Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-70/07 , Stran 257
1. Predmet prodaje je nepremičnina: 1.1. poslovni prostor v izmeri 100,80 m2, v pritličju stavbe Ormoška c. 19, Ptuj, parc. št. 1519/2, vl. št. 3227 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 48.083,66 EUR – prostor je zaseden z najemnikom za določen čas; 1.2. poslovni prostor v izmeri 210 m2, v prvem nadstropju stavbe Vošnjakova ul. 6, Ptuj, parc. št. 1383/3, vlož. št. 2667 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 113.086,30 EUR – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas; 1.3. poslovni prostor v izmeri 28,02 m2, v pritličju stavbe desno Vrazov trg 1, Ptuj, vlož. št. 7748/11, nepremičnina 10.E k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 10.097,86 EUR – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas; 1.4. poslovni prostor v izmeri 119 m2, v kletni etaži Aškerčeva ul. 8, Ptuj, parc. št. 1245, vlož. št. 744 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 4.590,22 EUR – prostor je nezaseden; 1.5. Poslovni prostor v izmeri 50,97 m2, v pritličju stavbe Krempljeva ul. 3, Ptuj, parcelna št. 1235/1, vlož. št. 733 k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 31.296,94 EUR – prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas. 2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 27. 1. 2007, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora«. Osebno prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do 12. ure. Ponudba mora vsebovati: – Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine. – Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več računov mora ponudnik predložiti za vsak račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, dne 30. 1. 2007, ob 14. uri, v sobi št. 54/III na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do Mestne občine poravnanih vseh morebitnih zapadlih obveznosti. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik poslovnega prostora ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe. 5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik. 8. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec. 9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. 11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba Bogdan Kovač.

AAA Zlata odličnost