Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 352-01/2006-06 Ob-38/07 , Stran 256
1. 1. Namen poziva in navedba prodajalca Predmet javnega razpisa je prodaja naslednjih zemljišč: parc. št. 265/10 k.o. Vitanje v izmeri 124 m2, parc. št. 265/3 k.o. Vitanje v izmeri 689 m2 in parcele št. 265/2 v izmeri 1955 m2, skupno merijo zemljišča 2768 m2. Ponudnik je dolžan na navedenih nepremičninah zgraditi poslovno stanovanjski objekt, določene poslovne prostore v pritličju objekta izročiti prodajalcu v last, v zameno pa pridobi lastninsko pravico na etažni lastnini na parc. št. 455, 9/7, 458 in 458 vse k.o. Vitanje, kar v naravi predstavlja del poslovno stanovanjskega objekta Zdravstveni dom Vitanje. Predmetna zemljišča se nahajajo v območju urejanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje, sprejetega 12. 5. 2006. Iz lokacijske informacije, ki je priloga razpisni dokumentaciji, je razvidno, da je namenska raba predmetnih površin stavbno zemljišče-stavbišče namenjeno za poslovno stanovanjski objekt. V območju zemljišč je predvidena izgradnja objektov za centralne, poslovne in stanovanjske dejavnosti. Natančen prikaz zemljišča je razviden iz grafične priloge v cenitvenem poročilu, ki je priloga razpisni dokumentaciji in je na razpolago tudi na vpogled pri prodajalcu. Izklicna neto cena predmetnega zemljišča znaša 96.811,88 EUR (23,200.000 SIT) V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji, ki ga v celoti poravna kupec. 2. Ponudbo je treba predložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od dne 12. 1. 2007 na sedežu Občinske uprave Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje. Ponudniki lahko dvignejo pisne obrazce vsak delovni dan od 8. do 12. ure v sprejemni pisarni. Obrazci so na voljo tudi v elektronski obliki info@vitanje.si. 3. Rok za zbiranje ponudb je 45 dni, to je do vključno 26. 2. 2007 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na prodajalčev naslov oziroma bo iz priporočene poštne pošiljke razvidno, da je ponudba bila oddana pravočasno. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, z oznako »Ne odpiraj: Ponudba za nakup zemljišča Vitanje – center«. 5. Ponudniki morajo najkasneje do 23. 2. 2007 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene in jo nakazati na račun Občine Vitanje, št. 01337-0100003568 s sklicem za Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča – 00 352010606. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe ter samostojni podjetniki, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Vitanje in bodo predložili naslednje priloge: – ponudbeno ceno za predmetno zemljišče, ki ne sme biti manjša od ocenjene vrednosti (obrazec1); – dokazila o registraciji: pravne osebe morajo predložiti fotokopijo izpiska iz sodnega registra z vsemi listi, ki ne sme biti starejša od 30 dni, iz izpiska mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; za samostojne podjetnike in obrtnike se priloži fotokopija izpiska iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPE-sa, obrtniki predložijo tudi obrtno dovoljenje; fizične osebe priložijo potrdilo o državljanstvu RS; – originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni; – originalno potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije ali v stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni; – potrdilo o plačani varščini; – vse pisne izjave, ki so priloga razpisne dokumentacije; – predvideno idejno zasnovo objekta; vse navedeno v razpisni dokumentaciji; – parafirano kupoprodajno pogodbo; – bančno garancijo za resnost ponudbe. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu in soglasju Občine Vitanje k prodaji predmetnih parcel kupnino plačati v 15 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe je 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo vračunal v ceno stavbnega zemljišča; 8. Ponudnik mora k ponudbi priložiti kompletno izpolnjeno razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija vsebuje: a) Predstavitev predmeta prodaje b) Navodila ponudnikom c) Obrazce in izjave: – obrazec ponudbe, – izjavo št. 1, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa, – izjavo št. 2, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti do prodajalca Občine Vitanje, – izjavo št. 3, da se ponudnik strinja, da bo v roku minimalno eno leto od podpisa pogodbe predložil Občini Vitanje projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovno stanovanjski objekt na predmetnih parcelah. Iz projektov mora biti razvidno, da bo objekt predstavljal prvo fazo gradnje, da ne bo samostojno stoječ in da se predvidoma nadaljuje z gradnjo na sosednjih parcelah, – izjavo št. 4, da bo na zemljišču v roku 3 let od podpisa pogodbe izgradil objekt dimenzij skladen k razpisu priloženi idejni zasnovi najmanj etažnosti P+3+M v predvidenem gabaritu. V pritličju objekta bodo izgrajeni poslovni prostori za zdravstvene dejavnosti: 4 zdravstvene ordinacije in lekarna. Za kompleten finaliziran objekt in finalizirane poslovne prostore bo kupec pridobil uporabno dovoljenje, – izjavo št. 5, da bo ob izgradnji upošteval specifično namembnost bodoče zgradbe za zdravstvene in ostale potrebne dejavnosti ter da bo ob načrtovanju in gradnji upošteval vse veljavne predpise, ki veljajo za tovrstno dejavnost s tem, da bosta v bodočem objektu omogočena tako poslovna, kakor njegova stanovanjska raba. Predmetna gradnja predstavlja prvo fazo v nizu gradenj predvidenih na tem prostoru in mora ustrezati nadaljevanju gradnje, – izjavo št. 6, da bo pritličje objekta, po dokončani izgradnji (pridobljenem uporabnem dovoljenju ……..) izročil prodajalcu v zameno za del etažne lastnine, ki v naravi predstavlja poslovne prostore, v katerih se trenutno nahaja zdravstveni dom Vitanje in je ocenjeno po cenitvi, ki je priloga razpisne dokumentacije. Ob predaji pritličja skleneta stranki menjalno pogodbo upoštevajoč takratne cene nepremičnin po novih cenitvah, – izjavo št. 7, da se strinja, da plačilo komunalnega prispevka in vseh ostalih stroškov gradnje in prispevkov krije kupec, – predvideno idejno zasnovo objekta, ki bo zgrajen na predmetnih zemljiščih. Za pripravo idejne zasnove je potrebno upoštevati, da bo prodajalec opravil zamenjavo izgotovljenih poslovnih prostorov. d) Kupoprodajno pogodbo. 9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, menjalne pogodbe, plačilom davčnih dajatev, notarsko overovitev ter stroške vpisa v zemljiško knjigo. 10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na sprejete ponudbe kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali občinski svet lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavita postopek zbiranja pisnih ponudb. 11. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo 26. 2. 2007 ob 13. uri v prostorih Občine Vitanje. 12. Predmet prodaje se proda po principu videno-kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene enake ali višje od izklicne cene. 15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 16. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa v roku 30 dni brez obresti vrnjena. 17. Ogled nepremičnin je mogoč pri predhodni telefonski najavi na tel. 03/757-43-50. Kontaktna oseba je mag. Fijavž Srečko.

AAA Zlata odličnost