Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-83/07 , Stran 255
1. Predmet prodaje je 639.891 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe Metalka Trgovina d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana. Ponudba se nanaša na odkup vseh ponujenih delnic delniške družbe. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika: a) ponujeno ceno, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, d) dokazilo o vplačani varščini. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 80.000 €. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0253101949 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe Metalka Trgovina d.d.. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji, Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Metalka Trgovina d.d.– ne odpiraj«, najpozneje do 24. 1. 2007 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa nepopolne. 6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o. – v likvidaciji ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 9. ure na naslovu D.S.U., d.o.o. – v likvidaciji, tel. 01/58-94-881.

AAA Zlata odličnost