Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-121/07 , Stran 254
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka PP-2007) Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet projektnega poziva in področja dejavnosti Predmet projektnega poziva je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot: – prireditve; – izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – založniški, filmski, video in večzvrstni projekti. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja). 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost projektnega poziva PP-2007 znaša 422.890 EUR oziroma 101,341.000 SIT. 3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva PP-2007 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007 oziroma v rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2007 (Uradni list RS, št. 126/06). 4. Roki projektnega poziva: projektni poziv PP-2007 je odprt od 12. 1. 2007 do 12. 2. 2007. 5. Dokumentacija projektnega poziva Dokumentacija PP-2007 obsega: – besedilo poziva; – prijavni obrazci: A, A1 za predstavitev predlagatelja in B, B1 za prijavo posameznega projekta; – vzorec zahtevanih izjav. 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na razpisnem področju; za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne krovne organizacije iz zamejstva. Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, kulturni dogodek). Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 50% vseh predvidenih stroškov. Soorganizator je partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten v zasnovo in/ali izvedbo in/ali financiranje projekta. Njegova finančna soudeležba z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi mora dosegati vsaj 10% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo ne more biti državni proračun, namenjen kulturi. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji projektnega poziva Vloge na projektni poziv PP-2007 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali s kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od 12 mesecev; krovne organizacije iz zamejstva predložijo enakovredno ustrezno potrdilo države, kjer delujejo; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost; – so v primeru, da so bile pogodbena stranka JSKD v letu 2006, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja o izpolnjenih pogodbenih obveznosti do JSKD v letu 2006. Popolne vloge na projektni poziv PP-2007 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Obrazec A: splošni podatki – izjava Obrazec A/1: podatki o predlagatelju Obrazec B: projekt Obrazec B/1: utemeljitev projekta Obrazec Izjava: izjave odgovorne osebe Obvezne priloge: kopija izpiska potrdila AJPES ali kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za krovne zveze Slovencev izven RS velja enakovredno ustrezno potrdilo države, kjer deluje; – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo; – vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce, podatke ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva Izpolnjevanje pogojev projektnega poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge: – ki niso bile oddane v razpisnem roku; – ki jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge do 5. 2. 2007, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva PP-2007. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 9. Splošni kriteriji PP-2007 Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če: – trajneje, vsaj že eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en projekt); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2006). Predlagani projekt ustreza kriterijem tega poziva, če: – sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti; – bo izveden v letu 2007; – je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila; – resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.; – je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo; – uresničuje cilje, ki so pomembni v mednarodnem, nacionalnem ali regijskem merilu; – bo dostopen javnosti; – utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti; – imajo uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki=odhodki); to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 10% finančni udeležbi); – zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih projektov praviloma ne presega 50% vseh predvidenih stroškov; – zaprošeni znesek sofinanciranja praviloma ni nižji od 300 EUR ali višji od 1.500 EUR; – ima realno finančno konstrukcijo (iz prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na razpoložljive vire). Prijavljeni projekt ne ustreza kriterijem tega poziva, če je po zvrsti: – redna letna dejavnost kulturnega društva; – jubilejna slavnost ali jubilejna razstava (razen če gre za pomembne novosti v pristopu in programu prireditve ali za zelo pomembno okroglo obletnico); – novoletna ali božična prireditev; – prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku (proslava slovenskega kulturnega praznika …); – program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno družabni značaj, turistična ali narodnozabavna prireditev ali veselica; – gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen, če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost); – promocijska dejavnost društva (koledarji, razglednice, jubilejni zborniki); – šola ali večletna izobraževalna oblika (razen če gre za pomemben doprinos k dvigu kvalitete društvene ustvarjalnosti); – izdaja avdio, video kasete ali zgoščenke ter postavitev in oblikovanje spletne strani (razen če gre za izdajo zgoščenke vrhunske zasedbe z izvirnim programom in v obliki, ki je primerna za promocijo slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru); – promocija prijavljenega projekta; – publikacija, ki ni povezana z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev in njihovih zvez. 10. Posebni kriteriji glede na področje dejavnosti Prijavljeni projekt – glede na posebno področje dejavnosti – ne ustreza kriterijem tega poziva, če: – zahtevnost projekta ne ustreza izvajalskim zmožnostim predlagatelja; – izobraževanja ne izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji; – nima kvalitetnega avtorskega pristopa, inovativne produkcije in predvidene postprodukcije – gledališka dejavnost); – je seminar, ki ne vključuje produkcije – gledališka in lutkovna dejavnost, plesna dejavnost; – ne temelji na ohranjanju ali poustvarjanju ljudske glasbe in plesa – folklorna dejavnost; – vsebinska zasnova ne vsebuje ljudske glasbe; če gre za tradicionalno prireditev, ki ne prinaša bistvenih novosti v poustvarjanju dediščine; če ne temelji na raziskavi in interpretaciji virov narejeni posebej za prijavljeni projekt – etno dejavnost; – je šolska produkcija; je seminar za mažorete, ki poleg mažoretne in twirling specifike ne vključuje plesne tehnike – plesna dejavnost; – je razstava posameznega avtorja ali pregledna letna razstava društva, ex-tempore (z nagradami in odkupi) ali likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju) brez prepoznavne vsebinske zasnove – likovna dejavnost; – je samostojna knjiga posameznega ustvarjalca; če je šolsko ali novinarsko literarno glasilo; če nima (časopis ali revija) že izdane vsaj ene številke – literarna dejavnost. 10. Uporaba kriterijev Projekte bodo presojale in ocenjevale strokovno programske komisije na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali kriterijem tega poziva. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp. 1699, 1000 Ljubljana, do 12. 2. 2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – Prijava na poziv PP-2007«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka vloga oddana v svojem, pravilno označenem ovitku in vsebovati vse predpisane obrazce in priloge. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji projektnega poziva PP-2007. 12. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta: – Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si; 01/24-10-502; – Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si; 01/24-10-524. Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 15. ure. 13. Dvig in vpogled dokumentacije projektnega poziva Dokumentacija projektnega poziva je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si. Dokumentacijo javnega poziva lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo tudi na območnih izpostavah in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9. do 13. ure). 14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na projektni poziv PP-2007, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

AAA Zlata odličnost