Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-118/07 , Stran 251
(v nadaljevanju: poziv Specializirana oprema 2007) Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana. 1. Predmet poziva: predmet poziva Specializirana oprema 2007 so projekti nakupa kostumov za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih instrumentov za pihalne in tamburaške orkestre. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost poziva Specializirana oprema 2007 znaša 50.516 € oziroma 12,106.000 SIT. 3. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva iz poziva Specializirana oprema 2007 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2007 oziroma v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2007 (Uradni list RS, št. 126/06). 4. Razpisni roki: poziv Specializirana oprema 2007 je odprt od 12. 1. 2007 do 12. 2. 2007. 5. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva Specializirana oprema 2007 obsega: – besedilo poziva – prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta, – vzorec zahtevanih izjav. 6. Pomen izrazov Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi za folklorne skupine in glasbeni instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre. Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva. Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 40% vseh predvidenih stroškov. Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta. Finančna soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj 20% vseh predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun RS, namenjen kulturi. Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki). 7. Pogoji poziva Vloge na poziv Specializirana oprema 2007 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane kot pravne osebe v RS – to dokažejo s potrdilom AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali s kopijo izpiska iz registra društev, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo; – so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2006, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo; – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo. Popolne vloge na poziv Specializirana oprema 2007 morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo predpisane obrazce: Obrazec A: splošni podatki – izjava Obrazec A/1: podatki o predlagatelju Obrazec B: projekt Obrazec B/1: utemeljitev projekta Obrazec I: izjave odgovorne osebe Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /AJPES ali register društev/, iz katerega je razviden datum vpisa – izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta. – projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2007; – projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo. Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih, biti čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge in na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 8. Izpolnjevanje pogojev poziva Izpolnjevanje pogojev poziva Specializirana oprema 2007 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD. Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki: – niso bile oddane v razpisnem roku; – jih ni vložila upravičena oseba; – nepopolne vloge. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge do 5. 2. 2007, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka razpisnega roka. Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 9. Splošni kriteriji Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če: – trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju; – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri zaokrožene projekte); – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2006); – uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih dveh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni). Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če: – vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje; – je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen; – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo; – zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 40% vseh predvidenih stroškov oziroma ni višji od 2.000 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi); – skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. 10. Posebni kriteriji Projekt nakupa specializirane opreme – kostumi za folklorne skupine – ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za: – izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne dediščine; – izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne vire in literaturo; – izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne dediščine; – izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo dediščino več območij). Projekt nakupa specializirane opreme – instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre – ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za: – nakup instrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja; – sistematično dopolnjevanje obstoječega instrumentarija; – nakup dodatnih instrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino; – nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov. 11. Uporaba kriterijev Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge). Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp 1699, 1000 Ljubljana, do 12. 2. 2007 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj – prijava na poziv Specializirana oprema 2007«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Specializirana oprema 2007. 13. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: – Marjeta Turk, 01/24-10-524, marjeta.turk@jskd.si; – Marko Studen, 01/24-10-508, marko.studen@jskd.si. Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 15. ure. 14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD – www.jskd.si. Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD med uradnimi urami (vsak delovni dan od 11. do 15. ure). 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Specializirana oprema 2007 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev. Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

AAA Zlata odličnost