Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 181-30/2006-1 Ob-161/07 , Stran 249
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2) Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodja službe, notranji revizor-podsekretar v notranje revizorski službi Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, – 7 let delovnih izkušenj, – izpit za državnega notranjega revizorja, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – dolgoročno načrtovanje revizij, – letno načrtovanje revizij, – določitev revizijskih tehnik in metod vzorčenja, – določanje revizijskih ciljev, – preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih kontrol pri posameznih revizijah, – izdelava in zbiranje revizijskega gradiva pri posameznih revizijah, – pregledi in odobritve predlogov revizijskih poročil in priporočil za izboljšanje notranjih kontrol, – sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z vodstvom revidirane enote, – izdelava dokončnih revizijskih poročil in priporočil vodstvu, – spremljanje izvajanja revizijskih priporočil, – izdelovanje letnih poročil za urad za nadzor proračuna, – sodelovanje pri pripravi plana izobraževanja za notranje revizorje, – sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem, – zagotavljanje kakovosti dela notranjih revizorjev, – vodenje službe. Prijava mora vsebovati 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede izpita za državnega notranjega revizorja, 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Službi vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/2004, 57/2005 in 10/2006) ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za uradniško delovno mesto notranji revizor-podsekretar, številka: »181-30/2006« na naslov: Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svlr, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Kristina Pavlovič tel. 478-37-38 vsak delavnik med 9. in 11. uro, e-mail kristina.pavlovic@gov.si.

AAA Zlata odličnost