Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 110-5/2007-1 Ob-159/07 , Stran 248
Ministrstvo za gospodarstvo podaja objavo za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije za določen čas, za čas nadomeščanja zaposlene na predsedovanju EU, to je do avgusta 2008. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in želena znanja: – najmanj visoka strokovna izobrazba elektrotehnične smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – želeno znanje angleškega jezika; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti: – poznavanje zakonodaje s področja elektronskih komunikacij; – izkušnje na področju elektronskih komunikacij. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Delovno področje: – priprava strokovnih podlag in analiz za spodbujanje vstopa in razvoja novih telekomunikacijskih operaterjev: BB in FWS; – priprava podlag za graditev širokopasovnih elektronskih omrežij ter zagotovitev transparentne in konkurenčne ponudbe že obstoječih kapacitet vodov za zakup; – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – priprava gradiv v zvezi z IKT panogami, s programom CIP II; – priprava javnih naročil z delovnega področja; – pregledovanje medresorskih gradiv; – oblikovanje mnenj, stališč in raznih drugih dopisov; – sodelovanje pri izvedbi projektov IZP pri gradnji TK omrežij; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo naloge opravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice in obveznosti se bodo izbranemu kandidatu določile glede na naziv višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas nadomeščanja zaposlene na predsedovanju EU, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec v DEK« na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kadrovska služba, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacijo o izvedbi javnega natečaja daje mag. Matjaž Janša (tel. 400-32-01).

AAA Zlata odličnost