Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-146/07 , Stran 247
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Varuh človekovih pravic, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: 1. strokovni sodelavec za pravna vprašanja v oddelku za področje diskriminacije v strokovni službi Varuha (eno delovno mesto), 2. sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic (eno delovno mesto). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ad 1. strokovni sodelavec za pravna vprašanja v oddelku za področje diskriminacije v strokovni službi Varuha – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – najmanj 2 leti in 5 mesecev delovnih izkušenj na delovnih mestih za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, obvladovanje programskih paketov Microsoft in Lotus Notes, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo skrajšajo za tretjino. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – strokovna opravila v zvezi s pobudami, – izvajanje preiskovalnih opravil po navodilih vodje oddelka za področje diskriminacije, – izdelava osnutkov poročil, mnenj in predlogov v zvezi s pobudami, – reševanje pobud na področju diskriminacije in nestrpnosti, – sprejemanje strank, – izvajanje lažjih analiz zakonodaje in predpisov, – opravljanje drugih opravil iz pristojnosti varuha, – opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje oddelka za področje diskriminacije. ad 2. sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj na delovnih mestih za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, obvladovanje programskih paketov Microsoft in Lotus Notes, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo skrajšajo za tretjino. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – klasificiranje pobud, – opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti varuha, – proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami, – strokovna opravila v zvezi s pobudami, – reševanje pobud, – pisanje odgovorov na pobude in vloge, – sprejemanje strank. Prijava ad 1 in ad 2 mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu ad. 1 strokovni sodelavec za pravna vprašanja opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu ad. 2 sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom z največ šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: ad. 1 strokovni sodelavec za pravna vprašanja »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto strokovni sodelavec za pravna vprašanja št. 0202-1/2007«; ad. 2 sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto sodelavec št. 0202-1/2007« na naslov: Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: varuh@info.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Irena Burkeljca, tel. 01/475-00-10, informacije o delovnem področju in nalogah strokovnega sodelavca za pravna vprašanja v oddelku za področje diskriminacije daje Boštjan Vernik, tel. 01/475-00-53, informacije o delovnem področju in nalogah sodelavca za delo na področju varstva otrokovih pravic pa Martina Jenkole, tel. 01/475-00-24.

AAA Zlata odličnost