Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 100-9/2007 Ob-124/07 , Stran 246
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji referent v Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj višjo strokovno izobrazbo agronomske ali upravne smeri; – najmanj šest mesecev delovnih izkušenj; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – vozniški izpit B kategorije; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravno močno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (strokovni upravni izpit). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi; – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu; – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; 4. izjavo kandidata, da ima vozniški izpit B kategorije; 5. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Pesnica pridobitev podatkov iz pete točke iz uradne evidence. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami iz delovnega področja upravnih zadev kmetijstva in poznajo delo z računalnikom in računalniškimi aplikacijami (SPIS, GERK in BAKHUS). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Višji referent opravljal v nazivu Višji referent III z možnostjo napredovanja v višji naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne prijave. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji referent«, številka 100-9/2007, na naslov: Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, in sicer v roku 8 dni po objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.pesnica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Pesnica, in sicer na naslovu: http://upravneenote.gov.si/pesnica/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Darja Hižman, tel. 02/65-42-340. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost