Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-104/07 , Stran 245
Nadzorni svet Komunale Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ul. 12, 8000 Novo mesto, razpisuje prosto delovno mesto direktor(ice), za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati za direktorja/direktorico (poslovodjo) morajo poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo, – da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih, – da je gospodarsko razgledan in kreativen, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora, – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi in – če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek in ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje 2 let po pravnomočnosti sodbe. Pravice in obveznosti direktorja/direktorice (poslovodje) se določijo z individualno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega sveta sklene njegov predsednik. Nadzorni svet lahko direktorja/direktorico (poslovodjo) tudi odpokliče pred potekom štiriletne dobe v skladu z zakonom. Kandidati naj ponudbam poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev priložijo še opis dosedanjih delovnih izkušenj in svoj program razvoja podjetja na področju izvajanja gospodarskih javnih služb za razpisano mandatno obdobje. Predvideni začetek dela bo, ko bo skladno z Družbeno pogodbo Komunale Novo mesto d.o.o., nadzorni svet sprejel sklep o imenovanju direktorja/direktorice (poslovodje). Prijave na razpis naj kandidati v 8 dneh po dnevu objave pošljejo priporočeno na naslov: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ul. 12, Novo mesto, s pripisom »Prijava za razpis na prosto delovno mesto direktorja/direktorice (poslovodje) – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost