Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 102-04-68/03 Ob-82/07 , Stran 244
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Mestne občine Ptuj. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo univerzitetni diplomirani gospodarski inženirji; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. K prijavi z življenjepisom in navedbami o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednje izjave: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo o znanju uradnega jezika, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov ter opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti na področju stanovanjske dejavnosti in poslovnih prostorov. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje. Kandidati pošljejo pisne prijave na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel. 02/748-29-82.

AAA Zlata odličnost