Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 1100-88/2006 Ob-34/07 , Stran 241
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Generalnem davčnem uradu 1. svetovalec/-ka v Službi za mednarodno izmenjavo podatkov Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka III, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke s končano smerjo izobrazbo politologije. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave. Kratek opis nalog: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – pripravljanje analiz s področja kontrole davčnih zavezancev, – sodelovanje v projektnih skupinah. na Davčnem uradu Celje 2. referent/-ka za davčno kontrolo v referatu za odmero in kontrolo fizičnih oseb Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – referent/-ka IV. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov, – vodenje postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – opravljanje enostavnih upravnih nalog in nalog iz davčnega postopka, – informiranje davčnih zavezancev. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 1 in 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, 4. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 5. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 4. in 5. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo: – pod št. 1: DURS, GDU, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gp.durs-gdu@gov.si, – pod št. 2: DURS, DU Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje ali na gp.durs-ce@gov.si. Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1: Špela Povše, tel. 01/478-29-53, – pod št. 2: Marjanca Mrovlje, tel. 03/422-35-89.

AAA Zlata odličnost