Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-31/07 , Stran 240
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB 1), 26. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Litija, Svet centra za socialno delo Litija razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ direktorice Centra za socialno delo Litija. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje: – imeti mora visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in pet let delovnih izkušenj, – ne glede na pogoje iz prejšnje alinee, ima lahko kandidat/ka višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, oziroma mora program opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/ice. Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Center za socialno delo Litija, Ponoviška c. 12, 1270 Litija, v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja/ico«. Kandidati naj k svoji prijavi priložijo fotokopijo diplome kot dokazilo o doseženi izobrazbi, fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu in morebitna dokazila o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.

AAA Zlata odličnost