Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 1001-3/2007 Ob-30/07 , Stran 240
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06) župan Občine Radovljica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: 1. višji svetovalec I – vodja Oddelka za gospodarstvo. Delo se bo opravljalo v občinski upravi Občine Radovljica, v oddelku za gospodarstvo, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji in znanja: – univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali druge družboslovne smeri, – najmanj sedem let delovnih izkušenj, – opravljen izpit iz državne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP-a), – organizacijske in vodstvene sposobnosti, – znanje tujega jezika EU, – znanje uporabe računalniških programov. Okvirna vsebina nalog: – načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in vodenje dela v oddelku ter sodelovanje z drugimi NOE, – odločanje o vseh zadevah z delovnega področja oddelka ter opravljanje najzahtevnejših nalog oddelka, – skrb nad smotrnim gospodarjenjem z občinskim premoženjem, – priprava proračunskih izhodišč ter skrb za občinske finance, – priprava gradiv in občinskih aktov iz svojega področja, – oblikovanje občinske stanovanjske politike, – priprava,vodenje, koordinacija mednarodnih in domačih razvojnih projektov, – spremljanje gospodarskih gibanj in usmerjanje programov razvoja v občini, – pridobivanje sredstev za delovanje in razvoj občine, – vodenje in sodelovanje pri delu projektnih skupin… Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06) izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (potrdilo izda pristojno sodišče). Kandidati za delovno mesto morajo k svoji vlogi priložiti naslednje izjave: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopijo diplome, 2. pisno izjavo o doseženi delovni dobi ali fotokopijo delovne knjižice, 3. pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu, 4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP) ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu. 5. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev. S prijavo na kandidaturo za delovno mesto se šteje, da se kandidat strinja, da za namene tega javnega natečaja dovoljuje preverbo podatkov. Če se v postopku sprejemanja v delovno razmerje ali v času poskusnega dela izkaže, da podatki iz izjav niso verodostojni, je to razlog za prekinitev postopka ali delovnega razmerja. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta pogoj, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, izpolniti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih potrdil, dokazil in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred izdajo sklepa o izbiri. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, s pripisom »Prijava na javni natečaj za zasedbo delovnega mesta – gospodarstvo«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Poloni Zalokar, tel. 04/537-23-08. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost