Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 11001-1/2007-2 Ob-27/07 , Stran 238
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 ZJU-UPB2), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec (M/Ž) v Geodetski upravi Republike Slovenije, v Uradu za geodezijo, v Sektorju za topografski sistem, v Oddelku za gospodarsko javno infrastrukturo. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske ali druge ustrezne smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – osnovno raven znanja angleškega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali: – univerzitetno izobrazbo geodetske smeri, – izkušnje na področju evidentiranja gospodarske javne infrastrukture – izkušnje pri izvajanju in kontroli geodetskih meritev, – izkušnje pri kontroli topografskih podatkov, – sposobnost samostojnega oblikovanja programa komuniciranja in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, – izkušnje s programsko opremo za upravljanje s prostorskimi podatki (CAD in GIS sistemi), – izkušnje pri vodenju projektov, – organizacijske sposobnosti, – opravljen državni izpit iz javne uprave in upravnega postopka. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, prav tako tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Delovno področje: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Geodetski upravi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Geodetske uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec, številka: 533« na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje kontaktna oseba Mateja Omejc na tel. 01/478-48-06.

AAA Zlata odličnost