Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 110-280/2006-1202 Ob-26/07 , Stran 238
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2) objavlja Mestna občina Novo mesto javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta direktorja/ice občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, – znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela, – poznavanje upravnega poslovanja, – poznavanje dela z računalnikom, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Od kandidatov pričakujemo, da imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje vsaj enega tujega jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje in usklajevanje dela občinske uprave, – skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, – izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji, – opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih skupinah, – opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrb za sodelovanje z drugimi organi, – na podlagi pooblastila župana izvrševanje proračuna in skrb za izvajanje notranje kontrole, – predlaganje županu sprejem določenih odločitev na podlagi predstojnikov organov občinske uprave, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja Mestne občine Novo mesto, – opravljanje drugih nalog, določenih s predpisi Mestne občine Novo mesto ter po odredbah župana. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o znanju uradnega jezika, 4. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 6. izjavo o znanju tujega jezika, 7. izjavo o znanju upravnega poslovanja, 8. izjavo o znanju dela z računalnikom, 9. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 10. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto pridobitev podatkov iz 9. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati morajo k prijavi z dokazili in življenjepisom priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja občinske uprave Mestne občine Novo mesto. V prijavi lahko kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor/ica občinske uprave« na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad direktorja občinske uprave, Kadrovska služba, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta Silva Vovko, tel. 07/393-92-20 ter Mojca Kužnik, tel. 07/393-93-28. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost