Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 110-45/2006 Ob-25/07 , Stran 237
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 62/06 – odl. US), Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec v Oddelku za okolje, prostor in gospodarske dejavnosti. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave, – znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – pisno izjavo, o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Domžale pridobitev podatkov iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Strokovna usposobljenost kandidatov bo presojana na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov, dokazil, ki bodo pridobljena iz upravnih evidenc in na podlagi razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju okolja in prostora. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi na uradniško delovno mesto »svetovalec«, pri čemer se za kandidata, ki je že imel sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas z delodajalcem Republiko Slovenijo, to delovno razmerje ne spremeni. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec, številka: 110-45/2006« na naslov: Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.domzale@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Anton Kosec, tel. 01/721-62-25.

AAA Zlata odličnost