Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 1714-06-440802/223 Ob-24/07 , Stran 237
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, objavlja javni natečaj za: pripravnika v Policijski upravi Celje, sektorju kriminalistične policije, oddelku za kriminalistično tehniko. Kandidati, ki se bodo prijavili, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj višja izobrazba naravoslovne, tehnične ali policijske smeri, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v 67. in 67.a členu Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB6). Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo naravoslovne smeri, kemija ali fizika. Pripravništvo je namenjeno usposabljanju za samostojno opravljanje dela na kasnejšem uradniškem delovnem mestu »višji kriminalist – višji kriminalistični tehnik«. Pripravniška doba traja 10 mesecev. Pripravnik bo pripravništvo sklenil z opravljanjem strokovnega upravnega izpita. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere naj bo razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. pisno izjavo, da: – je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje MNZ – Policiji pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom. Delo se opravlja v prostorih Policijske uprave Celje. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki v zaprti kuverti v 10 dneh od objave z označbo: »javni natečaj – številka 1100-224/2006« na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: uok@policija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od izbire. Informacije o razpisanem delovnem mestu: Anton Ferme, tel. 03/544-24-20 ali GSM 041/714-512. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost