Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 46500-0022/2000 Ob-98/07 , Stran 235
I. a) Predmet prodaje je stavbno zemljišče parc. št. 534/94 dvorišče 257 m2, k.o. 2248 Tolmin, ki je last Občine Tolmin. b) Izklicna cena za zemljišče je: 6789,62 evra (1,627.065 SIT). c) Varščina je: 678,96 evra. č) Nepremičnina je obremenjena s stvarno služnostjo izgradnje, vzdrževanja, izkoriščanja in priklopa vodov komunalnih naprav, in sicer fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije ter električne in telefonske napeljave, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih parcel št. 534/89 in 534/88 k.o. Tolmin. Služnost je v zemljiški knjigi vknjižena pod Dn št. 2044/2004. Zaradi delitve parc. št. 534/60 k.o. Tolmin, opravljene z aktom Dn št. 1338/2005 je poočiten drugi vpis. V naravi potekajo komunalne naprave vzdolž cele dolžine zemljišča, v neposredni bližini ceste, ki je na parc. št. 534/60 k.o. Tolmin. II. Opis nepremičnine: po prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Tolmin je nepremičnina razvrščena kot stavbno zemljišče v območju, namenjenem pretežno za proizvodne in servisne dejavnosti ter oskrbne in storitvene dejavnosti. Leži v sklopu kompleksa obrtne cone Tolmin (bivša vojašnica), na skrajnem severovzhodnem obrobju med obstoječo interno cesto in ograjo kompleksa. V naravi je zemljišče nekultivirano ter take oblike, da bi jo bilo mogoče izrabiti za parkirišče oziroma manipulativne potrebe ob obstoječi komunikaciji. III. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, v torek, dne 30. 1. 2007 ob 9. uri. IV. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki najkasneje 30 minut pred začetkom javne dražbe prijavijo svojo udeležbo in priložijo: 1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za nepremičnino in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine; 2. fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe); 3. davčno številko oziroma ID številko za DDV; 4. matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe); 5. notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo priložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. V. V ceno nepremičnine niso vključeni stroški cenitve, davek na dodano vrednost po stopnji 20% ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo. Pred izdajo dovoljenja za graditev mora kupec plačati komunalni prispevek. VI. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno. VII. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje en dan pred pričetkom javne dražbe, plačati varščino navedeno v tem razpisu na enotni zakladniški račun št. 01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi. VIII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana. IX. Drugi pogoji: a) Nakup nepremičnine se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe. c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Tolmin. č) Prodajalec bo izročil nepremičnino v last in posest ter predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, stroškov in overitvi pogodbe. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec. X. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi komisija imenovana s strani župana, dražba je ustna; 2. draži lahko tisti, ki je vključno dan pred začetkom javne dražbe plačal varščino za nepremičnino in to dokaže s pisnim potrdilom; 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo; 4. najnižji znesek zvišanja je 400 evrov; 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba; 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno; 7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; 8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene; 9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa; 10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat izklical isto najvišjo ponudbo; 11. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe; 12. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). XI. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tolmin ustavi postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla. Pri tem Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti. XII. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.

AAA Zlata odličnost