Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 465-01/06-1/18 Ob-22/07 , Stran 235
I. Naziv in sedež prodajalca: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, tel. 02/584-44-80, faks 02/584-44-88. II. Opis predmeta prodaje: zemljišče parc. št. 926/2, k.o. Grlava, travnik v izmeri 226 m2, ki se nahaja v poselitvenem območju. III. Izklicna cena: 15.406 EUR za 226 m2 zemljišča. V navedeni ceni ni zajet DDV, ki ga plača kupec. IV. Javna dražba navedene nepremičnine bo dne 29. 1. 2007 ob 14. uri v sejni sobi Občine Veržej. V. Pogoji javne dražbe: 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki bodo pred začetkom dražbe prijavile svojo udeležbo in priložile: – originalno potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko lastnega računa za primer vračila varščine (kot originalno potrdilo šteje originalna potrjena položnica ali s strani banke potrjen izpis o uspešno izvedenem plačilu preko spleta), – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih oseb (velja le za pravne osebe in s.p.) – fotokopijo veljavne osebne izkaznice oziroma drug identifikacijski dokument (velja le za fizične osebe), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, – matično številko pravne osebe ali s.p., fizične osebe predložijo EMŠO, – pisno in notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. 2. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve in druge stroške v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine nosi kupec. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru z občinsko upravo. 3. Udeleženci, ki želijo sodelovati na dražbi, morajo do vključno 26. 1. 2006 plačati kavcijo v višini 10% vrednosti nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, na enotni zakladniški račun Občine Veržej, št. 01388-0100013873, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo« ter dokazilo o plačilu kavcije predložiti na javni dražbi. 4. Najnižji znesek višanja cene je 500 EUR. 5. O prodaji predmetne nepremičnine se sklene prodajna pogodba. 6. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, bo kavcija vrnjena brez obresti v roku osmih dni, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino. 7. Komisija za izvedbo javne dražbe lahko v soglasju z županom postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, vrne pa se kavcija brez obresti. VI. Sklenitev pogodbe Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupnino za nepremičnino mora kupec poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe na EZR Občine Veržej, št. 01388-0100013873. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od pogodbe odstopil, Občina Veržej pa zadrži plačano kavcijo. DDV in druge stroške v zvezi s prodajo nepremičnine plača kupec. VII. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Veržej vsak delovni dan na tel. št. 02/584-44-80.

AAA Zlata odličnost