Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-19/07 , Stran 233
I. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. II. Predmet razpisa: Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij kot finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri delodajalcih. S posameznim izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (22.951,09 EUR na delavca), obveznosti prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj dve leti oziroma ohraniti status samostojnega podjetnika še najmanj dve leti po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti (zahtevana nepreklicna garancija prvovrstne banke, unovčljiva na prvi poziv), rok in pogoji za izplačilo premije). III. Osnovni pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: 1. gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge ter zavodi za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračunskih sredstev, ki imajo potrebo po delavcih in katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje pogoje: a) so registrirani v skladu z zakonodajo, b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, c) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca, e) za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov. 2. delavci družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki se želijo samozaposliti kot samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju, da imajo dejavnost, s katero se nameravajo ukvarjati, priglašeno oziroma registrirano. Prijavitelj mora v vlogi predložiti dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. IV. Orientacijska vrednost sredstev: sredstva razpisa, ki bodo na razpolago za leto 2007, znašajo 298.364,21 EUR (op.: orientacijska vrednost se med letom lahko spremeni v odvisnosti od potreb naročnika na podlagi potrjenih mesečnih planov oziroma rebalansa letnega plana). V. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu, t.j. v letu 2007. VI. Način oddaje vloge: prijavitelji lahko vlogo v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj - razpis-dodelitev premij« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju. VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog Potencialne prijavitelje naročnik poziva, da oddajo svojo vlogo do 16. 2. 2007 do 9. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti dan ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele na naročnikov naslov po prvem odpiranju, bo strokovna komisija obravnavala enkrat mesečno vse do porabe razpisanih sredstev. VIII. Obveščanje o izboru: izbrani prijavitelji bodo v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji, na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi. IX. Razpisna dokumentacija: v času trajanja razpisa, to je do porabe sredstev, bo razpisna dokumentacija dostopna na internetu (www.rth.si) in na sedežu družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje, pri Ireni Cestnik (tel. 03/56-26-144 int: 474, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.

AAA Zlata odličnost