Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 730/06 Ob-103/07 , Stran 231
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za (so)financiranje posameznih projektov, ki pomenijo neposredno predstavljanje, uveljavljanje in razvoj slovenščine ali večanje dostopnosti te javne dobrine. Za projekte se po tem razpisu štejejo akcije (tekmovanja in druge prireditve, počitniške šole oziroma tečaji slovenščine, strokovno spremljanje jezikovne rabe v javnosti, uveljavljanje slovenskih javnih napisov in imen lokalov ipd.), posamezne publikacije (knjige, zloženke, zgoščenke, spletne strani ipd.), manjše terenske raziskave jezikovnega položaja, prevajanje računalniških programov in ustvarjanje izvirnih programov v slovenščini, slovenjenje imen pravnih oseb pri priglašanju sprememb v uradnem registru, sistemske jezikovne izboljšave v informacijski tehnologiji (prenosna telefonija, teletekst, sinhronizacija filmov idr.) ipd. III. Skupna višina sredstev razpisa je 20.552 €. Najmanj polovica sredstev se bo dodelila predlagateljem, katerih projektov ni mogoče imeti za del njihove pridobitne dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko dodeli do 2000 €. Sredstva morajo biti porabljena do 30. novembra 2007. IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki in nevladne organizacije (društva, zavodi, podjetja ipd.), ki najpozneje do 16. februarja 2007 (datum oddaje priporočene poštne pošiljke) predložijo ponudbo z ustrezno dokumentacijo in ki se zavežejo podpisati pogodbo o izpeljavi in (so)financiranju sprejetega projekta do konca leta 2007. Posamezni upravičenec lahko priglasi največ dva projekta. Predlagatelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne morejo konkurirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost. Ne morejo sodelovati predlagatelji, ki so bili v preteklih letih pogodbena stranka ministrstva in niso izpolnili vseh svojih obveznosti do njega. Ne morejo sodelovati predlagatelji s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva. Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog pri odpiranju vlog. V. Vloge s ponudbami je treba oddati v zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani z dodatnim napisom »Ne odpirajte – prijava na projektni razpis JPR16-UPRS-2007!«, na hrbtni strani pa z imenom in natančnim naslovom predlagatelja. Vloga mora obvezno vsebovati: – priglasitev projekta (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva); – razčlenjen opis projekta (najmanj ena tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz II. odstavka tega razpisa; Cilji projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni učinki); – razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva); – predstavitev odgovornega izvajalca projekta (podatki o njegovi strokovnosti in redni/osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna priporočila) in opredelitev odgovorne osebe predlagatelja projekta. VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala posebna komisija za odpiranje vlog. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, ki so prepozne (ali prepozno dopolnjene) ali ki so nepopolne. Pri nadaljnji obravnavi bo strokovna komisija za slovenski jezik upoštevala splošno ustreznost dokumentacije, vsebinsko kakovost ponudbe, ustreznost cene glede na predvidene stroške storitev in materiala, usposobljenost izvajalca za izpeljavo projekta (njegova dokazana strokovnost in reference, zagotovljena oprema, delež lastnih sredstev ipd.). Pri tem lahko komisija od predlagateljev zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. O izidu tega projektnega razpisa (število obravnavanih vlog, seznam sprejetih ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje) bodo predlagatelji obveščeni najpozneje v 40 dneh po izteku priglasitvenega roka.

AAA Zlata odličnost