Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6429. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008, stran 18790.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. seji dne 27. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------+-------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       v EUR|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |   11.831.512,00|
|     |(70+71+72+73+74)        |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |   10.065.821,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI        |    9.466.975,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček|    8.237.877,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |703 Davki na premoženje    |     789.782,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |704 Domači davki na blago in  |     439.316,00|
|     |storitve            |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |     598.846,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in   |     357.160,00|
|     |dohodki od premoženja     |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |711 Takse in pristojbine    |     17.626,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |712 Denarne kazni       |      1.000,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga |     40.560,00|
|     |in storitev          |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki  |     182.500,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI      |     168.000,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje    |     123.000,00|
|     |osnovnih sredstev       |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje    |     45.000,00|
|     |zemljišč in neopredmetenih   |          |
|     |dolg. sr.           |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE        |      1.100,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih|          |
|     |virov             |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI      |    1.596.591,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz   |     856.881,00|
|     |drugih javnofinančnih     |          |
|     |institucij           |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz drž.  |     739.710,00|
|     |proračuna iz sredstev proračuna|          |
|     |EU               |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |   12.854.041,19|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI         |    2.501.419,20|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki   |     675.211,16|
|     |zaposlenim           |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za |     105.373,00|
|     |socialno varnost        |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |402 Izdatki za blago in    |    1.468.835,04|
|     |storitve            |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti  |     169.000,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |409 Sredstva, izločena v    |     83.000,00|
|     |rezerve            |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI        |    4.687.943,54|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |410 Subvencije         |        0,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in |    2.268.389,00|
|     |gospodinjstvom         |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim   |     611.228,00|
|     |organizacijam in ustanovam   |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači    |    1.808.326,54|
|     |transferi           |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI     |    4.100.023,99|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih |    4.100.023,99|
|     |sredstev            |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    1.564.654,46|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |431 Investicijski transf.   |    1.525.748,00|
|     |pravnim in fiz. osebam, ki niso|          |
|     |pror. uporabniki        |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |432 Investicijski transferi  |     38.906,46|
|     |proračunskim uporabnikom    |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |    1.022.529,19|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I–II)     |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     16.700,00|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(750+751+752)         |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih   |     16.700,00|
|     |posojil            |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev|        0,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |        0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih   |        0,00|
|     |deležev            |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |     16.700,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|     |(IV–V)             |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA           |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE          |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE          |    1.200.000,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |500 Domače zadolževanje    |    1.200.000,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA        |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA        |     216.100,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga  |     216.100,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV|     –21.929,19|
|     |NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)|          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)  |     983.900,00|
+----------+-------------------------------+-------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-|    1.022.529,19|
|     |IX = -III)           |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
|XII.   |Stanje sredstev na računih   |     22.000,00|
|     |konec preteklega leta     |          |
+----------+-------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko odobri različnim društvom in ustanovam brez javnega razpisa finančno pomoč največ v višini 800,00 evrov.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunski postavki »Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij«, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, KS) o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna odloča župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30% obsega področja proračunske porabe.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte sofinancirane iz skladov EU. Neposredni uporabnik lahko v letu 2008 sklene pogodbo za celotno vrednost projekta, vendar skladno z dinamiko iz Načrta razvojnih programov 2008–2011.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 20.000 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 63.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. V letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem občine je potrebno uvrstiti premično premoženje, katerega posamična vrednost presega 3.000 evrov.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000,00 evrov.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če oceni, da bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve in o tem obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.200.000,00 evrov, in sicer za investicijo:
– »Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana Kavčiča na Izlakah«.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Občina Zagorje ob Savi v letu 2008 ne bo izdajala poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2008 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-137/2007
Zagorje ob Savi, dne 27. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.