Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6423. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008, stran 18785.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZB) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 12. redni seji dne 28. decembra 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 2008 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                             V €
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov    Proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI             10.622.568
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70    DAVČNI PRIHODKI             4.319.390
     700 Davki na dohodek in         3.475.430
     dobiček
     703 Davki na premoženje          381.160
     704 Domači davki na blago in        462.800
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI            1.096.432
     710 Udeležba na dobičku in         47.312
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine          10.650
     712 Denarne kazni              11.000
     713 Prihodki od prodaje blaga        9.100
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki       1.018.370
72    KAPITALSKI PRIHODKI            695.326
     722 Prihodki od prodaje          695.326
     zemljišč in nematerialnega
     premoženja
73    PREJETE DONACIJE               9.170
     730 Prejete donacije od           9.170
     domačih virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI           4.502.250
     740 Transferni prihodki iz        4.502.250
     drugih javnofinančnih
     institucij
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      10.882.088
40    TEKOČI ODHODKI              2.175.976
     400 Plače in drugi izdatki         347.130
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalca za        52.190
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in         1.699.560
     storitve
     403 Plačila domačih obresti         39.000
     409 Rezerve                 38.096
41    TEKOČI TRANSFERI             1.946.472
     410 Subvencije               69.370
     411 Transferi posameznikom in       897.900
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         174.722
     organizacijam
     413 Drugi tekoči domači          804.480
     transferi
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          6.509.570
     420 Nakup in gradnja osnovnih      6.509.570
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          250.070
     431 Investicijski transferi        102.460
     pravnim osebam, ki niso
     proračunski uporabniki
     432 Investicijski transferi        147.610
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK           –259.520
     (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov    Proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
IV 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     IN POVEČANJE KAITALSKIH           12.000
     DELEŽEV
     750 Prejeta vračila danih          12.000
     posojil
V. 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE          5.000
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila              5.000
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       + 7.000
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov    Proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
VII. 50  ZADOLŽEVANJE (500)                0
VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550)           104.000
     550 Odplačila domačega dolga        104.000
IX.    POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          –356.520
     SREDSTEV NA RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –104.000
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        356.520
     VIII.-IX.) STANJE SREDSTEV NA
     RAČUNIH DNE 31. 12. 2007
------------------------------------------------------------
     9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, ki so določeni s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na proračunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 € po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 €, sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet.
5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračun v skladu z veljavno zakonodajo.
6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja, ter spremlja in nadzira upravljanje s premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila zakona o javnih naročilih in le te izvajati v skladu s tem zakonom.
7. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse ki se uporabijo za namene, določene v zakonu o varstvu pred požarom,
2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
4. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za namene določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
5. Prihodki krajevnih skupnosti v občini:
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo,
6. Drugi namenski prihodki proračuna – prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb.
Pravice porabe na proračunski postavki »01,02,01,05, Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami«, ki niso porabljene v tekočem letu se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 največ 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 60% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 19.050 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do višine 19.050 € in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij, in namenska sredstva presegajo višino oblikovane rezerve s tem odlokom, odloča o njihovi porabi Občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5% celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi Odloka o zaključnem računu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko dolgoročno zadolžuje za namene izkazane v proračunu na podlagi predhodno prejetega soglasja pristojnega Ministrstva za finance in pod pogoji, ki jih določa Zakon o financiranju občin.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 104.400 €.
16. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo le ob pogoju, da pridobijo soglasje občine v skladu z določili Zakona o financiranju občin.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS, oziroma predsedniki krajevnih odborov.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja Občinska uprava, v okviru katere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode, javna podjetja in javne sklade, katerih ustanovitelj je občina.
18. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na območju občine.
19. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 403-02/07-9
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

AAA Zlata odličnost