Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6417. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G), stran 18738.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
Št. 003-02-1/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-G)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
"Takse se praviloma določajo v eurih.
Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa določi v odstotku od vrednosti predmeta.
V eurih se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta osnova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače določeno.".
2. člen
7. člen se črta.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo "taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo "tretjim in četrtim" nadomesti z besedilom "drugim in tretjim".
4. člen
9. člen se črta.
5. člen
11. člen se črta.
6. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pristojni organ vzame v postopek tudi vloge, za katere taksa ni plačana oziroma je plačana v prenizkem znesku, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne poravna takse, vključno s takso za opomin.".
7. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega zavezanca, če preveč plačana taksa ne presega 14,18 eurov, v primerih večjih zneskov pa se postopek začne po uradni dolžnosti.".
8. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Ko organ, ki vodi postopek, ugotovi, da taksni zavezanec ni plačal takse v skladu s 16. členom tega zakona, izda plačilni nalog, ki velja kot odločba in s katerim naloži taksnemu zavezancu, naj v 15 dneh od prejema naloga plača dolžno takso. V kolikor taksa v tem roku ni plačana, pristojni organ na nalogu potrdi izvršljivost in ga pošlje davčnemu organu v izvršitev.".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena takse s področja trošarin in druge upravne takse, ki jih zaračunavajo carinski organi, izterja carinski organ v skladu s tem zakonom in predpisi, ki veljajo za prisilno izterjavo davkov.".
9. člen
V 23. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
"5. taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah – razen taks po tarifni številki 11, po točkah 1.e), 1.f), 2.d), 2.e), 3.c) in 3.d) tarifne številke 13, po tarifni številki 20 ter tarifnih številkah iz XI., XII. poglavja Taksne tarife tega zakona;".
Za 7. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodata 8. in 9. točka, ki se glasita:
"8. taksni zavezanci za dejanja in dokumente v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo javne listine iz tarifne številke 13, 16 in 21 ter odjavo vozila iz prometa, ki so bili poškodovani in uničeni v naravni nesreči,
9. naročniki po zakonu, ki ureja javno naročanje in zakonu, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Vlada Republike Slovenije lahko glede na okoliščine posameznega primera zaradi odprave posledic naravne nesreče s sklepom zniža ali določi oprostitev plačila upravnih taks tudi v primerih, ki niso zajeti s 7. in 8. točko prejšnjega odstavka.".
10. člen
V prvem odstavku 24. člena se za 2. točko doda nova 2.a točka, ki se glasi:
"2.a društva, za dokumente in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa društva v javnem interesu;".
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
"3.a ustanove oziroma fundacije za dokumente in dejanja v zvezi z ustanovitvijo ustanove oziroma fundacije po zakonu, ki ureja ustanove;".
11. člen
4. točka 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
"4. dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom, razen odločb, ki jih izdaja Carinska uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja trošarine ter zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;".
Za 29. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem se dodajo nove 30., 31., 32., 33. in 34. točka, ki se glasijo:
"30. dokumenti in dejanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja in njihovo ponovno uporabo;
31. dokumenti in dejanja v zvezi z uresničevanjem pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
32. potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, če ni s taksno tarifo ali zakonom določeno drugače;
33. dokumenti in dejanja v zvezi z letnimi povračili za uporabo cest;
34. dokumenti in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze ali z uradnim dejanjem registracije istospolne partnerske skupnosti.".
12. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Prihodki od taks, plačanih pri organih državne uprave, so prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih pri organih občin, so prihodek proračunov občin.".
13. člen
V 29.a členu se v prvem odstavku besedilo "števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 52 do 59, 61 in 62.a" nadomesti z besedilom "vrednosti posamezne takse iz tarifne številke 45".
Drugi odstavek se črta.
14. člen
Priloga – Taksna tarifa, se nadomesti z novo Prilogo – Taksno tarifo, ki je priloga tega zakona in je njegov sestavni del.
PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Postopki odmere upravne takse, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se dokončajo po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo).
16. člen
Ne glede na 6. člen zakona se upravni kolki lahko uporabljajo za plačilo upravnih taks do 1. septembra 2008.
Fizične in pravne osebe lahko od 1. septembra 2008 do 1. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke za gotovino na blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno (maloprodajalci), na katerih so upravne kolke kupile, v nominalni vrednosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko fizične in pravne osebe od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov z brezgotovinskim nakazilom.
Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno (maloprodajalci), ki so prodajale kolke, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil lahko od 1. septembra 2008 do vključno 31. decembra 2008 zamenjajo upravne kolke, ki jih imajo na zalogi, na območnih enotah UJP, pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov z brezgotovinskim nakazilom.
Neuporabljene upravne kolke, ki so jih upravni in drugi državni organi prejeli brezplačno, morajo v času od 1. septembra do 31. decembra 2008 vrniti UJP.
UJP upravne kolke komisijsko uniči.
17. člen
Z dnem uveljavitve schengenskega pravnega reda v polnem obsegu, kot to določa drugi odstavek 3. člena Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/04), prenehajo veljati točka A tarifne številke 14 ter opombe (1), (2) in (4) te tarifne številke, ter 1. do 5. točka, odstavka B, tarifne številke 61, ter opombi (1) in (2) te tarifne številke.
KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 101/06 in 50/07) v delu, ki velja za upravne kolke, uporablja pa se do 1. septembra 2008.
(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha veljati Sklep o preračunu vrednosti točke iz tolarjev v euro v Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 138/06).
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2008.
Št. 436-02/89-4/33
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1713-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
                     Priloga – TAKSNA TARIFA

              I. VLOGE

            Tarifna številka 1

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi    
predpisana kakšna druga taksa            3,55 EUR

Opombe:

(1) Takse se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.

(2) Takse se ne plača za vlogo za izdajo potrdila.

(3) Takse se ne plača za elektronske vloge.

(4) Za vloge, s katerimi se odloča o pravicah stranke
znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska
vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se taksa ne
plača.


            Tarifna številka 2

Za pritožbo oziroma ugovor zoper odločbo ali    14,18 EUR
sklep, izdan v upravni zadevi


           II. ODLOČBE IN SKLEPI

            Tarifna številka 3

1. Za vse odločbe, za katere ni predpisana     14,18 EUR
posebna taksa

2. Za sklepe, s katerimi se konča postopek,
oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke      
in za katere ni predpisana posebna taksa      14,18 EUR

Opombe:

(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se
plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb,
katerim se odločba ali sklep vroči.

(2) Za odločbo o pritožbah se takse ne plača.

(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke
znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska
vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se ne plača
takse.


             III. POTRDILA

            Tarifna številka 4

1. Za potrdila, izdana na podlagi posebnega
ugotovitvenega postopka, če ni s to tarifo ali
zakonom drugače določeno              3,55 EUR

2. Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele    2,13 EUR

Opomba:

Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se
ne plača takse.


            Tarifna številka 5

Za redni izpisek iz elektronske zemljiške
knjige, če se izda na zahtevo stranke, se plača
od zemljiškoknjižnega lista             3,19 EUR

Opomba:

Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali
fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se
plača polovica takse iz te tarifne številke.


            Tarifna številka 6

Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine
o uspešno končanem izobraževanju ali strokovnem
usposabljanju                    1,42 EUR


            Tarifna številka 7

Za potrdila in spričevala, s katerimi se
dokazuje poreklo ali vrednost ali količina ali
kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga,
razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo
carinski organi                   2,13 EUR


          IV. OVERITVE IN PREVODI

            Tarifna številka 8

1. Za overitev načrta se plača od celega ali
začetega kvadratnega metra:

a) za overitev prvega izvoda             3,55 EUR

b) za overitev vsakega nadaljnjega izvoda      1,06 EUR

c) za overitev kopije                1,06 EUR

2. Za overitev knjige gostov             3,55 EUR

3. Za overitev knjig v zvezi s predpisi o orožju   3,55 EUR


           Tarifna številka 9

Za overitev podpisa, prepisa ali kopije       1,06 EUR


           Tarifna številka 10

Za prevode iz enega jezika v drugega:

1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed    2,13 EUR 

2. če zajema besedilo izvirnika več kot 100 
besed od vsake začete polovice pole prevoda     4,25 EUR


  V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH ZADEV

           Tarifna številka 11

1. Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije (10., 12., 13.
in 14. člen Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije, Uradni list RS, št. 24/07 – UPB2) ali
za prenehanje državljanstva Republike Slovenije
(18. in 22. člen Zakona o državljanstvu
Republike Slovenije) ali za odločbo o
ugotovitvi, da je državljanu Republike Slovenije
prenehalo državljanstvo zaradi odreka (25. člen
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)    141,80 EUR

2. Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka
sprejet v državljanstvo (11. člen Zakona o
državljanstvu Republike Slovenije)          7,09 EUR

Opombe:

(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali
sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine,
se plača za vse družinske člane ena sama taksa.

(2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11.
člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se izda
sočasno več članom iste družine.

(3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.


           Tarifna številka 12

Za ugotovitveno odločbo o državljanstvu      141,80 EUR


           Tarifna številka 13

1. Za odločbe o vlogi državljana Republike
Slovenije:

a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta   1,77 EUR

b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let   2,13 EUR

c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let   5,32 EUR

d) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let  10,64 EUR

e) za izdajo novega potnega lista ob prvi
pogrešitvi (izguba, odtujitev) ali uničenju
potnega lista iz točk a), b), c) in d) se plača
dvakratna vrednost takse

f) za izdajo novega potnega lista ob vsaki
naslednji pogrešitvi (izgube, odtujitve) ali
uničenju potnega lista iz točk a), b), c) in d)
se plača štirikratna vrednost takse

g) vloga za izdajo potnega lista           0,35 EUR

h) potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika    0,71 EUR

2. Za odločbe o vlogi državljana Republike
Slovenije:

a) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1    1,77 EUR
leta

b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5    3,55 EUR
let

c) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10   7,09 EUR
let

d) za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi
pogrešitvi, izgubi, odtujitvi ali uničenju
osebne izkaznice iz točk a), b) in c) se plača
dvakratna vrednost takse

e) za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki
naslednji pogrešitvi, izgubi, odtujitvi ali
uničenju osebne izkaznice iz točk a), b) in c)
se plača štirikratna vrednost takse

f) vloga za izdajo osebne izkaznice         0,35 EUR

3. Za odločbe o prošnji tujca:

a) za izdajo potnega lista za tujca         21,27 EUR

b) za izdajo potnega lista za begunca v primeru,
če begunec v obdobju dveh let izgubi, pogreši
ali odtuji dva ali več potnih listov, razen če
dokaže, da je z odtujenim potnim listom ravnal z
dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnemu organu         28,36 EUR

c) za izdajo novega potnega lista ob prvi
pogrešitvi (izguba, odtujitev) ali uničenju
potnega lista iz točke a), se plača dvakratna
vrednost takse,

d) za izdajo novega potnega lista ob vsaki
naslednji pogrešitvi (izgubi, odtujitvi) ali
uničenju potnega lista iz točke a) se plača
štirikratna vrednost takse,

e) za izdajo osebne izkaznice za tujca        7,09 EUR

Opombe:

(1) Odločbe iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke
zajemajo tudi sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni
ugodilo.

(2) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1.e) in 1.f)
oziroma 2.d) in 2.e) te tarifne številke dokaže, da je z
listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke
1.a), 1.b), 1.c) in 1.d), oziroma 2.a), 2.b) in 2.c) te tarifne
številke.

(3) Ob reklamaciji potne listine, izdane na podlagi
Pravilnika o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list
RS, št. 84/06), zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega
ravnanja imetnika potne listine, po poteku polovice njene
veljavnosti, državljan Republike Slovenije plača polovico
upravne takse iz 1. točke te tarifne številke.

(4) Ob reklamaciji potne listine, izdane na podlagi
Pravilnika o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list
RS, št. 84/06), zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega
ravnanja imetnika potne listine, pred potekom polovice njene
veljavnosti, državljan Republike Slovenije ne plača upravne
takse iz 1. točke te tarifne številke.

(5) Za potrditev dovoljenja, ki ga izda pristojni center za
socialno delo na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o
potnih listinah državljanov Republike Slovenije, se ne plača
takse iz 1.h) točke te tarifne številke.

(6) Vloga za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika ali
pristojnega centra za socialno delo iz 1.h) točke te tarifne
številke je takse prosta.

(7) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se
nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki
je posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z
občinskim odlokom, se takse iz točke 2.a), 2.b), 2.c) in 2.f)
ne plača.

(8) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katero se
nadomesti star potni list zaradi spremembe naslova, ki je
posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z
občinskim odlokom, kolikor je en vpis spremembe naslova v potni
list že porabljen, se takse iz točke 1.a), 1.b), 1.c), 1.d) in
1.g) ne plača.

(9) Za vlogo za izdajo potnega lista v drugih nujnih
primerih, ki niso kot nujni navedeni v 6. členu Zakona o potnih
listinah, se plača upravna taksa iz točke 1.a), 1.b), 1.c),
1.d), 1.e) in 1.f), povišana za 50 odstotkov.

(10) Za vlogo za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih
primerih, ki niso kot nujni navedeni v 4. členu Zakona o osebni
izkaznici, se plača upravna taksa iz točke 2.a), 2.b), 2.c),
2.d) in 2.e), povišana za 50 odstotkov.


           Tarifna številka 14

Za odločbe o prošnji tujca:

A. na mejnem prehodu za izdajo vizuma:

1. za vizum za enkratni vstop (vizum C)        34,39 EUR

2. za tranzitni vizum za enkratno potovanje
(vizum B)                       34,39 EUR

3. za skupinski vizum (vizum B in C):

    a) za vizum                  34,39 EUR

    b) in za vsako osebo              0,99 EUR

B. pri pristojnem organu za izdajo dovoljenja:

1. za dovoljenje za začasno prebivanje        28,36 EUR

2. za dovoljenje za stalno prebivanje         70,90 EUR

3. za dovoljenje za zadrževanje            7,09 EUR

Opombe:

(1) Za vizum na potni list, v katerega so vpisani družinski
člani, se plača ena taksa.

(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača takse,
kadar se nosilec potnega lista izseljuje iz Republike
Slovenije.

(3) Odločbe iz točke B. te tarifne številke zajemajo tudi
sklepe in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.

(4) Vizum na diplomatski potni list je takse prost.


           Tarifna številka 15

1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register
društev oziroma podružnice tujega društva v
register podružnic tujih društev           21,27 EUR

2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe
temeljnega akta v register društev          14,18 EUR

3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena,
sedeža, naslov sedeža ali zakonitega zastopnika
društva oziroma podružnice tujega društva       3,55 EUR

Opomba:

Za izdajo odločbe iz 2. in 3. točke te tarifne številke se
plača le taksa iz 2. točke te tarifne številke.


           Tarifna številka 16

1. Posamezniki plačajo za odločbe o vlogi:

a) za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega
orožja                        28,36 EUR

b) za dovoljenje za nabavo varnostnega in
drugega orožja                    42,54 EUR

c) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom
zbiranja                       10,64 EUR

d) za dovoljenje za nabavo streliva ali delov
streliva                       7,09 EUR

e) za orožni list za varnostno in drugo orožje    42,54 EUR

f) za orožni list za lovsko in športno orožje    21,27 EUR

g) za dovoljenje za posest orožja          21,27 EUR

h) za dovoljenje za posest podedovanega orožja
in spremembo orožnega lista v dovoljenje za
posest                        17,73 EUR

i) za dovoljenje za zbiranje orožja         56,72 EUR

j) za dovoljenje za nabavo delov orožja z
namenom zamenjave                   7,09 EUR

k) za izdajo priglasitvenega lista          10,64 EUR

l) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
orožne listine                    3,55 EUR

2. Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe
o vlogi:

a) za dovoljenje za nabavo orožja          85,08 EUR

b) za orožni posestni list              56,72 EUR

c) za potrditev pooblastila za nošenje orožja    56,72 EUR

d) za potrditev pooblastila za prenos orožja     28,36 EUR

e) za dovoljenje za zbiranje orožja         70,90 EUR

f) za dovoljenje za nabavo orožja z namenom
zbiranja                       21,27 EUR

g) za dovoljenje za nabavo delov orožja z
namenom zamenjave                   7,09 EUR

h) za zamenjavo izrabljene ali poškodovane
orožne listine                    7,09 EUR

3. Pravne osebe in podjetniki plačajo za odločbe
o vlogi:

a) za dovoljenje za opravljanje prometa z
orožjem                       141,80 EUR

b) za dovoljenje za opravljanje dejavnosti
strelišča                      141,80 EUR

Opombe:

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako
posamezno orožje, razen v primerih iz 1.h) in 1.l) točke in
2.h) točke te tarifne številke, ko se plača ena taksa za vse
podedovano orožje oziroma za vse orožje, za katero menja
listine.

(2) Za vse vloge za izdajo orožnih listin se plača taksa iz
tarifne številke 1 te taksne tarife.

(3) Za dvojnik orožne listine se plača za vsako posamezno
orožje polovična taksa iz te tarifne številke.

(4) Posameznik, ki že ima orožni list ali dovoljenje za
posest za lovsko ali športno orožje, plača polovično takso iz
te tarifne številke za izdajo naslednjih istovrstnih listin za
pet kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos
lovskega ali športnega orožja pa se plača polna taksa iz te
tarifne številke.

(5) Taksa iz 2.a), 2.b) in 2.g) točke te tarifne številke se
ne plača za orožje, ki ga nabavljajo športna društva in njihove
panožne zveze in je namenjeno izključno za izvajanje njihove
športne dejavnosti, lovske organizacije, vključene v Lovsko
zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot
pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v
Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z
ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter organizacije rezervnih
častnikov.

(6) Za zamenjavo orožne listine po prvem oziroma drugem
odstavku 84. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 –
UPB1) se plača taksa iz 1.l) točke oziroma iz 2.h) točke te
tarifne številke.

(7) Za vlogo in za izdajo orožnega lista, dovoljenja za
posest orožja, dovoljenja za zbiranje orožja, priglasitvenega
lista, orožnega posestnega lista, potrditev pooblastila za
nošenje orožja in potrditev pooblastila za prenos orožja, s
katerimi se nadomestijo naštete stare orožne listine zaradi
spremembe naslova, ki je posledica uvedbe uličnega sistema ali
preimenovanja ulice z občinskim odlokom, kolikor je en vpis
spremembe naslova v orožno listino že koriščen, se takse iz
točke 1.e), 1.f), 1.g) in 1.k) ter 2.b), 2.c), 2.d) in 2.e) ne
plača. Enako se ravna ob zamenjavi evropske orožne prepustnice.


           Tarifna številka 17

Za izdajo dovoljenja:

a) za vnos in nošenje orožja in streliva v času
(začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji       7,09 EUR

b) tujcu, ki gre na lov, ali članu strelskega
društva za tranzit lovskega ali športnega orožja
in streliva zanj čez ozemlje Republike Slovenije    7,09 EUR

Opomba:

Za športna društva in državne reprezentance se izda eno
dovoljenje iz točk a) in b) te tarifne številke in plača ena
taksa. Dovoljenje se glasi na pooblaščeno osebo.


           Tarifna številka 18

Za izdajo dovoljenja za gradnjo ali postavitev
objektov in naprav na območju mejnega prehoda     21,27 EUR


           Tarifna številka 19

Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali za
promet z eksplozivi in izdajo soglasja k
navodilu za varno uporabo in uničenje
eksplozivov                     106,35 EUR


           Tarifna številka 20

1. Za izdajo dovoljenja za izvoz, uvoz
eksplozivnih snovi ali orožja             35,45 EUR

2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih
snovi ali orožja                   70,90 EUR

3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma
prenos ali izdajo predhodne privolitve za vnos
oziroma izdajo dovoljenja za iznos orožja,
streliva ali eksplozivov               35,45 EUR

4. Za izdajo dovoljenja za strokovno
usposabljanje pri ravnanju z eksplozivi        42,54 EUR


           Tarifna številka 21

1. Taksa se plača za:

a) pripustitev k vozniškemu izpitu (teoretični
in praktični del izpita) ali za izdajo
vozniškega dovoljenja, dovoljenja za učitelja
vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo
avtošole                       10,64 EUR

b) podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje in
učitelja predpisov                   5,67 EUR

c) vpis spremembe podatkov o imetniku vozniškega
dovoljenja, imetniku dovoljenja za učitelja
vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo
avtošole                        5,67 EUR 

d) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri
prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) vozniškega
dovoljenja plača dvakratna vrednost takse,
določene v 1.a) točki te tarifne številke

e) izdajo novega vozniškega dovoljenja se pri
vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev)
vozniškega dovoljenja plača štirikratna vrednost
takse, določene v točki 1.a) te tarifne številke

2. Taksa se plača za:

a) izdajo prometnega dovoljenja za motorno
vozilo ali priklopno vozilo              10,64 EUR

b) podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
za motorno vozilo ali priklopno vozilo         5,67 EUR

c) vpis spremembe, ki vpliva na spremembo
podatkov v prometnem dovoljenju            5,67 EUR

Opombe:

(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega
dovoljenja se plača taksa iz točke 1.b) te tarifne številke.

(2) Če taksni zavezanec iz točke 1.d) in 1.e) dokaže, da je
z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz točke
1.a) te tarifne številke.

(3) Za postopek odjave vozila, opravljen pri upravni enoti,
se ne plača takse iz te tarifne številke, ampak taksa iz
tarifne številke 1 te taksne tarife.

(4) V primeru da se prometno dovoljenje iz točke 2.b)
podaljša preko spleta, se plača polovična taksa.

(5) Za vlogo in za izdajo prometnega dovoljenja, vozniškega
dovoljenja, dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov
in strokovnega vodjo avtošole, s katero se nadomesti staro
prometno dovoljenje, vozniško dovoljenje, dovoljenje za
učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo
avtošol, zaradi spremembe naslova, ki je posledica uvedbe
uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom,
se takse iz točke 1.c) in 2.c) ne plača.


           Tarifna številka 22

1. Za prvo odločbo o spremembi osebnega imena,
izdano na zahtevo taksnega zavezanca

2. Za vsako naslednjo odločbo o spremembi
osebnega imena, izdano na zahtevo taksnega
zavezanca, se plača dvakratna vrednost takse iz
prejšnje točke.                    42,54 EUR

Opomba:

Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena
med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami,
se takse ne plača.


           Tarifna številka 23

Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem:

1. za osebna delovna dovoljenja:

a) za nedoločen čas                 141,80 EUR

b) za določen čas                  70,90 EUR

2. za delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za
sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev
pogodbe o delu                    70,90 EUR

Opomba:

Za delovno dovoljenje, ki se tujcu izda za sezonsko delo v
kmetijstvu, se takse ne plača.


           Tarifna številka 24

Odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za delo v tujini:

1. za vlogo                      7,09 EUR

2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj
za izvedbo pogodbe o delu:

a) do vključno 5 delavcev              70,90 EUR

b) do vključno 15 delavcev             141,80 EUR

c) do vključno 50 delavcev             283,60 EUR

d) nad 50 delavcev                 425,40 EUR

3. za dodatno odobritev kontingenta delovnih
dovoljenj po isti pogodbi o delu oziroma
podaljšanje izvajanja pogodbe            35,45 EUR


           Tarifna številka 25

V postopku za dodelitev koncesije za
posredovanje dela in zaposlitve ter v postopku
vpisa v register za zagotavljanje dela:

1. vloga za podelitev koncesije za posredovanje
dela in zaposlitve                  70,90 EUR

2. vloga za vpis v register agencij za
zagotavljanje dela                  70,90 EUR

3. odločba o podelitvi koncesije za posredovanje
dela in zaposlitve                  70,90 EUR

4. odločba o vpisu v register agencij za
zagotavljanje dela                  70,90 EUR

Opomba:

Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene
študentske organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o
skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).


           Tarifna številka 26

1. Za akt, s katerim organ ugotovi, da
posameznik oziroma gospodarska družba izpolnjuje
vse pogoje za opravljanje dejavnosti         21,27 EUR

2. Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi
posameznikom, ki niso samostojni podjetniki
posamezniki in z njimi pridobijo pravico
opravljati dejavnost                 10,64 EUR


       VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ

           Tarifna številka 27

1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovil
in plavajočih naprav na morju:

a) za vpis v vpisnik morskih ladij          42,54 EUR

b) za izdajo začasnega vpisnega lista za ladjo    28,36 EUR

c) za vpis v vpisnik plavajočih naprav na morju    8,51 EUR

d) za vpis v vpisnik morskih čolnov          4,25 EUR

e) za izdajo začasnega dovoljenja za plovbo
čolna                        14,18 EUR

f) za izdajo odločbe o vpisu ali izbrisu
hipoteke na morski ladji               14,18 EUR

2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in
vpisnega lista za plavajoči objekt na morju     14,18 EUR

a) za spremembo podatkov vpisnega lista za
morsko ladjo in za podaljšanje veljavnosti ter
za spremembo podatkov vpisnega lista za
plavajoči objekt na morju               5,67 EUR

3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in
plavajočega objekta na morju v vpisnik oziroma
iz njega ter za izvleček iz vpisnika morskih
ladij in plavajočih objektov na morju         7,09 EUR

4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln      7,09 EUR

a) za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za morski čoln        2,13 EUR

5. Odločba o določitvi imena morskih ladij      9,22 EUR

6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v
vpisnik morskih čolnov oziroma iz njega        3,55 EUR

7. Prijava pomorske nezgode              5,67 EUR

8. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna,
preizkusa znanja za upravljanje čolna in izpitu
za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS
izpitu (teoretični in praktični del izpita), za
izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja
čolna, potrdila o opravljenem preizkusu znanja
za upravljanje čolna ali za izdajo potrdila o
usposobljenosti za upravljanje z radijsko
postajo                       10,64 EUR

a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 8.
točke                         5,67 EUR

b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil
iz 8. točke                      5,67 EUR

c) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri
prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) omenjenih
potrdil plača dvakratna vrednost takse določene
v 8. točki te tarifne številke

d) za izdajo novega potrdila iz 8. točke se pri
vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev)
potrdila plača štirikratna vrednost takse,
določene v 8. točki te tarifne številke

Opombe:

(1) Če taksni zavezanec iz točke 8.c) in 8.d) dokaže, da je
z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo takso iz 8.
točke te tarifne številke.

(2) Za izdajo potrdil iz 8. točke na podlagi priznavanja
usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se
plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.

(3) Za izdajo potrdila na podlagi priznavanja enakovrednosti
tujih dokazil o usposobljenosti za upravljanje čolna iz 8.
točke se plača taksa iz 8. točke te tarifne številke.


           Tarifna številka 28

1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis
plovnega in plavajočega objekta na celinskih
vodah:

a) za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe     42,54 EUR

b) za vpis v vpisnik plavajočih objektov na
celinskih vodah, ki se vpisujejo v vpisnik pri
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo       8,51 EUR

c) za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov   4,25 EUR
na celinskih vodah

d) za vpis v vpisnik čolnov na celinskih vodah    4,25 EUR

2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje
plovbe in vpisnega lista za plavajoči objekt na
celinskih vodah iz točke 1.b)            14,18 EUR

a) za spremembo podatkov vpisnega lista za ladjo
notranje plovbe in za podaljšanje veljavnosti
ter za spremembo podatkov vpisnega lista za
plavajoči objekt na celinskih vodah iz točke
1.b)                         5,67 EUR

3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje
plovbe in plavajočega objekta iz točke 1.b) v
oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika
ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz
točke 1.b)                      7,09 EUR

4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt
na celinskih vodah iz točke 1.c)           7,09 EUR

a) za podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za plavajoči objekt na
celinskih vodah iz točke 1.c)            2,13 EUR

5. Za odločbo o določitvi imena ladij notranje
plovbe                        9,22 EUR

6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega
objekta iz točke 1.c) v vpisnik oziroma iz njega
ter za izpis iz vpisnika plavajočih objektov iz
točke 1.c)                      3,55 EUR

7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na celinskih
vodah                        7,09 EUR
a) podaljšanje veljavnosti in vsako spremembo
podatkov vpisnega lista za čoln na celinskih
vodah                        2,13 EUR

8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na
celinskih vodah v vpisnik oziroma iz njega ter
za izpis iz vpisnika čolnov na celinskih vodah    3,55 EUR

9. Za pripustitev k izpitu za voditelja čolna in
preizkusa znanja za upravljanje čolna na
celinskih vodah (teoretični in praktični del
izpita), za izdajo potrdila o usposobljenosti za
voditelja čolna, potrdila o opravljenem
preizkusu znanja za upravljanje čolna        10,64 EUR

a) za podaljšanje veljavnosti potrdil iz 9.
točke                        5,67 EUR

b) za vpis spremembe podatkov o imetniku potrdil
iz 9. točke                     5,67 EUR

c) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri
prvi pogrešitvi (izguba, odtujitev) omenjenih
potrdil plača dvakratna vrednost takse določene
v 9. točki te tarifne številke,

d) za izdajo novega potrdila iz 9. točke se pri
vsaki naslednji pogrešitvi (izguba, odtujitev)
vozniškega dovoljenja plača štirikratna vrednost
takse, določene v točki 9. te tarifne številke.

Opombi:

(1) Če taksni zavezanec iz točke 9.c) in 9.d) dokaže, da je
z listino ravnal z dolžno skrbnostjo in je dejanje prijavil kot
kaznivo dejanje pristojnim organom, plača samo taksa iz 9.
točke te tarifne številke.

(2) Za izdajo potrdil iz 9. točke na podlagi priznavanja
usposobljenosti za upravljanje čolna brez opravljanja izpita se
plača takso iz 9. točke te tarifne številke.


           Tarifna številka 29

Za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih
dokumentov v zvezi z ukrepi za varstvo javnih
cest in prometa na njih:

1. za projektne pogoje na zahtevo projektanta
ali stranke                     28,36 EUR

2. za izjavo o ustreznosti izvedenih del       1,42 EUR

3. za mnenje o ustrezni ureditvi cestnega
priključka in parkirišča za poslovne objekte ob
javni cesti zunaj naselja              1,42 EUR

4. za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja
del na njej                     1,42 EUR

5. za popolno zaporo javne ceste zaradi
izvajanja del na njej                1,42 EUR

6. za delno zaporo javne ceste zaradi prireditve
na njej                       14,18 EUR

7. za popolno zaporo javne ceste zaradi
prireditve na njej                 14,18 EUR

8. za izredni prevoz po javni cesti         14,18 EUR

9. za gradnjo avtobusnega postajališča zunaj
vozišča javne ceste                 1,42 EUR

10. za ureditev avtobusnega postajališča na
vozišču javne ceste                 28,36 EUR

11. za postavitev turistične in obvestilne
signalizacije ob javni cesti            14,18 EUR

12. za obveščanje in oglaševanje v varovalnem
pasu javnih cest zunaj naselja, če za to ni
predpisana prometna signalizacija in so
obvestila pomembna za udeležence v prometu     28,36 EUR

13. za obveščanje in oglaševanje ob javnih
cestah v naselju                  28,36 EUR

14. za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih
objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih
objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste  28,36 EUR

15. za dela na zemljiščih in objektih vzdolž
javne ceste, ki bi lahko vplivala na stanje
javne ceste in varnost prometa na njej       28,36 EUR

16. za dela ob javni cesti, ki vplivajo na
vodostaj ali višino podzemnih voda in zato
ogrožajo stabilnost cestnega telesa         28,36 EUR

17. za ureditev cestnega priključka na javno
cesto                        14,18 EUR

18. za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in
druga dela na javni cesti              28,36 EUR

19. za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov
in naprav na območju javne ceste in njenega
varovalnega pasu                  28,36 EUR

20. za graditev žičniških naprav nad javno cesto
in v njenem varovalnem pasu             28,36 EUR

21. za odpiranje kamnolomov, peskokopov in
glinokopov ob javni cesti              28,36 EUR

22. za spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali za
spremembo teh dejavnosti ob javni cesti       14,18 EUR

23. za pridobitev pravice graditi na javni cesti  28,36 EUR

24. za pridobitev pravice služnosti na javni
cesti                        28,36 EUR


           Tarifna številka 30

Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:

1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza
oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu za:

a) izvirnik dovoljenja za bilateralne linije     70,90 EUR

b) izvirnik dovoljenja za tranzitne linije     141,80 EUR

c) izdajo vsakega naslednjega primerka
dovoljenja za tranzitne linije iz točke 1.b)     1,42 EUR

d) izdaja vsakega nadaljnjega primerka
dovoljenja za bilateralne linije           7,09 EUR

2. za potrditev voznega reda             5,67 EUR

3. za potrditev cenika                5,67 EUR

4. za potrditev itinerarja              5,67 EUR

5. za dovoljenje za začasno prekinitev prevoza
na liniji                      35,45 EUR

6. za dovoljenje za trajno ustavitev na liniji    35,45 EUR

Opomba:

Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse.


           Tarifna številka 31

Za odločbo za opravljanje občasnih prevozov potnikov v
cestnem prometu:

1. za dovoljenje tujemu prevozniku za vstop
praznega avtobusa                   7,09 EUR

2. za dovoljenje tujemu prevozniku za izmenične
vožnje                        35,45 EUR

3. za dovoljenje za ostale občasne prevoze      7,09 EUR

4. za dovoljenje domačemu prevozniku za
opravljanje občasnih prevozov             3,55 EUR

5. za odločbo s katero se zavrne zahtevek za
izdajo dovoljenja iz točk 1 do 4 te tarifne
številke                       7,09 EUR

Opomba:

Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse iz 1., 2. ali 3. točke te tarifne
številke.


           Tarifna številka 32

V zvezi z opravljanjem posebnih linijskih
prevozov potnikov v cestnem prometu za izdajo
dovoljenja za opravljanje posebnih linijskih
prevozov                       35,45 EUR


           Tarifna številka 33

Na področju delitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga se
plača taksa:

1. za dovoljenje za kabotažo za enkratni prevoz   35,45 EUR

2. za dovoljenje za kabotažo za večkratni prevoz   70,90 EUR

3. za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov    21,27 EUR


           Tarifna številka 34

1. Na področju železniškega prometa se plača
upravna taksa:

a) za izdajo tehničnega soglasja o ustreznosti
sestavnega dela proge                35,45 EUR

b) za licenco prevoznika v železniškem prometu   1418,00 EUR

c) za varnostno spričevalo prevozniku v
železniškem prometu                1418,00 EUR

d) za izdajo izjemnega soglasja za gradnjo v
varovalnem pasu                   28,36 EUR

e) za izdajo obratovalnega dovoljenja za
železniška nova ali rekonstruirana vozila
oziroma njihove sestavne dele za železniška
vozila                        35,45 EUR

f) za slovensko tehnično soglasje o ustreznosti
železniškega vozila                 35,45 EUR

g) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih
železniških vozil oziroma njihovih sestavnih
delov, ki morajo biti po veljavnih predpisih
pregledani, da se dovoli njihova uporaba, od
delovne ure                      6,24 EUR

2. Za odločbe in druge akte, ki jih v upravnem
postopku izda upravljavec:

a) za odločbo o dodelitvi vlakovne poti       28,36 EUR

b) za soglasje za izredne prevoze          28,36 EUR

c) za pisno dovoljenje za osebe, ki opravljajo
določena dela na železniškem območju         28,36 EUR


           Tarifna številka 35

1. Za posamezno radijsko dovoljenje:

a) za bazno radijsko postajo             21,27 EUR

b) za fiksno, mobilnosatelitsko, ladijsko in
letalsko radijsko postajo              14,18 EUR

c) za mobilno in ročno radijsko postajo        7,09 EUR

d) za radioamatersko radijsko postajo in
radijsko postajo, ki jo uporabljajo občani
znotraj 27 Mhz (CB postaje)              7,09 EUR

2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:

a) do 0,5 kW                     7,09 EUR

b) več kot 0,5 do 5 kW                9,22 EUR

c) več kot 5 do 10 kW                 9,93 EUR

d) več kot 10 do 50 kW                14,89 EUR

e) več kot 50 kW                   27,65 EUR

3. Za dovoljenje za vključevanje v javno
telekomunikacijsko omrežje              17,73 EUR

4. Za izdajo potrdila o skladnosti
telekomunikacijskih projektov s predpisi o    
telekomunikacijah za javno telekomunikacijsko
opremo                        10,64 EUR

5. Za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo
dovoljenj za vključevanje v javno
telekomunikacijsko omrežje              7,09 EUR

Opomba:

Za začasno dovoljenje in podaljšanje roka za začetek uporabe
se plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne številke.


           VII. GRADBENE TAKSE

           Tarifna številka 36

Za lokacijsko informacijo:

1. za gradnjo objektov in izvajanje drugih del    17,73 EUR

2. za določitev gradbene parcele k obstoječim
objektom                       8,86 EUR


           Tarifna številka 37

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja
hidrotehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil
za naprave za vodovode ter drugačne vodne
zajeme:

1. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi      5,32 EUR

2. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v
sekundi                       26,59 EUR

3. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi    132,94 EUR

Opomba:

Takse se po tej tarifni številki ne plačuje za dovoljenja,
za katera se plačuje taksa po tarifni številki 39 te taksne
tarife.


           Tarifna številka 38

Za dovoljenja za postavitev radijske postaje     21,27 EUR

Opombi:

(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja
se plača polovica takse iz te tarifne številke.

(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev
Slovenije, ne plačajo te takse.


           Tarifna številka 39

Za dovoljenje za gradnjo:

1. če znaša vrednost objekta do 13.000 eurov     42,54 EUR

2. če znaša vrednost objekta 13.000 eurov      106,35 EUR
in za vrednost nad 13 000 eurov do 42 000 eurov     0,01 %

3. če znaša vrednost objekta 42 000 eurov      212,70 EUR
in za vrednost nad 42 000 eurov do 420 000 eurov    0,01 %

4. če znaša vrednost objekta 420 000 eurov     567,20 EUR
in za vrednost nad 420 000 eurov            0,01 %

Opombi:

(1) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo
svoj stanovanjski problem.

(2) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.


           Tarifna številka 40

Za ogled lokacije, na kateri se namerava
postaviti objekt ali naprava             28,36 EUR


           Tarifna številka 41

1. Za pregled celih stavb ali posameznih
prostorov, da se dovoli njihova uporaba:

a) do 10 prostorov                  7,09 EUR

b) nad 10 prostorov                 21,27 EUR

2. Za pregled drugih gradbenih objektov (novih,
obnovljenih in adaptiranih), da se dovoli
njihova uporaba, se plača 0,05 odstotka od
obračunske vrednosti objekta.

Opombe:

(1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme
presegati 212,70 EUR.

(2) Taksa po 2. točki te tarifne številke se ne nanaša na
objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da
smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni
številki 42 te taksne tarife.

(3) Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo
svoj stanovanjski problem.

(4) Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na
starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.
Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to
starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se
upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok,
ampak tudi vse druge družinske oblike.


           Tarifna številka 42

Za tehnični pregled strojnih, električnih,
elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih 6,24 EUR
naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih
pregledane, da se dovoli njihova uporaba, od
delovne ure

Opomba:

Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali
začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem
pregledu.


 VIII. TAKSE S PODROČJA TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST

           Tarifna številka 43

Za odločbe, ki jih izdajajo carinski organi v
skladu z zakonom, ki ureja trošarine, ter
zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost:

1. za izdajo dovoljenja za odprtje trošarinskega
skladišča                       709,00 EUR

2. za izdajo dovoljenja za davčna skladišča      709,00 EUR

3. za izdajo dovoljenja za oproščenega
uporabnika                       425,4 EUR

4. za izdajo dovoljenja za pooblaščenega
prejemnika                       354,5 EUR

5. za izdajo dovoljenja za davčnega zastopnika     354,5 EUR

Opombi:

(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje
spremeni, dopolni ali nadomesti ter za odločbo s katero se na
zahtevo taksnega zavezanca izdano dovoljenje razveljavi, se
plača taksa v višini 10 odstotkov takse, določene v ustrezni
točki te tarifne številke.

(2) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za formalno
spremembo dovoljenja, s katero taksni zavezanec zahteva le
spremembo podatkov, ki ne vplivajo na pogoje, pod katerimi je
bilo prvotno dovoljenje izdano.


 IX. TAKSE S PODROČJA UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI
  ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE, S PODROČJA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA, S PODROČJA VZORČENJA UVOŽENIH
  POŠILJK VINA IN DRUGIH PROIZVODOV IZ GROZDJA IN VINA TER S
        PODROČJA PROMETA S KEMIKALIJAMI

           Tarifna številka 44

1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil
in predmetov splošne rabe, ki se opravi ob uvozu
blaga                         2,34 EUR

2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov
splošne rabe, ki se opravi izven rednega
delovnega časa republiškega zdravstvenega
inšpektorja ali ponoči                 4,75 EUR

Opomba:

Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov
splošne rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa
pride na njegov poziv na kraj pregleda ob določenem času, mora
uvoznik za izgubo časa republiškega zdravstvenega inšpektorja
plačati takso v vrednosti 1,42 EUR za vsako začeto uro čakanja.


           Tarifna številka 45

Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri
pregledu pošiljk vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu:

1. za pošiljke do 5000 litrov             4,25 EUR

2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov      0,43 EUR

Opombe:

(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem
prazniku se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 100
odstotkov. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure.

(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno
proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda ob
določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 3,55 EUR.

(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo
najprej na analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke
poveča za 50 odstotkov.


           Tarifna številka 46

Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo
kemikalij:

1. nova snov:

a) vpis nove snovi v seznam, ki zajema tudi
oceno nevarnosti                  1748,89 EUR

b) dopolnitev ocene nevarnosti nove snovi      850,80 EUR

2. obstoječa snov:

a) ocena nevarnosti obstoječe snovi         1748,89 EUR

b) dopolnitev ocene nevarnosti obstoječe snovi    850,80 EUR

3. biocid:

a) ocena nove biocidne snovi            1748,89 EUR

b) novo dovoljenje za dajanje biocidnega
pripravka v promet                 1039,89 EUR

c) podaljšanje dovoljenja za dajanje biocidnega
pripravka v promet                  661,71 EUR

d) razširitev, dopolnitev ali sprememba
dovoljenja za dajanje biocidnega pripravka v
promet                        330,89 EUR

e) izdaja izjemnega dovoljenja za dajanje
biocidnega pripravka v promet            330,89 EUR


           Tarifna številka 47

Za izdajo odločb za:

1. uvoz/izvoz kemikalije do 100 kg/leto        2,62 EUR

2. uvoz/izvoz kemikalije od 100 do 1.000 kg/leto    7,87 EUR

3. uvoz/izvoz kemikalije od 1.000 do 10.000
kg/leto                        23,47 EUR

4. uvoz/izvoz kemikalije od 10.000 do 100.000
kg/leto                        70,26 EUR

5. uvoz/izvoz kemikalije nad 100.000 kg/leto     205,89 EUR

6. izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za
proizvodnjo z nevarnimi kemikalijami         472,69 EUR

7. izdaja odločbe o izpolnjevanju pogojev za
promet z nevarnimi kemikalijami           236,31 EUR

8. spremembo ali dopolnitev odločbe o
izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo         236,31 EUR

9. spremembo ali dopolnitev odločbe o
izpolnjevanju pogojev za promet           141,80 EUR

10. izdajo izjemne odločbe za uvoz/izvoz
kemikalije                      141,80 EUR


      X. TAKSE S PODROČJA VARSTVA KONKURENCE

           Tarifna številka 48

V postopku za presojo koncentracije za
priglasitev koncentracije Uradu Republike
Slovenije za varstvo konkurence           850,80 EUR


    XI. TAKSE S PODROČJA PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

           Tarifna številka 49

Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za
opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov:

1. za potrdilo o prednostni pravici         12,05 EUR

2. za potrdilo iz registra pravic industrijske
lastnine                       7,09 EUR

3. za opravljanje strokovnega izpita        127,62 EUR

4. za popravni izpit                 42,54 EUR

5. za vpis v register zastopnikov          945,31 EUR


 XII. TAKSE S PODROČJA HOMOLOGACIJE, MEROSLOVJA IN PLEMENITIH
               KOVIN

           Tarifna številka 50

Za izdajo odločbe o homologaciji vozila:

1. za osebna in lahka tovorna vozila ter
traktorje kategorije M1, N1, T in C         567,20 EUR

2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce
kategorije M2, M3, N2 in N3             850,80 EUR

3. za priklopnike nad 3.500 kg kategorije O3,
O4, R3, R4 in S2                  453,76 EUR

4. za priklopnike do 3.500 kg kategorije O1, O2,
R1, R2 in S1                    283,60 EUR

5. za motocikle in mopede kategorije L1e, L2e,
L3e, L4e, L5e, L6e in L7e              378,11 EUR

Opombe:

(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v
višini 50 odstotkov takse po tej tarifni številki.

(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri več
stopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50 odstotkov
takse po tej tarifni številki.

(3) Ta Tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje
nacionalne homologacije.


           Tarifna številka 51

V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot vozila:

1. za izdajo odločbe o homologaciji         378,11 EUR

2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije   189,09 EUR


           Tarifna številka 52

V postopku preizkusa in odobritve tipa merila:

1. za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila  567,20 EUR

2. za izdajo dodatka k certifikatu o odobritvi
tipa merila                     283,60 EUR


           Tarifna številka 53

V postopku registracije znaka proizvajalca
predmetov iz plemenitih kovin, za odločbo o
znaku proizvajalca                  37,79 EUR


      XIII. TAKSE S PODROČJA VARSTVA PRI DELU

           Tarifna številka 54

V postopku za pridobitev dovoljenja za
opravljanje strokovnih nalog po predpisih o
varnosti pri delu se plača:

1. prijavna taksa                  70,90 EUR

2. za ocenjevalni obisk izpolnjevanja
predpisanih pogojev, vsakega ocenjevalca in vsak
dan ocenjevanja                   70,90 EUR

3. za odločbo o danem dovoljenju          212,70 EUR


           XIV. KONZULARNE TAKSE

           Tarifna številka 55

1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih
ali konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije v tujini, za katere ni predpisana
posebna taksa                      10 EUR

2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni
potrebna nova samostojna odločba             5 EUR

Opombi:

(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve,
dane ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v
predstavništvu.

(2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki
1 te taksne tarife.


           Tarifna številka 56

Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev
organom Republike Slovenije ali za vročanje
odločb organov Republike Slovenije taksnim
zavezancem ter za vročanje odločb tujih
oblastvenih organov zainteresiranim osebam:

1. za vročanje v evropskih državah           5 EUR

2. za vročanje v neevropskih državah          10 EUR

Opombi:

(1) Če poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije v tujini za vročitev po letalski ali hitri
pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in
odgovor.

(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.


           Tarifna številka 57

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v
tujini:

1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta   32 EUR

2. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let    40 EUR

3. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let    55 EUR

4. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let   85 EUR

5. za izdajo potnega lista za vrnitev         10 EUR

6. za potrditev dovoljenja zakonitega zastopnika   10 EUR

7. za upravna dejanja v zvezi s preklicem
potnega lista iz tujine                35 EUR

Opombe:

(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede
na njegovo premoženjsko stanje ali druge okoliščine oprostiti
plačila takse.

(2) Za izdajo novega potnega lista se pri prvi pogrešitvi
(izguba, odtujitev) ali uničenja potnega lista iz 1., 2., 3. in
4. točke te tarifne številke plača dvakratna vrednost takse. Za
vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, odtujitev) ali uničenje
potnega lista iz 1., 2., 3. in 4. točke te tarifne številke se
plača štirikratna vrednost takse.

(3) Opomba (2) se ne uporablja, če državljan, ki mu je bila
odtujena potna listina, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno
skrbnostjo.


           Tarifna številka 58

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Slovenije v
tujini tujim osebam, za izdajo potnega lista za
tujce                        50 EUR

Opomba:

Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko
stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej
tarifni številki.


           Tarifna številka 59

1. Za overitev podpisa na prošnji in upravna
dejanja v zvezi z izdajo odločbe za odpust ali
sprejem v državljanstvo Republike Slovenije    270 EUR

2. Za overitev podpisa na vlogi in upravna
dejanja v zvezi z izdajo odločbe za ugotavljanje
državljanstva Republike Slovenije         130 EUR

Opombi:

(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v
državljanstvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali
sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine,
se plača za vse družinske člane ena sama taksa.

(2) Če se plača taksa za overitev podpisa po tej tarifni
številki, se taksa za overitev podpisa ne plača po tarifni
številki 73.


           Tarifna številka 60

1. Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve
odločbe o spremembi osebnega imena, izdane na
zahtevo taksnega zavezanca             40 EUR

2. Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako
naslednjo odločbo o spremembi osebnega imena,
izdano na zahtevo taksnega zavezanca, se plača
dvakratna vrednost takse iz 1. točke

Opomba:

Če se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena
med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami,
se taksa ne plača.


           Tarifna številka 61

A. Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje     80 EUR

B. Takse, ki ustrezajo upravnim stroškom
obdelave prošnje za vizum in jih diplomatska ali
konzularna predstavništva Republike Sloveniji v
tujini predhodno zaračunavajo za naslednje
kategorije vizumov, znašajo:

1. letališki tranzitni vizum (kategorija A)    60 EUR

2. tranzitni vizum (kategorija B)         60 EUR

3. vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C)   60 EUR

4. vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo
(kategoriji B in C)                60 EUR

5. skupinski vizum (kategorije A, B in C)

a) za vizum                    60 EUR

b) za vsako osebo                  1 EUR

6. vizum za dolgoročno bivanje (kategoriji D in
D + C)                       60 EUR

7. podaljšanje vizuma (kategoriji B in C)     30 EUR

Opombe:

(1) Zaradi spodbujanja kulturnih interesov, interesov
zunanje politike, razvojne politike, drugih pomembnih javnih
interesov ali iz humanitarnih razlogov se v posameznih primerih
takse ne zaračunajo. O oprostitvi plačila takse odloči vodja
predstavništva, ki obravnava prošnjo za vizum.

(2) Vizumske takse se ne zaračuna prosilcem za vizum, ki
spadajo v eno od naslednjih kategorij:

– otroci, mlajši od 6 let;

– učenci, dijaki, študenti, podiplomski študenti in
spremljajoči učitelji, ki so na študijskih ali izobraževalnih
potovanjih;

– raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo po ozemlju
Skupnosti zaradi izvajanja znanstvenega raziskovanja, kakor je
opredeljeno v priporočilu (št. 2005/761/ES) Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005;

– ožji družinski člani državljanov držav EU/EGS, kot so
opredeljeni v Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 –
UPB3).

(3) Izdaja vizuma v diplomatski ali službeni potni list je v
primeru službenega potovanja prosta plačila takse po tej
tarifni številki.

(4) Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini pri vizumskem poslovanju del svojih nalog s
pogodbo odstopi zunanjemu partnerju, stroški vizumskega
postopka za tujca ne smejo preseči višine vizumske takse,
določene s tem zakonom.


           Tarifna številka 62

Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos
posmrtnih ostankov, ki ga izda diplomatsko ali
konzularno predstavništvo Republike Slovenije,
če ni drugače predpisano              11 EUR


           Tarifna številka 63

Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev
carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz
postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi
iz tujine v Republiko Slovenijo          27 EUR


           Tarifna številka 64

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini z overitvijo:

1. za prvo stran                  11 EUR

2. za vsako naslednjo stran             5 EUR

Opomba:

Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se
plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod
pa polovica takse iz te tarifne številke.


           Tarifna številka 65

Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi
zainteresirana oseba:

1. za prvo stran                  11 EUR

2. za vsako naslednjo stran             5 EUR


           Tarifna številka 66

1. Za overitev prevoda iz tujega jezika v
slovenski jezik ali obratno            11 EUR

2. Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v
slovenski jezik ali obratno, ki ga opravi in
overi diplomatsko ali konzularno predstavništvo
Republike Slovenije                27 EUR


           Tarifna številka 67

Za sestavitev oporoke:

1. v pisarni predstavništva            54 EUR

2. zunaj pisarne predstavništva          87 EUR

3. za sestavitev akta o preklicu oporoke      27 EUR

4. za sestavitev dopolnitve oporoke        43 EUR


           Tarifna številka 68

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega
ali konzularnega predstavništva Republike
Slovenije                     43 EUR


           Tarifna številka 69

Za sestavitev pooblastila             11 EUR


           Tarifna številka 70

Za sestavitev druge listine ali potrdila na
prošnjo zainteresirane osebe, za katere ni
predpisana posebna taksa              30 EUR


           Tarifna številka 71

Za overitev spričevala o zdravstveni
neoporečnosti poslanega blaga           19 EUR


           Tarifna številka 72


Za overitev potrdila o poreklu blaga, za
overitev računa ali kakšne druge listine, s
katero se potrjuje poreklo blaga ali
upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva
porekla ali imena                 35 EUR


           Tarifna številka 73

Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in
overitev zasebnega podpisa na listini       15 EUR

Opomba:

Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega
podpisa na listini.


           Tarifna številka 74

Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na
listini                      11 EUR


           Tarifna številka 75

Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije v tujini            86 EUR


           Tarifna številka 76

Za opravila v zapuščinskih zadevah:

1. Za sestavitev zapisnika v prostorih
diplomatskega ali konzularnega predstavništva
Republike Slovenije v tujini:

a) za prvo stran zapisnika             27 EUR

b) za vsako naslednjo stran zapisnika        4 EUR

2. Za uradna opravila zunaj prostorov
predstavništva (zastopanje pred lokalnimi
organi, sodelovanje pri njihovih uradnih
opravilih idr.), če ni v tej tarifi drugače
predpisano, za vsako uro uradnega dela       76 EUR

3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo
vrednosti predmetov za vsako cenitev ali vsak
dejanski izvid ali izvid z izvedencem       87 EUR

a) poleg tega od celotne vrednosti popisanih
ocenjenih predmetov                  1 %

4. Za upravljanje zapuščine, glede katere je
bila opravljena zapuščinska obravnava, ali za
upravljanje drugega premoženja, ki ne izvira iz
zapuščine, od čistega dohodka (mesečno ali
letno)                        6 %

Opomba:

Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez
navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne
številke.


           Tarifna številka 77

Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev,
hranilnih knjižic in drugih vrednih predmetov se
plača taksa od vročenega zneska ali od vrednosti
vročenega predmeta                   3 %

Opomba:

Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se
diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu Republike
Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesreči vroči denar ali
druge vrednosti za poškodovance ali njihove družinske člane.


           Tarifna številka 78

Za hrambo depozitov:

1. za akt, s katerim se potrjuje sprejem
depozita v hrambo                  11 EUR

2. za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih
papirjev, hranilnih knjižic in vrednostnih
predmetov (dragocenosti):

a) za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti    5 %

b) za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od
vrednosti                       4 %

3. za hrambo oporoke ali drugih listin v korist
posameznikov ali pravnih oseb            35 EUR

Opomba:

Takse po tej tarifni številki se ne plača za: denarne
zneske, položene vnaprej za kritje taks in stroškov podobnih
terjatev diplomatskega ali konzularnega predstavništva
Republike Slovenije, za denar položen – prejet kot odškodnina
za državljane Republike Slovenije iz raznih naslovov ter ob
bolezni, odvzemu prostosti idr.


           Tarifna številka 79


1. Za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju
ali izkrcanju članov posadke             5 EUR

2. Za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje
tujega državljana kot člana posadke na ladjo
slovenske trgovske mornarice             5 EUR

3. Za overitev ladijskega dnevnika in drugih
ladijskih knjig in listin ter potrditev vsakega
vpisa v te knjige in listine             4 EUR

4. Za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega
dnevnika:

a) za prvo stran                   5 EUR

b) za vsako nadaljnjo začeto stran          4 EUR


   XV. TAKSE S PODROČJA PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA IN
          INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

           Tarifna številka 80

Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja      709,00 EUR


              XVI. RAZNO

           Tarifna številka 81

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in
vrednostnih papirjev, ki jih izročijo deponenti 
v hrambo organom, se plača taksa na leto od
vsakih začetih 10 EUR vrednosti          1,06 EUR

Opombe:

(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.

(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto
vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto
leto se šteje za celo.

(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa.

(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite,
položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni
dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.


           Tarifna številka 82

Za opomin za plačilo takse se plača od zneska
neplačane takse:

1. do 54 EUR                   10,64 EUR

2. nad 54 do 530 EUR               35,45 EUR

3. nad 530 EUR                  106,35 EUR


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti