Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6385. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2008, stran 18599.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 12. seji dne 19. decembra 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v EUR|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   11.397.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   9.260.354|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |   7.960.097|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |   6.809.497|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |703 Davki na premoženje      |    533.400|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |    617.200|
|     |storitve              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |706 Drugi davki          |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |   1.300.257|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    326.550|
|     |od premoženja           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |     24.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |712 Denarne kazni         |     4.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |    524.000|
|     |storitev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |    421.707|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |    419.650|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    389.650|
|     |sredstev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog   |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|     30.000|
|     |nematerialnega premoženja     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |     1.500|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |     1.500|
|     |virov               |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |   1.715.496|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |    670.230|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega |   1.045.266|
|     |proračuna iz sredstev proračuna  |        |
|     |Evropske unije           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   11.440.177|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |   2.222.111|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |    514.942|
|     |zaposlenim             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |     89.191|
|     |socialno varnost          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |   1.546.078|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |     1.900|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |409 Rezerve            |     70.000|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |   3.640.731|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |410 Subvencije           |    172.418|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |   1.966.935|
|     |gospodinjstvom           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |    273.437|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |   1.227.941|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino   |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   4.124.087|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   4.124.087|
|     |sredstev              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   1.453.248|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim|    799.063|
|     |in fizičnim osebam, ki niso    |        |
|     |proračunski uporabniki       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |432 Investicijski transferi    |    654.185|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |    –43.177|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)     |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)  |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |752 Kupnine iz naslova       |       0|
|     |privatizacije           |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)      |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |440 Dana posojila         |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |       0|
|     |in naložb             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz   |       0|
|     |naslova privatizacije       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |       0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |        |
|     |– V.)               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov     |     SKUPAJ|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (50)         |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |       0|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (55)        |     6.650|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |     6.650|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |     6.650|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA |    –49.827|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –6.650|
+----------+-----------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-  |     43.177|
|     |IX=-III)              |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. |     49.827|
|     |PRETEKLEGA LETA          |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|9009   |Splošni sklad za drugo       |     49.827|
+----------+-----------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
• vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
• občinska taksa za vodo oskrbo – prispevek za investicijska vlaganja.
Pravice porabe na proračunskih postavkah Sredstva za usklajevanje nesorazmerij v plačah, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Proračunski sklad je:
• račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 50.000 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
8. člen
Župan je pooblaščen:
• da dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve,
• da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
• da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
• da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
• da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
9. člen
Občina se sme zadolževati in izdajati poroštva v skladu z 10. členom ZFO.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0178/2007 (110)
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost