Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6384. Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana, stran 18598.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 20. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana
1.
S tem sklepom se določi svetniške skupine in samostojne člane občinskega sveta, ki se v mandatnem obdobju 2006–2010 financirajo iz sredstev proračuna Občine Sežana ter način njihovega financiranja.
2.
Iz proračuna Občine Sežana se financirajo naslednje svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta glede na število dobljenih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet, in sicer:
– LDS,
– Zeleni Slovenije,
– Lista Miroslava Kluna,
– Branko Može.
Politični stranki, navedeni v tej točki sklepa, sta predhodno podali pisno izjavo o financiranju svoje svetniške skupine oziroma člana občinskega sveta.
3.
Za kritje stroškov delovanja se posamezni svetniški skupini oziroma samostojnemu članu občinskega sveta iz 2. točke tega sklepa letno zagotavlja pravica črpanja sredstev, ki ne sme preseči 0.5% sredstev primerne porabe za posamezno leto; ne glede na odstotek, določen v četrtem odstavku 1. točke sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 45/03), pa se sredstva v višini največ 0,1% primerne porabe za posamezno leto, namenijo za financiranje političnih strank iz 2. točke tega sklepa v skladu z navedenim sklepom (Uradni list RS, št. 45/03).
Ne glede na prejšnji odstavek se politična stranka lahko odloči o drugačnem razmerju financiranja politične stranke in svetniške skupine, o čemer poda pisno izjavo pred sprejemom občinskega proračuna za posamezno koledarsko leto.
4.
Kritje stroškov delovanja svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta zajema:
– kritje stroškov nabave strokovne literature, pisarniškega in drugega materiala,
– povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije po napotitvi (dnevnice, kilometrina, potni stroški, nočitve),
– povračilo stroškov izobraževanja, udeležbe na seminarjih za delo v občinskem svetu,
– kritje stroškov, povezanih s komuniciranjem z volivci, stroškov fotokopiranja, reprezentančnih stroškov, materialnih ter drugih neposrednih stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.
5.
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta posamezno po stroškovnih mestih.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega odstavka izstavlja naročilnice v imenu in za račun občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja, na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana, župan. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora potrjen oziroma podpisan račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih sredstev in dospelih stroškov. Račun se ne plača, dokler ni knjižen in ga ne sopodpiše župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega sklepa.
Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojni član občinskega sveta.
7.
Politične stranke, ki niso zajete v tem sklepu, se financirajo v skladu s sklepom občinskega sveta št. 06202-5/2003-12 z dne 8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03).
8.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep občinskega sveta št. 032-3/2007-5 z dne 8. 3. 2007.
9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 032-11/2007-7
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost