Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6383. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana, stran 18598.

Na podlagi petega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 20. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana
1. člen
Spremeni se naslov Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 86/02, 32/03, 40/03 – obv. razlaga in 21/07) tako, da se glasi:
»Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana«.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »višini« doda beseda »največ«.
3. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10. a člen
Do sejnine so upravičeni tudi člani svetov krajevnih skupnosti. Sejnina se izplača iz sredstev krajevnih skupnosti. Sejnina se članu sveta krajevne skupnosti izplača enkrat letno.
Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji ter glede na velikost oziroma število prebivalcev posamezne krajevne skupnosti.
Član sveta krajevne skupnosti je upravičen do sejnine pod pogojem, da se udeleži več kot polovice sej sveta v posameznem koledarskem letu.
Višina sejnine se določi v naslednjih zneskih:
– predsednikom svetov krajevnih skupnosti Sežana, Dutovlje, Lokev, Povir in Tomaj pripada 700 € neto na leto,
– predsednikom svetov krajevnih skupnosti Avber, Dane pri Sežani, Kazlje, Pliskovica, Štorje, Štjak in Vrabče pripada 500 € neto na leto,
– članom svetov krajevnih skupnosti pripada 20% zneska, ki se izplača predsednikom v posamezni krajevni skupnosti.
Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti skrbi predsednika sveta posamezne krajevne skupnosti. Do konca decembra tekočega leta dostavi evidenco v občinsko upravo, ki na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnine za prejšnje koledarsko leto.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, s tem, da se začne 10.a člen uporabljati 1. januarja 2008.
Št. 032-11/2007-9
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost