Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana, stran 18597.

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 110/02 in 92/05 ter odločbe US v Uradnih listih RS, št. 50/02, 131/04 ter 33/06), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04 ter odločbi US v Uradnih listih RS, št. 66/00 ter 61/02) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 73/98, 102/00 in 59/07 ter Uradne objave Primorske Novice z dne 2. 3. 2007) se v 13. členu na koncu odstavka za besedno zvezo »s posebno pogodbo.« doda novo besedilo, ki se glasi », razen z javnim podjetjem, ki je izključni izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda«.
2. člen
Za 13. členom odloka se doda nov 13.a člen, katerega besedilo se glasi:
»Za izbirno lokalno gospodarsko javno službo urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin (urejanje in vzdrževanje ulic, cest in trgov, za katere skrbi občina) se do ureditve s posebnim odlokom smiselno uporablja odlok, ki ureja javne ceste v Občini Sežana.«.
3. člen
Za novim 13.a členom odloka se doda nov 13.b člen, katerega besedilo se glasi:
»Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda se kot gospodarska javna služba opravlja do prenehanja veljavnosti pogodbe z KSP Sežana, sklenjene dne 29. 1. 2001.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2007-4
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost