Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6381. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008, stran 18595.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007 – prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je občinski svet na seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008 določa obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2008 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2008 se določa v višini 23.891.067 EUR.
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin kontov za leto 2008 določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN        |     EUR |
|      |ODHODKOV:             |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  21.569.879|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  11.321.014|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI          |   7.589.800|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček  |   5.726.605|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |703 Davki na premoženje      |   1.455.058|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |704 Domači davki na blago in    |    408.137|
|      |storitve              |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI         |   3.731.214|
|      |(710+711+712+713+714)       |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki |   2.993.214|
|      |od premoženja           |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |711 Takse in pristojbine      |    11.000|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni  |     2.000|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in  |       0|
|      |storitev              |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki    |    725.000|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |   8.914.711|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    708.646|
|      |sredstev              |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |   8.206.065|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih   |       |
|      |sredstev              |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730)       |     2.000|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih  |     2.000|
|      |virov               |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |   1.332.154|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih |   1.332.154|
|      |javnofinančnih institucij     |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  23.782.920|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI           |   4.200.636|
|      |(400+401+402+403+409)       |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki     |    746.081|
|      |zaposlenim             |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za   |    116.685|
|      |socialno varnost          |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve  |   3.070.227|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |403 Plačila domačih obresti    |    12.818|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |409 Rezerve            |    254.825|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |   5.150.815|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |410 Subvencije           |    116.726|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |411 Transferi posameznikom in   |   1.856.597|
|      |gospodinjstvom           |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |412 Transferi neprofitnim     |    329.843|
|      |organizacijam in ustanovam     |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi |   2.847.649|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  12.328.318|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih   |  12.328.318|
|      |sredstev              |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   2.103.151|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim|    820.688|
|      |in fizičnim osebam,ki niso     |       |
|      |proračunski uporabniki       |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |432 Investicijski transferi    |   1.282.463|
|      |proračunskim uporabnikom      |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |  –2.213.041|
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |       |
|      |IN NALOŽB:             |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       |
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH       |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|75     |DELEŽEV (750+751)         |    13.932|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil |    13.932|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       0|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|44     |(440+441)             |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |440 Dana posojila         |       0|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev |       0|
|      |in naložb             |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    13.932|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|       |
|      |V.)                |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA:        |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)    |       0|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE            |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |500 Domače zadolževanje      |       0|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (550) 108.147   |    108.147|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|55     |550 Odplačilo domačega dolga    |    108.147|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |  –2.307.256|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   –108.147|
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE         |   2.213.041|
|      |(VI.+VII-VIII-IX) = III      |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|   2.307.256|
|      |PRETEKLEGA LETA          |       |
+-----------+-----------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2008–2011. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2007.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 10.000,00 EUR ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti 80.000,00 EUR.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 70% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta na katero se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 3000,00 EUR odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 3000,00 EUR odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2008 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v komunalno infrastrukturo;
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodil za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah, ki se namenijo za odpravo plačnih nesorazmerij;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer v mesecu septembru za prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu poračuna, ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem ga lahko občinski svet ne predlog župana dopolni ali spremeni.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki proračunski postavki novo programsko in funkcionalno klasifikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Občina Sežana se v letu 2008 ne bo zadolževala in ne bo dajala soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem.
16. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz 3. člena tega odloka.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna,
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana, ki so zajete v proračunski postavki številka 102201,
– v drugih primerih, ko to določajo zakon, statut Občine Sežana in ta odlok.
18. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 300,00 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sežana v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-11/2007-5
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost