Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6377. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008, stran 18591.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 12. seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                             v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov     Proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     13.344.426
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          10.800.073
70   DAVČNI PRIHODKI              7.201.608
    700 Davki na dohodek in dobiček      5.257.714
    703 Davki na premoženje          1.138.991
    704 Domači davki na blago in         804.903
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI             3.598.465
    710 Udeležba na dobičku in         2.365.931
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine           14.797
    712 Denarne kazni               1.000
    714 Drugi nedavčni prihodki        1.216.737
72   KAPITALSKI PRIHODKI             441.866
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       407.931
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       33.935
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   DONACIJE                   22.951
    730 Prejete donacije iz domačih        22.951
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI            2.079.536
    740 Transferni prihodki iz drugih      263.883
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega     1.815.653
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       14.450.438
40   TEKOČI ODHODKI               2.826.558
    400 Plače in drugi izdatki          557.697
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         92.493
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      2.130.311
    403 Plačila domačih obresti          3.200
    409 Rezerve                  42.857
41   TEKOČI TRANSFERI              3.629.316
    410 Subvencije                48.900
    411 Transferi posameznikom in       1.659.455
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          245.792
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     1.675.169
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           7.086.171
    420 Nakup in gradnja osnovnih       7.086.171
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           908.393
    431 Investicijski transferi         462.007
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso prorač. uporabniki
    432 Investicijski transferi         446.386
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –1.106.012
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            0
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov     Proračun leta 2008
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.021.028
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)             75.016
IX.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        946.012
X.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –160.000
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju v mesecu septembru 2008 in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
4. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF ter
2. Račun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 30.000 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
7. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
8. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Za neposredne in posredne proračunske uporabnike občine veljajo plačilni roki v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2008.
9. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne račune za leto 2007 Oddelku za plan, proračun in finance najkasneje do 28. 2. 2008.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
12. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih investicij in investicij, za katere so zagotovljena tudi lastna sredstva soinvestitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
13. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerv,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med postavkami v okviru glavnih programov.
14. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo presegati 30% teh pravic porabe v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2009 30% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.021.028 € za naslednje namene:
– Poslovna cona III. faza v višini 650.000 €,
– Rekonstrukcija občinskih lokalnih cest Faza I.-LC 350170 in LC 350100 v višini 371.028 €.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in s sklepom občinskega sveta.
18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo in s sklepom občinskega sveta.
19. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneska sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ravne na Koroškem v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 410-1-0149/2007-301
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag.Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost