Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6366. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2008, stran 18582.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01 in 61/02) je Občinski svet Občine Metlika na 10. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                            v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    11.121.825,49
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         4.692.642,89
70   DAVČNI PRIHODKI             4.438.388,45
    700 Davki na dohodek in dobiček     3.927.797,00
    703 Davki na premoženje          327.391,45
    704 Domači davki na blago in       183.200,00
    storitve
    706 Drugi davki                 0,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI             254.254,44
    710 Udeležba na dobičku in dohodki    126.834,66
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine          14.000,00
    712 Denarne kazni              2.000,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in        0,00
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        111.419,78
72   KAPITALSKI PRIHODKI            776.606,82
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       840,00
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog          0,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč     775.766,82
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE              14.850,00
    730 Prejete donacije iz domačih      14.850,00
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine         0,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI           5.637.725,78
    740 Transferni prihodki iz drugih    2.635.656,78
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz drž. Pror.   3.002.069,00
    Iz sredstev prorač. EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      11.640.871,29
40   TEKOČI ODHODKI             1.766.334,05
    400 Plače in drugi izdatki        358.851,00
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za       55.300,43
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve    1.226.462,62
    403 Plačila domačih obresti        26.200,00
    409 Rezerve                99.520,00
41   TEKOČI TRANSFERI            2.024.404,24
    410 Subvencije              191.585,91
    411 Transferi posameznikom in      1.139.391,06
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         286.356,81
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     407.100,46
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          7.619.784,22
    420 Nakup in gradnja osnovnih      7.619.784,22
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          230.348,78
    431 Investicijski transferi        174.845,85
    432 Investicijski transferi PU       55.502,93
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –519.045,80
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      2.000,00
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev         0,00
    752 Kupnine iz naslova           2.000,00
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       2.000,00
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)            330.000,00
50   ZADOLŽEVANJE               330.000,00
    500 Domače zadolževanje          330.000,00
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           92.250,00
55   ODPLAČILA DOLGA              92.250,00
    550 Odplačila domačega dolga        92.250,00
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    –279.295,80
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      237.750,00
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    519.054,80
    IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      279.295,80
    31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje okolja in prihodki takse za obremenjevanje voda.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 30.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000 EUR odloča županja, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
8. člen
V proračunu občine se za leto 2008 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 12.520,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
9. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Županja je pooblaščena, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
11. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 4.000 EUR odloča županja.
12. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju županje.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina se lahko zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2008 do višine 330.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije Kanalizacija Gornji in Dolnji Suhor, Kanalizacija Čurile, kanalizacija in ČN Gradac, investicije na področju vodooskrbe.
14. člen
Javno podjetje Komunala Metlika se lahko zadolžuje v proračunskem letu 2008 do višine 70.000,00 EUR, in sicer za nakup smetarskega vozila.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep županje.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-266/07
Metlika, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost