Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6361. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008, stran 18573.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 14/07) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 21. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
         I. PRIHODKI
7    PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI        5.522.930
     (70+71+72+74+78)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          4.717.323
70    DAVČNI PRIHODKI              2.763.696
     700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      2.285.096
     703 DAVKI NA PREMOŽENJE           473.700
     704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN         4.900
     STORITEV
71    NEDAVČNI PRIHODKI             1.953.627
     710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI      47.600
     OD PREMOŽENJA
     711 TAKSE IN PRISTOJBINE           2.500
     712 DENARNE KAZNI               2.000
     713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       3.000
     STORITEV
     714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        1.898.527
72    KAPITALSKI PRIHODKI             220.000
     720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH         0
     SREDSTEV
     722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH      220.000
     ZEMLJIŠČ
74    TRANSFERNI PRIHODKI             585.607
     740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      585.607
     JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
         II. ODHODKI
     S K U P A J ODHODKI            7.179.561
     (40+41+42+43+45)
40    TEKOČI ODHODKI              1.406.685
     400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI         218.684
     ZAPOSLENIM
     401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA        33.277
     SOCIALNO VARNOST
     402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     1.020.971
     403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         32.000
     409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      101.753
41    TEKOČI TRANSFERI             1.536.492
     410 SUBVENCIJE                30.000
     411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        728.785
     GOSPODINJSTVOM
     412 TRANSFERI NEPROFITNIM          154.997
     ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
     413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      649.710
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           3.192.375
     420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       3.192.375
     SREDSTEV
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.017.009
     431 INVESTICIJSKI TRANSFERI         901.109
     NEPROFITNIM ORG.
     432 INVESTICIJSKI TRANSFERI         115.900
     PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    –1.656.631
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)              0
     500 DOMAČE. ZADOLŽEVANJE             0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               0
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –1.656.631
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       1.656.631
     PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      –1.656.631
------------------------------------------------------------
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN     1.656.631
     31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so v prilogi temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –konta.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,5% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1% v splošno proračunsko rezervacijo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 6.300 EUR na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 2.000 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Na predlog uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za leto 2009 do 30. septembra 2008.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča župan in o tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
8. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe določene za investicije v posebnem delu proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe določene neposrednemu uporabniku v posebnem delu proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50% mora predhodno potrditi občinski svet.
4. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
9. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki dvanajstine. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika ali na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med proračunskimi uporabniki in med področji proračunske porabe v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2008, vendar skupno največ v višini petkratne vsote splošne proračunske rezervacije iz 3. člena odloka. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini kot je predvideno, se sredstva namenijo za prenovo KD Dolsko. Župan odloči o vključitvi teh obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih odlokov in zakonov ter o obveznostih za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
14. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o prodaji občinskega premoženja v skladu s programom letne prodaje.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v vrednosti do 10% prihodkov občinskega proračuna. O tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 500.000 EUR za investicijo v obnovo OŠ v Dolu pri Ljubljani.
16. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec. Odgovorna oseba pri uporabniku je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna je odgovoren tudi izvajalec pogodbe o vodenju poslovnih knjig Občine Dol pri Ljubljani in vodja računovodstva pri uporabniku.
18. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
1. spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
2. opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj glavnega programa, podprograma in proračunske postavke;
3. opravlja poračunavanja znotraj kontov;
4. predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2009 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2008.
Št. 4100-0005/2007-8
Dol pri Ljubljani, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost