Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6360. Odlok o turistični taksi v Občini Cerknica, stran 18570.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 03/00) je Občinski svet na 6. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične takse na območju Občine Cerknica, zavezance za plačilo, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER OBVEZNOST IN OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
7. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
9. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih.
III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Cerknica.
6. člen
Višina turistične takse je 9 točk.
Višine turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vlada RS lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
IV. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Cerknica in se porabijo namensko v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanje turizma,
3. promocijska gradiva in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programom urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična društva in javne ustanove,
6. komunalno infrastrukturo v območjih turističnih objektov,
7. druge naloge na področju turizma v Občini Cerknica, določenih v proračunu.
V. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
8. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku tega člena, vpisan razlog iz 4. člena tega odloka.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Cerknica.
Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
Poročilo so osebe iz 8. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
10. člen
V primeru, da zavezanec ne nakaže pobrane turistične takse do 25. v mesecu za pretekli mesec, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti, ki jih zaračuna finančna služba občinske uprave.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA OBRAZCA
11. člen
Poročilo iz drugega odstavka 9. člena tega odloka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način po posredovala podatke in sicer v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence kot tudi prisilno izterjavo plačila takse v skladu z 32. členom Zakona o spodbujanju turizma, opravlja pristojni davčni organ. Medsebojna razmerja med občino in davčno upravo se uredijo s pogodbo.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pooblastil.
Pristojni občinski inšpekcijski organ nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih in tujih gostov.
Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
13. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 835 EUR se kaznuje pravna oseba, 415 EUR podjetnik posameznik ter 250 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse v skladu z 8. členom tega odloka;
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega odloka;
– ne vodi evidence v skladu z drugo točko prvega odstavka 8. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
16. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 93/99).
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1-0001/2007
Cerknica, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost