Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6164. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2008, stran 17833.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vojnik za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina          Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto             2007
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     8.841.518
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)         5.457.986
70    DAVČNI PRIHODKI             4.683.186
     700 Davki na dohodek in dobiček     4.100.606
     703 Davki na premoženje          248.680
     704 Domači davki na blago in        333.900
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI             774.800
     710 Udeležba na dobičku in dohodki     100.400
     od premoženja
     711 Takse in pristojbine          13.200
     712 Globe in druge denarne kazni       3.100
     713 Prihodki od prodaje blaga in       9.300
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki        648.800
72    KAPITALSKI PRIHODKI           1.131.800
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       6.800
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč     1.125.000
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE              542.055
     730 Prejete donacije iz domačih      542.055
     virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI           1.709.677
     740 Transferni prihodki iz drugih     837.117
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz državnega     872.560
     proračuna iz sredstev proračuna
     Evropske unije
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       8.738.553
40    TEKOČI ODHODKI              1.936.148
     400 Plače in drugi izdatki         430.707
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        70.684
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     1.333.840
     403 Plačila domačih obresti         47.567
     409 Rezerve                 53.350
41    TEKOČI TRANSFERI             2.094.275
     410 Subvencije               106.760
     411 Transferi posameznikom        1.402.781
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         181.531
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi     403.203
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          3.786.977
     420 Nakup in gradnja osnovnih      3.786.977
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          921.153
     431 Invest. transferi pravnim in      829.153
     fizičnim osebam, ki niso prorač.
     uporabniki
     432 Investicijski transferi         92.000
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         102.965
     (I.–II.)
     (Skupaj prihodki minus skupaj
     odhodki)
III./1  PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      146.132
     (I.–7102)–(II.–403–404)
     (Skupaj prihodki brez prihodkov od
     obresti minus skupaj odhodki brez
     plačil obresti)
III/2   TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      1.427.563
     (70+71)–(40+41)
     (Tekoči prihodki minus tekoči
     odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina          Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto             2007
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      30.000
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      30.000
     PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     750 Prejeta vračila danih posojil      30.000
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          2.591
     KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          2.591
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     442 Poraba sredstev kupnin iz        2.591
     naslova privatizacije
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       27.409
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina          Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto             2007
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500+501)
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje             0
VIII.   ODPLAČILO DOLGA (550+551)         129.540
55    ODPLAČILO DOLGA              129.540
     550 Odplačila domačega dolga        129.540
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA          834
     RAČUNU
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE             –129.540
     (VII.-VIII.)
XI.    NETO FINANCIRANJE             –102.965
     (VI.+X.-IX.)
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN        0
     31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu in drugi prihodki, ki jih določi občina,
– prihodki Krajevne skupnosti Vojnik, ki se porabijo za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s finančnim načrtom Krajevne skupnosti Vojnik, ki je priloga temu odloku,
– prihodki Krajevne skupnosti Nova Cerkev, ki se porabijo za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s finančnim načrtom Krajevne skupnosti Nova Cerkev, ki je priloga temu odloku,
– prihodki Krajevne skupnosti Frankolovo, ki se porabijo za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s finančnim načrtom Krajevne skupnosti Frankolovo, ki je priloga temu odloku.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Med glavnimi programi se lahko prerazporejajo pravice porabe do 5%.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 45.000 eurov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 16.691 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vojnik, v letu 2008 ne sme preseči skupne višin glavnic 84.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 84.000 eurov na podlagi prejetega soglasja Občine Vojnik.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vojnik v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0054-2007/3 (1)
Vojnik, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost