Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6163. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007, stran 17832.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 in 14/07) in 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 12. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07 in 57/07) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina       Proračun leta 2007
     kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI             7.208.898
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)         4.949.351
70    DAVČNI PRIHODKI             4.382.232
     700 Davki na dohodek in         3.930.536
     dobiček
     703 Davki na premoženje          232.950
     704 Domači davki na blago in        218.746
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI             567.119
     710 Udeležba na dobičku in         93.159
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine          14.700
     712 Denarne kazni              2.800
     713 Prihodki od prodaje blaga        9.360
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki        447.100
72    KAPITALSKI PRIHODKI           1.532.775
     720 Prihodki od prodaje           6.800
     osnovnih sredstev
     722 Prihodki od prodaje         1.525.975
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE              43.000
     730 Prejete donacije iz           43.000
     domačih virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI            683.772
     740 Transferni prihodki iz         683.772
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz             0
     državnega proračuna iz
     sredstev proračuna EU
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       6.807.616
40    TEKOČI ODHODKI              1.985.749
     400 Plače in drugi izdatki         403.914
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        63.850
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in         1.350.332
     storitve
     403 Plačila domačih obresti         58.184
     409 Rezerve                109.469
41    TEKOČI TRANSFERI             2.087.445
     410 Subvencije               98.967
     411 Transferi posameznikom in       788.475
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         173.951
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači         1.026.052
     transferi
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          2.088.123
     420 Nakup in gradnja osnovnih      2.088.123
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          646.299
     431 Invest. transferi pravnim       497.668
     in fizičnim osebam, ki niso
     prorač. uporabniki
     432 Investicijski transferi        148.631
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.
     – II.)
     (Skupaj prihodki minus skupaj       401.282
     odhodki)
III./1  PRIMARNI PRESEŽEK
     (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) –
     (II. – 403 – 404)
     (Skupaj prihodki brez           455.216
     prihodkov od obresti minus
     skupaj odhodki brez plačil
     obresti)
III/2   TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) – (40 + 41)
     (Tekoči prihodki minus tekoči       876.157
     odhodki in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
     NALOŽB
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina       Proračun leta 2007
     kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        35.215
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        35.215
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     750 Prejeta vračila danih          35.215
     posojil
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          2.130
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          2.130
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     442 Poraba sredstev kupnin iz        2.130
     naslova privatizacije
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       33.085
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina       Proračun leta 2007
     kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500+501)              0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje             0
VIII.   ODPLAČILO DOLGA (550+551)         136.231
55    ODPLAČILO DOLGA              136.231
     550 Odplačila domačega dolga        136.231
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        298.136
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
     VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –136.231
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      –401.282
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA          0
     DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0054-2007/2 (1)
Vojnik, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost