Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6160. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (RZ2006), stran 17597.

Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2007 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (RZ2006)
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2006.
2. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2006 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2006.
3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2006 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/07-90/1
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1669-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost