Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5292. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, stran 14666.

Na podlagi tretjega odstavka 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa in opredelitev pojmov)
(1) Ta sklep določa vsebino programov in način opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Združenje je Združenje članov borze vrednostnih papirjev – GIZ, Ljubljana.
2. PROGRAM PREIZKUSA
2. člen
(program za preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov izvrševanje naročil strank)
Program za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje poslov izvrševanja naročil obsega:
(a) poznavanje zakonov in drugih predpisov, ki urejajo:
1. trg finančnih instrumentov,
2. prevzeme,
3. nematerializirane vrednostne papirje,
4. varstvo osebnih podatkov,
5. preprečevanje pranja denarja,
6. poslovanje borze in centralne kliriškodepotne družbe,
7. investicijske sklade in družbe za upravljanje.
(b) Poznavanje osnov poslovne etike ter odnosa do vlagateljev.
3. člen
(program za preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov investicijskega svetovanja)
Program za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje poslov investicijskega svetovanja, poleg vsebin iz 2. člena tega sklepa, dodatno obsega še:
(a) poznavanje zakonov in drugih predpisov, ki urejajo:
1. gospodarske družbe in
2. davčne predpise, in sicer v obsegu, ki je potreben za skrbno opravljanje poslov investicijskega svetovanja.
(b) teoretična in praktična znanja s področja:
1. finančnih institucij in trgov finančnih instrumentov,
2. poslovnih financ in poslovanja s finančnimi instrumenti,
3. uporabe finančnih analiz,
4. osebnih financ.
4. člen
(program za preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank)
Program za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank, poleg vsebin iz 2. in 3. člena tega sklepa dodatno obsega še teoretična in praktična znanja s področja:
1. upravljanje premoženja,
2. izdelave finančnih analiz.
3. NAČIN PREIZKUSA
5. člen
(izpitni odbor in komisija za preizkus znanj)
(1) Za preizkus znanj se oblikujeta izpitni odbor in komisija za preizkus znanj.
(2) Izpitni odbor (v nadaljevanju: odbor) sestavlja šest članov, in sicer:
– 2 predstavnika združenja,
– 2 predstavnika Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) in
– 2 neodvisna strokovnjaka.
(3) Neodvisni strokovnjak po tem sklepu je oseba, ki:
– je strokovnjak s področja gospodarskega prava, vrednostnih papirjev ali financ,
– ni posredno ali neposredno povezana oseba z članico združenja.
(4) Vsak član odbora ima namestnika. Mandat članov odbora in njihovih namestnikov traja 2 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Predstavnika iz tretje alineje drugega odstavka tega člena in njuna namestnika imenuje Agencija na predlog Združenja.
6. člen
(pristojnosti in način dela odbora)
(1) Pristojnosti odbora so naslednje:
– določi podrobnejšo vsebino usposabljanja kandidatov po tem sklepu,
– določi vprašanja za preizkus znanj oziroma podrobnejši način preizkusa znanj iz 2. do 4. člena tega sklepa,
– določa merila za preizkus znanj iz 2. do 4. člena tega sklepa,
– določa navodila komisijam za preizkus znanj in določa listo izpraševalcev,
– obravnava ugovore kandidatov,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem sklepom,
– sprejema splošne akte, potrebne za izvajanje preizkusa.
(2) Odbor lahko sprejema odločitev, če je na seji prisotna večina članov oziroma njihovih namestnikov. Odločitev odbora je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov odbora oziroma njihovih namestnikov.
(3) Odbor se sestaja na sejah.
7. člen
(lista izpraševalcev in komisija za preizkus znanj)
(1) Na listi izpraševalcev so lahko osebe, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj petletne izkušnje s področja borznoposredniških družb, gospodarskega prava ali financ. Lista izpraševalcev vsebuje podatke o imenih in priimkih izpraševalcev, njihovem naslovu, izobrazbi, izkušnjah ter zaposlitvi.
(2) Komisijo za posamezen preizkus znanj določi pristojni organ Združenja z liste izpraševalcev. Komisijo za preizkus znanj sestavljajo trije člani, od katerih je eden predsednik. Predsednik komisije za preizkus znanj oziroma njegov namestnik skrbi za pravilen potek postopka.
(3) Član komisije za preizkus znanj ne sme biti oseba, ki je v sorodstvenem razmerju s kandidatom ali če obstajajo druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(4) Pristojnosti komisije za preizkus znanj so naslednje:
– izvaja preizkuse znanj,
– ugotavlja rezultate preizkusov znanj,
– poroča odboru in mu predlaga spremembe meril za preizkus znanj v skladu s 6. členom tega sklepa.
8. člen
(objava preizkusa znanj)
(1) Združenje najmanj dvakrat letno na svoji spletni strani objavi roke za opravljanje preizkusov znanj. V razpisu se določijo roki za opravljanje preizkusov znanj, rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo, odjavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo ter način obveščanja kandidatov v primeru neizpolnjevanja pogojev ter stroški preizkusa znanj.
(2) Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni od dneva objave razpisa, razpis pa mora biti objavljen najkasneje 45 dni pred razpisanim rokom preizkusa znanj.
(3) Prijava kandidata mora vsebovati ime in priimek (pri kandidatkah tudi dekliški priimek), naslov, rojstni datum, dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev za prijavo ter datum in podpis kandidata.
9. člen
(preizkus znanj)
(1) Natančnejši program in merila glede pisnega oziroma ustnega dela preizkusa znanj določi odbor.
(2) Kandidat opravlja preizkus znanj pred komisijo za preizkus znanj.
(3) Pred pristopom k preizkusu znanj se mora kandidat identificirati z osebnim dokumentom.
(4) O poteku preizkusa znanj se za vsakega kandidata vodi zapisnik z naslednjimi podatki: ime in priimek (pri kandidatkah tudi dekliški priimek), datum rojstva, podatek o tem, ali in kolikokrat je že opravljal preizkus znanj, ime in priimek članov komisije za preizkus znanj in zapisnikarja, področja, iz katerih je kandidat opravljal preizkus znanj, vprašanja iz ustnega dela, uspeh kandidata pri preizkusu znanj z datumom in podpisi članov komisije za preizkus znanj ter zapisnikarja. Pisna naloga je priloga zapisnika.
(5) Združenje za vsakega kandidata vodi dokumentacijo, ki vsebuje prijavo k preizkusu znanj, zapisnik o poteku preizkusa znanj in potrdilo o opravljenem preizkusu znanj.
(6) Uspeh kandidata pri preizkusu znanj se ocenjuje na opisni način, in sicer:
– kandidat je preizkus znanj uspešno opravil,
– kandidat preizkusa znanj ni opravil.
(7) Združenje je dolžno kandidata o uspešnosti preizkusa znanj pisno obvestiti najkasneje v roku 15 dni po končanem preizkusu znanj. V primeru, da je kandidat uspešno opravil preizkus znanj, mu združenje posreduje tudi potrdilo o opravljenem preizkusu znanj.
(8) Če kandidat preizkusa znanj ni uspešno opravil, ima pravico do ponovnega pristopa na naslednjem razpisanem roku.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 74/05).
(2) Šteje se, da so osebe, ki so uspešno opravile preizkus strokovnih znanj na podlagi 109. člena ZTVP – 1 (Uradni list RS, št. 56/99), opravile preizkus strokovnih znanj po 2. do 4. členu tega sklepa.
(3) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha mandat članom komisije in podkomisije, imenovanim na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 286-1/46-54/2007
Ljubljana, dne 30. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0189
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost