Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5284. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij, stran 14636.

Na podlagi prvega ter tretjega odstavka 138. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila o predložitvi informacij po 133. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI) ter
2. podrobnejša pravila o dostopu do nadzorovanih informacij.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, kot na primer:
1. izdajatelj in ponudnik v 27. členu,
2. vlagatelj v 28. členu,
3. javna družba v 99. členu,
4. nadzorovana informacija v 106. členu,
5. sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij v 137. členu.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. PRAVILA O PREDLOŽITVI INFORMACIJ
3. člen
(predložitev nadzorovanih informacij)
(1) Predložitev nadzorovanih informacij Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) se izvede s posredovanjem vsebine nadzorovane informacije v sistem za centralno shranjevanje informacij (v nadaljevanju: CSI).
(2) Javna družba, ki namerava spremeniti CSI, mora obvestilo o tem objaviti, preden začne posredovati nadzorovane informacije v drugi CSI. Obvestilo o spremembi CSI mora javna družba objaviti na enak način, kot objavlja obvestila o nadzorovanih informacijah.
(3) Če javna družba oziroma oseba, ki je brez njenega soglasja zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (v nadaljevanju: družba) objavi nadzorovano informacijo, mora vsebino te objave predložiti Agenciji in jo obvestiti o načinu te objave.
3. PRAVILA O DOSTOPU DO NADZOROVANIH INFORMACIJ
4. člen
(centralni sistem)
Sistem za CSI mora izpolnjevati zahteve iz 137. člena ZTFI, pri čemer so merila za doseganje minimalnih standardov kakovosti glede varnosti, zanesljivosti informacijskega vira, zapisa časa in enostavnega dostopa končnim uporabnikom v skladu z CESRs Final technical advice on possible implementing measures concerning the transparency Directive.
5. člen
(obveznost posredovanja nadzorovanih informacij v centralni sistem)
(1) Javna družba mora zagotoviti posredovanje vseh nadzorovanih informacij v sistem CSI hkrati s posredovanjem nadzorovane informacije v javno objavo, pri čemer mora zagotoviti, da je nadzorovana informacija v sistemu CSI javno dostopna šele po dejanski objavi nadzorovanih informacij na način, kot je predpisan z ZTFI.
(2) Podrobnejši postopek posredovanja nadzorovanih informacij za objavo v CSI je glede na naravo in čas nastopa nadzorovane informacije določena v tehničnih navodilih upravljavca CSI.
6. člen
(arhiv nadzorovanih informacij)
(1) Upravljavec CSI vodi arhiv nadzorovanih informacij, kjer je možno pregledovati vse nadzorovane informacije najmanj glede na izbrani:
– dan oziroma obdobje objave,
– vrsto nadzorovane informacije,
– izdajatelja (firmo in sedež javne družbe),
– oznako finančnega instrumenta, na katerega se nanaša nadzorovana informacija.
(2) Upravljavec CSI omogoča brezplačen dostop do tekoče objavljenih nadzorovanih informacij na spletni strani iz prvega odstavka tega člena vsem zainteresiranim osebam.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/00, 76/01, 117/02, 13/05 in 18/05 – popr.), smiselno pa se uporablja do vzpostavitve sistema CSI.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 278-1/38-46/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0181
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost