Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5283. Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, stran 14636.

Na podlagi prvega odstavka 132. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu izpolnjevanja obveznosti izdajateljev ter pravic imetnikov:
1. glede informacij za imetnike delnic, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu in
2. glede informacij za imetnike dolžniških vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, kot na primer:
1. delnice v prvi točki tretjega odstavka 7. člena,
2. dolžniški vrednostni papirji iz tretjega odstavka 25. člena,
3. vlagatelj v 28. členu,
4. javna družba v 99. členu,
5. elektronsko sredstvo v 107. členu.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. PRAVILA ZA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI JAVNE DRUŽBE
3. člen
(dostopnost informacij v zvezi z zasedanjem skupščine delničarjev)
(1) Šteje se, da so obveznosti javne družbe (v nadaljevanju: izdajatelj), katere delnice so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, glede informacij v zvezi z zasedanjem posamezne skupščine izpolnjene, če izdajatelj zagotovi njihovo objavo v skladu s 3. in 4. členom Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07) ter prosto dostopnost na svojih uradnih spletnih straneh od dne objave sklica skupščine najmanj 5 let.
(2) Šteje se, da so obvestila izdajatelja iz prejšnjega odstavka tega člena o določitvi in izplačilu dividend in o izdaji novih delnic, ki vključujejo tudi informacije o prednostni pravici in načinu vpisa novih delnic, ter o razveljavitvi ali zamenjavi delnic ustrezno sporočena, če izdajatelj z njihovo pravočasno objavo ali pisnim oziroma elektronskim posredovanjem njihovim imetnikom da na razpolago vse relevantne informacije ter dovolj časa za sprejem kvalitetne investicijske odločitve.
4. člen
(pošiljanje informacij z elektronskimi sredstvi)
V primeru pošiljanja informacij z elektronskimi sredstvi se ob izpolnjenem pogoju načela enake obravnave imetnikov delnic po pridobitvi njihovega soglasja skladno s 4. točko četrtega odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI) šteje, da:
– uporaba elektronskega sredstva ni odvisna od kraja sedeža ali bivališča imetnika delnic ali v primerih iz 120. člena ZTFI druge osebe, ki je upravičena uresničevati glasovalne pravice, če le-ta nemudoma po izpolnitvi postopka identifikacije lahko prosto dostopa do informacij, vsebovanih v takšnem obvestilu,
– izdajatelj o opravljenem postopku identifikacije hrani dokazilo v elektronski ali tiskani obliki o tem, da je bila opravljena, še eno leto po identifikaciji.
5. člen
(dostopnost informacij v zvezi z zasedanjem imetnikov obveznic)
Šteje se, da so obveznosti izdajatelja, katerega dolžniški vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, glede objave ali posredovanja imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev obvestil o mestu, času in dnevnem redu zasedanja imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, o izplačilu obresti, o uresničitvi katere koli zamenjave, vpisa ali razveljavitve pravic in odkupa, pa tudi o pravici imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, da sodelujejo pri teh dejanjih, izpolnjene, če izdajatelj zagotovi njihovo objavo v skladu s 3. in 4. členom Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07) ter prosto dostopnost na svojih uradnih spletnih straneh od dne objave sklica zasedanja imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev oziroma tako, da ima imetnik takšnega vrednostnega papirja na razpolago vse relevantne informacije ter dovolj časa za sprejem kvalitetne investicijske odločitve.
6. člen
(pošiljanje informacij z elektronskimi sredstvi)
V primeru pošiljanja informacij z elektronskimi sredstvi se ob izpolnjenem pogoju načela enake obravnave imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev po pridobitvi njihovega soglasja skladno s 4. točko petega odstavka 131. člena ZTFI šteje, da:
– uporaba elektronskega sredstva ni odvisna od kraja sedeža ali bivališča imetnika dolžniških vrednostnih papirjev ali osebe, ki je upravičena uresničevati glasovalne pravice zanj, če le-ta nemudoma po izpolnitvi postopka identifikacije lahko prosto dostopa do informacij, vsebovanih v takšnem obvestilu,
– izdajatelj o opravljenem postopku identifikacije hrani dokazilo v elektronski ali tiskani obliki o tem, da je bila opravljena, še eno leto po identifikaciji.
3. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 277-1/37-45/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0180
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost