Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5279. Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih, stran 14613.

Na podlagi druge do sedme točke prvega odstavka 381. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
1. podrobnejše zahteve glede ustrezne objave notranje informacije po prvem in petem odstavku 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI),
2. podrobnejše pogoje glede odložitve objave notranje informacije po drugem odstavku 386. člena ZTFI,
3. podrobnejše zahteve glede obvestitve Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o odložitvi objave notranje informacije po četrtem odstavku 386. člena ZTFI,
4. podrobnejša pravila o vsebini in načinu vodenja seznama oseb, ki so jim dostopne notranje informacije iz 387. člena ZTFI,
5. v zvezi s poročanjem o poslih iz 388. člena ZTFI:
– kategorije oseb, ki so zavezane poročati o poslih,
– značilnosti poslov, ki so predmet te obveznosti, vključno s količino finančnih instrumentov, ki je predmet posla, pri kateri nastane obveznost poročanja,
– podrobnejše pogoje za zagotovitev javne informacije o teh poslih,
6. podrobnejša pravila o obveznostih posameznih kategorij oseb iz 389. člena ZTFI v zvezi z naložbenimi priporočili.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, kot na primer:
1. izdajatelj v 27. členu,
2. vlagatelj v 28. členu,
3. notranja informacija v 373. členu,
4. oseba, ki opravlja vodstvene naloge, in z njo poveznana oseba v 377. členu,
5. naložbeno priporočilo v 378. členu.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. USTREZNO RAZKRITJE NOTRANJE INFORMACIJE
3. člen
(nastanek obveznosti razkritja notranje informacije)
(1) Izdajatelj mora notranje informacije, ki se neposredno nanašajo nanj ali na finančni instrument, katerega izdajatelj je, objaviti takoj, ko je to mogoče.
(2) Če izdajatelj ali oseba, ki deluje v njegovem imenu ali za njegov račun, razkrije tretji osebi notranjo informacijo, jo je dolžan objaviti takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje hkrati z razkritjem tretji osebi.
(3) Če je do razkritja notranje informacije tretji osebi prišlo nenamerno, je izdajatelj dolžan notranjo informacijo objaviti takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje naslednji delovni dan, šteto od dne, ko je izvedel ali bi lahko izvedel, da je prišlo do razkritja te informacije tretji osebi.
(4) Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov tega člena izdajatelj ni dolžan objaviti notranje informacije, kadar jo razkrije tretji osebi, ki jo zavezuje obveznost zaupnosti, ne glede na podlago za nastanek te obveznosti zaupnosti.
(5) Izdajatelj, ki izpolni pogoje za odložitev objave skladno z drugim odstavkom 386. člena ZTFI ter skladno s pogoji, določenimi v tem sklepu, je dolžan notranjo informacijo objaviti takoj, ko prenehajo razlogi za odložitev njene objave.
4. člen
(način in vsebina javne objave notranjih informacij)
(1) Izdajatelj je dolžan notranje informacije razkriti v skladu s 3. in 4. členom Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07).
(2) Izdajatelj je v zvezi z javno objavo notranjih informacij dolžan spoštovati tudi določbe tretjega poglavja ZTFI ter predpisov Agencije, sprejetih na njihovi podlagi, ki se nanašajo na:
– nastanek in prenehanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (100. člen),
– določitev javnih družb, ki so dolžne razkrivati nadzorovane informacije na podlagi 3. poglavja ZTFI (102. ter 103. člen),
– druga podrobnejša pravila iz predpisa, sprejetega na podlagi 108. člena ZTFI,
– predložitev Agenciji (133. člen ZTFI), uporabo jezika javne objave (135. člen), dostopnost nadzorovanih informacij (136. člen) ter druga pravila, predpisana na podlagi 138. člena ZTFI,
– posebna pravila za osebe iz tretjih držav, kot so opredeljene v predpisu, sprejetem na podlagi 141. člena ZTFI.
(3) Vse pomembne spremembe, ki se nanašajo na javnosti že razkrito notranjo informacijo, je izdajatelj dolžan razkriti takoj po nastanku takšne spremembe, in sicer na način, kot je bila objavljena notranja informacija, na katero se sprememba nanaša.
(4) Izdajatelj je dolžan z utemeljeno skrbnostjo zagotoviti, da je razkritje notranje informacije skladno s tem sklepom sočasno za vse kategorije vlagateljev in v vseh državah članicah, kjer se na zahtevo izdajatelja oziroma z njegovim soglasjem organizirano trguje z vrednostnimi papirji izdajatelja, na katere se notranja informacija nanaša.
(5) Izdajatelj mora zagotoviti, da notranje informacije iz prejšnjega odstavka tega člena ostanejo dostopne na njegovih javnih spletnih straneh še najmanj 5 let.
3. POGOJI ZA ODLOŽITEV OBJAVE NOTRANJE INFORMACIJE
5. člen
(pogoji za odložitev objave notranje informacije)
(1) Izdajatelj lahko na lastno odgovornost odloži objavo notranje informacije, da zaščiti svoj upravičeni interes, če izpolni zahtevi iz 2. odstavka 386. člena ZTFI, skladno s pogoji in na način, kot je opredeljen v nadaljevanju tega člena, ter o tem obvesti Agencijo skladno s 6. členom tega sklepa.
(2) Šteje se, da ni verjetno, da bi odložitev javne objave skladno s tem členom lahko zavajala javnost, v kolikor vsebina te informacije ni v nasprotju s trenutno veljavnimi pričakovanji vlagateljev ali javnosti o gibanju tržnega tečaja vrednostnih papirjev izdajatelja.
(3) Upravičeni interes izdajatelja iz 2. odstavka 386. člena ZTFI je izkazan tudi takrat, ko mora izdajatelj preveriti avtentičnost notranje informacije.
(4) Izdajatelj je dolžan ohraniti zaupnost notranje informacije, katere objavo je odložil, tako da zagotavlja ustrezen nadzor nad dostopom do te informacije in nad njeno uporabo, zlasti tako, da:
– omogoča dostop ter uporabo notranje informacije le osebam, ki jo nujno potrebujejo za izvajanje svojih dolžnosti in katere skladno s tem sklepom uvrsti na seznam iz 7. člena tega sklepa,
– vzpostavi učinkovit sistem za zavrnitev dostopa do takšnih informacij vsem ostalim osebam, ki niso uvrščene na seznam iz prejšnje alineje tega odstavka,
– sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da je vsaka oseba iz prve alineje tega odstavka seznanjena s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz upravičenosti do dostopa do notranje informacije, ter se zaveda sankcij za zlorabo ali nepooblaščeno razširjanje te informacije. Kadar gre za fizično ali pravno osebo, ki prejme to informacijo na pogodbeni podlagi, mora ta pogodba ali dogovor ne glede na njegovo obliko ali vsebino vsebovati tudi izrecno pisno klavzulo o obveznosti nerazkrivanja notranje informacije ter o obveznosti sestave ustrezno prilagojenega seznama iz 7. člena tega sklepa, ki ga lahko izdajatelj vedno pridobi na njegovo pisno zahtevo,
– vzpostavi ukrepe, ki omogočajo takojšnje razkritje javnosti skladno s tem sklepom, če izdajatelj ne glede na ukrepe iz prejšnjih alinej tega odstavka ne uspe zagotoviti zaupnosti notranjih informacij. Verjetnost, da je do takšnega razkritja prišlo, je predvsem izkazana v bistveni spremembi tržnega tečaja vrednostnih papirjev izdajatelja ali bistveno povečanem obsegu trgovanja z vrednostnimi papirji izdajatelja, ki nimajo logične podlage v dotlej že objavljenih nadzorovanih informacijah izdajatelja.
(5) Ne glede na določbe tega člena izdajatelj ne sme odložiti objave notranje informacije, če so pogodbe ali dogovori iz 3. odstavka 386. člena ZTFI že veljavno sklenjene in v bistvenem delu zavezujoče, pa čeprav vsebujejo obojestransko klavzulo o nerazkrivanju.
(6) Na enak način ter pod enakimi pogoji, kot veljajo za odložitev objave notranje informacije iz tega člena, lahko izdajatelj odloži objavo posameznega sestavnega dela notranje informacije, kadar oceni, da je to smiselno.
4. OBVESTILO AGENCIJI O ODLOŽITVI OBJAVE NOTRANJE INFORMACIJE
6. člen
(vsebina obvestila o odložitvi objave notranje informacije)
Izdajatelj mora Agencijo nemudoma obvestiti o odločitvi, da bo odložil objavo notranje informacije, in sicer s posredovanjem elektronske pošte na elektronski naslov ali s posredovanjem sporočila preko faksa, in sicer na obrazcu ODNI s podatki, navedenimi na tem obrazcu. Vsebina obrazca iz prejšnjega stavka je predpisana v Prilogi 1 k temu sklepu.
Izdajatelj mora Agenciji predložiti tudi dokumentacijo, ki je podlaga za navedbe iz obrazca ODNI ter druge dokumente, iz katerih izhaja, da je odložitev objave utemeljena.
5. VSEBINA IN NAČIN VODENJA SEZNAMA OSEB, KI SO JIM DOSTOPNE NOTRANJE INFORMACIJE
7. člen
(seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije)
(1) Izdajatelj ali oseba, ki deluje v njegovem imenu ali za njegov račun (v nadaljevanju tega člena: izdajatelj), je dolžan skladno z določbami tega sklepa:
– sestaviti seznam oseb, ki imajo reden ali občasen dostop do notranjih informacij, ker delajo zanj, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače (v nadaljevanju: seznam),
– o uvrstitvi na seznam predhodno obvestiti osebo iz prve alineje tega odstavka, jo seznaniti z veljavnimi predpisi in internimi akti glede ravnanja z notranjimi informacijami, s posledicami njihove kršitve ter pridobiti njeno pisno izjavo, da se zaveda svojih obveznosti glede varovanja zaupnosti notranjih informacij ter dopustnosti sporočanja teh informacij tretjim osebam,
– redno dopolnjevati seznam,
– na zahtevo seznam predložiti Agenciji najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema pisne zahteve Agencije.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena vodijo seznam na obrazcu SONI-1 s podatki, navedenimi na tem obrazcu. Njegova vsebina in navodila za izpolnjevanje so določeni v Prilogi 2 k temu sklepu.
(3) Seznam mora biti dopolnjen v naslednjih primerih in rokih:
– ob spremembi razloga, zaradi katerega je bila oseba uvrščena na seznam takoj, ko je do spremembe prišlo, vendar najkasneje v 3 delovnih dneh po njeni spremembi,
– ob izpolnjenem pogoju za uvrstitev nove osebe iz prve alineje prvega odstavka tega člena takoj, ko ji je omogočen dostop do notranjih informacij, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dne, ko je nastopila delo po pogodbi,
– ob izpolnjenem pogoju za izbris osebe iz seznama takoj, ko ji je onemogočen dostop do notranjih informacij, v vsakem primeru pa v 14 dneh po dnevu prekinitve pogodbenega razmerja te osebe z izdajateljem.
(4) Izdajatelj mora za zagotavljanje verodostojnosti seznama ves čas njegovega obstoja zagotavljati naslednje pogoje:
– da je dostop do seznama ter vnos podatkov vanj omogočen le pooblaščeni osebi, ki je natančno seznanjena s predpisi ter notranjimi akti izdajatelja glede ravnanja z notranjimi informacijami,
– da je voden na način, da je ob vsakem vnosu ali spremembi nespremenljivo zabeležen datum vnosa ter da tako vnesenih podatkov naknadno ni dopustno spreminjati za nazaj, jih izbrisati ali dopolnjevati.
(5) Izdajatelj mora zagotavljati hrambo informacij, vsebovanih v posamezni verziji seznama, pet let po njihovem vnosu.
(6) Izdajatelj lahko oblikuje seznam tudi z oblikovanjem več delnih seznamov, pri čemer mora spoštovati zahtevo po vključitvi vseh s tem sklepom zahtevanih oseb ter podatkov, urejenih na naslednji način:
– stalni seznam, v katerega vključuje podatke o osebah iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ki so z izdajateljem v trajnem pogodbenem razmerju, ter
– začasni seznami, v katere vključuje podatke o osebah iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ki z izdajateljem sodelujejo na posameznem časovno omejenem projektu ali ki z njim niso v trajnem pogodbenem razmerju.
6. POROČANJE O POSLIH OSEB, KI OPRAVLJAJO VODSTVENE ODGOVORNOSTI, IN Z NJIMI POVEZANIH OSEB
8. člen
(kategorije oseb, ki so zavezane poročati o poslih)
Zavezanec za poročanje o poslih iz 388. člena ZTFI je oseba, ki:
– izvršuje/opravlja vodstvene naloge/odgovornosti v izdajatelju skladno s prvim odstavkom 377. člena ZTFI ali
– je povezana z osebo iz prejšnje alineje tega odstavka skladno z drugim odstavkom 377. člena ZTFI.
9. člen
(značilnosti poslov, ki so predmet poročanja)
Posli, ki so predmet poročanja, morajo izpolnjevati naslednja pogoja:
– zavezanec za poročanje je posamezni posel sklenil za svoj račun,
– posel se nanaša na delnice ali finančne instrumente iz prvega odstavka 388. člena ZTFI (v nadaljevanju sklepa: vrednostni papir).
10. člen
(nastanek obveznosti ter način poročanja)
(1) Zavezanec za poročanje je dolžan o vsakem posameznem sklenjenem poslu obvestiti Agencijo s posredovanjem pisnega poročila na elektronski naslov Agencije ali s posredovanjem sporočila preko faksa oziroma pisno, in sicer najkasneje peti delovni dan po sklenitvi posla.
(2) Zavezanec za poročanje o poslih iz 9. člena tega sklepa poroča Agenciji na obrazcu IN-1 s podatki, navedenimi v njem. Obrazec IN-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v Prilogi 3 k temu sklepu.
11. člen
(način zagotavljanja javne informacije o poslih)
(1) Agencija vodi register poslov iz 9. člena tega sklepa, ki je javno dostopen.
(2) Podatki o sklenjenih poslih so v registru iz prejšnjega odstavka tega člena predstavljeni tako, da je mogoče zahtevati izpisek oziroma vpogled za posamezne posle iz 9. člena tega sklepa glede na:
– izbranega izdajatelja,
– izbran vrednostni papir,
– izbrani dan posredovanja podatka o poslih,
– izbrano obdobje posredovanja podatka o poslih.
(3) Agencija mora na pisno zahtevo in proti plačilu stroškov, določenih s tarifo, vsakomur izdati izpisek iz registra javno dostopnih podatkov.
(4) Agencija lahko javno objavi podatke iz registra javno dostopnih podatkov na svoji spletni strani.
7. OBVEZNOSTI GLEDE NALOŽBENIH PRIPOROČIL
12. člen
(kategorije oseb, ki imajo obveznosti glede naložbenih priporočil)
(1) Zavezanec za spoštovanje obveznosti o naložbenih priporočilih, določenih skladno s 389. členom ZTFI, je vsaka oseba iz 1. ali 2. točke drugega odstavka 378. člena ZTFI, ki izdela naložbeno priporočilo, ki se nanaša na vrednostne papirje, za katere se uporablja 10. poglavje ZTFI.
(2) Osebe, ki so zavezane k pošteni predstavitvi priporočil (zadevne osebe), so predvsem naslednje fizične ali pravne osebe:
1. finančni analitiki in svetovalci,
2. novinarji,
3. uslužbenci bonitetnih agencij,
4. borznoposredniške družbe,
5. banke,
6. druge pravne osebe, katerih glavna dejavnost je izdelava, posredovanje ali razširjanje priporočil,
7. druge osebe, ki pri opravljanju svojega poklica ali v okviru svoje poslovne dejavnosti izdelujejo ali posredujejo priporočila,
8. druge fizične osebe, ki delajo za osebe iz 4., 5. ali 6. točke tega odstavka v okviru pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in so sodelovale pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju priporočila.
13. člen
(način in pogoji za razširjanje priporočil)
Kadar zadevna oseba na svojo odgovornost razširja priporočilo, ki ga je izdelala tretja oseba, mora priporočilo jasno in vidno vsebovati navedbo podatkov o imenu, priimku, stalnem prebivališču oziroma firmi in sedežu tretje osebe in zadevne osebe.
14. člen
(sprememba priporočila)
(1) Kadar je priporočilo iz prejšnjega člena tega sklepa, ki je namenjeno razširjanju, bistveno spremenjeno, morajo biti bistvene spremembe jasno in podrobno navedene. Prav tako mora biti navedeno mesto dostopa do izvirnega priporočila. Za bistveno spremembo priporočila se šteje, kadar je sporočilo, ki ga priporočilo vsebuje, spremenjeno.
(2) Kadar bistvena sprememba pomeni spremembo smeri priporočila (kot je na primer sprememba priporočila ''kupi'' v priporočilo ''drži'' ali ''prodaj'' ali nasprotno), mora oseba, ki razširja priporočilo, izpolnjevati pogoje za pripravljalce priporočil, določene v 16., 17., 20. in 22. členu tega sklepa.
(3) Zadevne pravne osebe, ki same ali prek fizičnih oseb razširjajo bistveno spremenjeno priporočilo, morajo imeti pripravljene formalne pisne smernice, da so prejemniki lahko napoteni na mesto, na katerem imajo dostop do identitete pripravljalca priporočila, do priporočila samega in do razkritja interesov ali nasprotja interesov pripravljalca, če so ti podatki javno dostopni.
(4) Prvi, drugi in tretji odstavek se ne uporabljajo za časopisna poročila o priporočilih, ki jih je izdelala tretja oseba, kadar ta priporočila niso bila spremenjena.
(5) Kadar se razširja povzetek priporočila, ki ga je izdelala tretja oseba, morajo zadevne osebe, ki razširjajo tak povzetek, zagotoviti, da je jasen in nezavajajoč ter da sta v njem navedena izvirni dokument in mesto, na katerem so razkritja, povezana z izvirnim dokumentom, javnosti dostopna neposredno in enostavno, če so ti podatki javno dostopni.
15. člen
(dodatni pogoji v zvezi z razširjanjem priporočil)
Kadar borznoposredniška družba, banka ali fizična oseba, ki dela za te osebe v okviru pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, razširja priporočila, ki jih je izdelala tretja oseba, mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. da jasno in vidno navede naziv pristojnega nadzornega organa borznoposredniške družbe ali banke,
2. da v primeru, če pripravljalec še ni razširil priporočila po kanalu za širjenje informacij, izpolnjuje zahteve, določene v 20. členu tega sklepa,
3. da v primeru, če je borznoposredniška družba ali banka bistveno spremenila priporočilo, izpolnjuje zahteve za pripravljalce priporočil, določene v 17., 18., 20., 21. in 22. členu tega sklepa.
16. člen
(smiselna uporaba za posredovanje priporočil)
Določbe 5., 6. in 7. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za posredovanje priporočil.
17. člen
(način in pogoji za pošteno predstavitev priporočil)
Zadevne osebe morajo s potrebno strokovno skrbnostjo zagotoviti, da je pri predstavitvi priporočil upoštevano:
1. da se dejstva jasno razlikujejo od razlag, ocen, mnenj in drugih informacij, ki niso dejstva,
2. da so vsi viri zanesljivi oziroma da je ob dvomu o zanesljivosti vira to jasno navedeno,
3. da so vse projekcije, napovedi in ciljni tržni tečaji vrednostnih papirjev jasno označeni kot taki in da se navedejo vse bistvene predpostavke, ki so bile podlaga za pripravo ali uporabo teh projekcij, napovedi oziroma ciljnih tečajev.
18. člen
(dodatni pogoji za pošteno predstavitev priporočil)
(1) Finančni analitik, borznoposredniška družba, banka ali z njimi povezana pravna oseba ali katera druga zadevna oseba, katere glavna dejavnost je izdelava priporočil, ali fizična oseba, ki za navedene osebe dela v okviru pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, mora pri izdelavi priporočil s potrebno strokovno skrbnostjo zagotavljati, da:
1. so na primeren način navedeni vsi bistveni viri, vključno z izdajateljem, ter dejstvo, ali je bilo priporočilo temu izdajatelju razkrito in po tem razkritju spremenjeno pred njegovim razširjanjem,
2. so dovolj povzete vse podlage za vrednotenje ali metodologije, uporabljene za ocenjevanje finančnega instrumenta ali izdajatelja ali za določitev ciljnega tržnega tečaja za vrednostni papir,
3. je dovolj jasno razložen pomen izdelanega priporočila, kot je na primer ''kupi'', ''prodaj'' ali ''drži'', ki lahko vključuje tudi časovni okvir naložbe, na katero se priporočilo nanaša, in da je navedeno ustrezno opozorilo glede morebitnih tveganj, vključno z analizo občutljivosti uporabljenih predpostavk,
4. se, kadar je načrtovano ažuriranje priporočila, sklicuje na predvideno pogostnost ažuriranja in na morebitne večje spremembe pred tem napovedanih ciljev,
5. so jasno in vidno navedeni datum, ko je bilo priporočilo prvič objavljeno, ter datum in čas omenjenih tečajev finančnih instrumentov,
6. sta, kadar se priporočilo razlikuje od priporočila, ki je bilo v 12-mesečnem obdobju neposredno pred njegovo izdajo pripravljeno za isti finančni instrument ali za istega izdajatelja, jasno in vidno navedena ta sprememba in datum prejšnjega priporočila.
(2) Če je besedilo razkritij, določenih v 1., 2. ali 3. točki prvega odstavka tega člena, nesorazmerno v primerjavi z dolžino besedila razposlanega priporočila, zadostuje, da je v priporočilu jasno in vidno navedeno mesto, kjer so potrebne informacije dostopne javnosti hitro in enostavno, kot je na primer neposredna spletna povezava do navedene informacije na ustrezni uradni spletni strani zadevne osebe, pod pogojem, da uporabljena metodologija ali podlaga za vrednotenje ni bila spremenjena.
19. člen
(razkritja v zvezi z nasprotji interesov)
(1) Zadevne osebe morajo razkriti vsa razmerja in okoliščine, za katere se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo vplivale na objektivnost priporočila, in sicer tako, da razkrijejo:
1. svoje pomembnejše finančne interese v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, ki so predmet priporočila,
2. nasprotje interesov v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet priporočila,
3. bistveno nasprotje interesov v zvezi z izdajateljem, na katerega se priporočilo nanaša.
Kadar je zadevna oseba pravna oseba, določba tega odstavka velja tudi za vse pravne ali fizične osebe, ki za navedeno pravno osebo delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila.
(2) Kadar je zadevna oseba pravna oseba, vsebujejo informacije, ki jih je treba razkriti v skladu s prvim odstavkom tega člena, naslednje:
1. vse interese ali nasprotja interesov zadevne osebe ali z njo povezanih pravnih oseb, ki so dostopni osebam, ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, ali za katere se lahko utemeljeno pričakuje, da so tem osebam dostopni,
2. vse interese ali nasprotja interesov zadevne osebe ali z njo povezanih pravnih oseb, ki so znani osebam, ki pri izdelavi priporočila sicer niso sodelovale, so pa pred razširjanjem priporočila strankam ali javnosti imele ali bi po pričakovanju lahko imele dostop do priporočila.
(3) Priporočilo samo mora vsebovati razkritja, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, razen če je vsebina tega razkritja nesorazmerna v primerjavi z dolžino razposlanega priporočila. V tem primeru zadostuje, da je v priporočilu jasno in vidno navedeno mesto, kjer so taka razkritja javnosti dostopna neposredno in enostavno, kot je na primer neposredna spletna povezava do razkritja na ustrezni spletni strani zadevne osebe.
20. člen
(dodatna vsebina razkritij o nasprotjih interesov)
(1) Finančni analitik, borznoposredniška družba, banka, z njimi povezana pravna oseba ali druga zadevna oseba, katere glavna dejavnost je izdelava priporočil, mora v posameznem priporočilu jasno in vidno razkriti tudi naslednje informacije o svojih interesih in nasprotjih interesov:
1. pomembnejše udeležbe med zadevno osebo ali z njo povezano pravno osebo na eni strani in izdajateljem na drugi. Za pomembnejšo udeležbo se šteje zlasti:
a) kadar ima zadevna oseba ali z njo povezana pravna oseba v izdajatelju deleže, ki presegajo 5% njegovega osnovnega kapitala, ali
b) kadar ima izdajatelj deleže, ki presegajo 5% osnovnega kapitala zadevne osebe ali z njo povezane pravne osebe,
2. druge pomembnejše finančne interese, ki jih ima zadevna oseba ali z njo povezana pravna oseba v zvezi z izdajateljem,
3. izjavo, kadar je zadevna oseba ali z njo povezana pravna oseba vzdrževalec trga finančnih instrumentov izdajatelja,
4. izjavo, kadar je zadevna oseba ali z njo povezana pravna oseba v preteklih 12 mesecih vodila javno ponudbo finančnih instrumentov izdajatelja ali sodelovala pri njeni izvedbi,
5. izjavo, kadar je zadevna oseba ali z njo povezana pravna oseba z izdajateljem sklenila drug dogovor, ki se nanaša na opravljanje storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, pod pogojem, da to ne pomeni razkritja zaupnih informacij, in pod pogojem, da je bil dogovor veljaven v preteklih 12 mesecih ali je bilo v istem obdobju na njegovi podlagi opravljeno izplačilo za storitev oziroma kakršna koli provizija ali bila dana obljuba, da bo takšno izplačilo opravljeno,
6. izjavo, kadar je zadevna oseba ali z njo povezana pravna oseba z izdajateljem sklenila dogovor oziroma pogodbo o izdelavi priporočila.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo razkriti tudi dejanske, organizacijske in druge ukrepe znotraj borznoposredniške družbe ali banke z namenom preprečevanja nasprotij interesov ali izogibanja nasprotjem interesov v zvezi s priporočili, vključno z informacijskimi pregradami.
(3) Fizične ali pravne osebe, ki delajo za borznoposredniško družbo ali banko v okviru pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi priporočila, morajo v skladu z določbo drugega pododstavka prvega odstavka 19. člena tega sklepa razkriti zlasti dejstvo, ali je njihovo plačilo vezano na posle v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih opravlja borznoposredniška družba ali banka ali z njima povezana pravna oseba. Če fizične osebe iz tega odstavka prejmejo ali pridobijo deleže v izdajatelju pred javno ponudbo takih deležev, morajo razkriti tudi ceno, po kateri so bili deleži pridobljeni, in datum pridobitve.
(4) Borznoposredniške družbe in banke morajo četrtletno razkriti delež vseh priporočil, ki se glasijo »kupi«, »drži«, »prodaj« ali podobno, ter delež izdajateljev, ki ustrezajo vsaki od teh kategorij, za katere je borznoposredniška družba ali banka v preteklih 12 mesecih opravljala storitve v zvezi s finančnimi instrumenti.
(5) Priporočilo samo mora vsebovati razkritja, določena v prvem do četrtem odstavku tega člena, razen če je dolžina tega razkritja nesorazmerna v primerjavi z dolžino razposlanega priporočila. V tem primeru zadostuje, da je v priporočilu jasno in vidno navedeno mesto, kjer je tako razkritje javnosti dostopno neposredno in enostavno, kot je na primer neposredna spletna povezava do razkritja na ustrezni uradni spletni strani borznoposredniške družbe ali banke.
21. člen
(navedba identitete avtorjev naložbenih priporočil)
(1) Vsako priporočilo mora navajati naslednje podatke v zvezi z identiteto:
1. fizičnih oseb, ki so sodelovale pri izdelavi oziroma posredovanju priporočila: navedejo se ime, priimek ter naziv delovnega mesta,
2. pravnih oseb, ki so odgovorne za izdelavo oziroma posredovanje priporočila: navedeta se firma in sedež,
3. pristojnega nadzornega organa v primeru, ko je pravna oseba iz 2. točke tega odstavka borznoposredniška družba ali banka: navedeta se firma in sedež.
(2) Kadar oseba iz 2. točke prvega odstavka tega člena ni borznoposredniška družba ali banka in se zanjo uporabljajo standardi samonadzora ali kodeksi poslovanja, se je treba sklicevati na te standarde ali kodekse.
22. člen
(načela pri oblikovanju naložbenih priporočil)
Naložbena priporočila morajo biti predstavljena v skladu z načelom vestnosti in poštenja ter v skladu s potrebno strokovno skrbnostjo oseb, ki se poklicno ukvarjajo z izdelavo ali posredovanjem priporočil.
23. člen
(uporaba določb tega sklepa v zvezi z nenapisanimi priporočili)
V primeru nenapisanih priporočil se določbe 17. člena, prvega odstavka 18., 19., 20. ter 21. člena tega sklepa uporabljajo v skladu z načelom sorazmernosti, kot je opredeljeno v drugem odstavku 18. člena tega sklepa.
24. člen
(izjeme v zvezi z uporabo določb tega sklepa)
Če za novinarje veljajo enakovredni ustrezni predpisi, vključno z enakovredno samoregulativo, ki ima enak učinek kot določbe 17., 19. in 21. člena tega sklepa, se zanje navedene določbe tega sklepa ne uporabljajo.
8. KONČNI DOLOČBI
25. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehajo uporabljati:
– Sklep o poročanju o poslih in o registru poslov oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in z njimi povezanih oseb (Uradni list RS, št. 13/05),
– Sklep o izdelavi in posredovanju raziskav, študij, ocen, priporočil ter predlaganju naložbenih strategij (Uradni list RS, št. 13/05),
– Sklep o seznamu oseb, ki so jim dostopne notranje informacije (Uradni list RS, št. 13/05).
26. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 273-1/33-41/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0176
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.