Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5278. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu, stran 14608.

Na podlagi 2. do 6. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 313. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejših pravilih o borznem trgu
1. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila o finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na borznem trgu,
2. podrobnejše pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo,
3. način in vsebino obvestil in objav v zvezi z uvrstitvijo, začasno ustavitvijo in umikom finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu,
4. način in vsebino obvestil o sprejemu borznih članov, prenehanju članstva in seznamu borznih članov ter o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga,
5. podrobnejša merila za oprostitev obveznosti razkritja informacij o ponudbi in povpraševanju po delnicah na borznem trgu ter o borznih poslih z delnicami.
(2) Ta sklep ustrezno upošteva tudi Uredbo 1287/2006 z dne 10. 8. 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241 z dne 2. 9. 2006, v nadaljevanju: Uredba 1287/2006).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. PODROBNEJŠA PRAVILA O FINANČNIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZNEM TRGU
2. člen
(značilnosti, ki jih morajo izpolnjevati različne vrste finančnih instrumentov za uvrstitve v trgovanje na borznem trgu)
Za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu morajo finančni instrumenti izpolnjevati značilnosti, kot jih določa Uredba 1287/2006, in sicer za:
1. prenosljive vrednostne papirje v 35. členu,
2. enote v kolektivnih naložbenih podjemih v 36. členu,
3. izvedene finančne instrumente v 37. členu.
3. člen
(ukrepi za redno preverjanje, ali izdajatelji izpolnjujejo obveznosti glede objave nadzorovanih informacij iz 3. poglavja in 386. člena ZTFI)
(1) Ukrepi za redno preverjanje, ali izdajatelji izpolnjujejo obveznosti glede objave nadzorovanih informacij iz 3. poglavja in 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: ZTFI), so v skladu s pristojnostjo in odgovornostjo borze kot upravljavcem borznega trga zlasti:
1. redno oziroma sistematično spremljanje objavljenih informacij ter prejetih poročil in obvestil izdajateljev, ki so v skladu s 344. členom ZTFI dolžni obveščati borzo, na način, v rokih in obsegu, kot je predpisan s pravili in navodili borze,
2. spremljanje in preverjanje, ali izdajatelji pravočasno objavljajo nadzorovane informacije,
3. preverjanje, ali je izdajatelj obvestil borzo, kateri način je izbral za objavljanje nadzorovanih informacij ter kateremu sistemu za centralno shranjevanje posreduje nadzorovane informacije,
4. posredovanje poziva izdajatelju za pojasnitev razlogov in okoliščin, kadar obstaja utemeljen sum, da izdajatelj krši obveznosti, oziroma za pravočasno izpolnitev dolžnosti,
5. začasna in največ za deset zaporednih delovnih dni ustavitev trgovanja s finančnimi instrumentom na borznem trgu, če je to potrebno za zaščito interesov vlagateljev v zvezi s pravilno objavo dodatka k prospektu ali nadzorovane informacije v skladu s 3. poglavjem ali 386. členom ZTFI ali v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami,
6. obveščanje Agencije o izvedenih ukrepih in o obstoju utemeljenega suma, da izdajatelji ravnajo v nasprotju s 3. poglavjem ali 386. členom ZTFI,
7. drugi ustrezni ukrepi v skladu s pravili in navodili borze, ki so potrebni za preverjanje, ali izdajatelj izpolnjuje svoje obveznosti glede objave nadzorovanih informacij.
(2) Vrsta, obseg, način izvajanja in druge lastnosti ukrepov za redno preverjanje, ali izdajatelji izpolnjujejo obveznosti glede objave nadzorovanih informacij, se med seboj lahko razlikujejo glede na:
1. vrsto finančnega instrumenta, ki ga je izdal izdajatelj (npr. delnice, dolžniški vrednostni papirji itd.),
2. vrsto nadzorovane informacije (npr. letno in polletno poročilo, informacije o pomembnih deležih, druge nadzorovane informacije, notranje informacije itd.).
4. člen
(ukrepi za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje s finančnimi instrumenti na borznem trgu)
(1) Vzpostavitev in uresničevanje ukrepov za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje s finančnimi instrumenti na borznem trgu se nanaša zlasti na preverjanje:
1. izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu iz 341. in 342. člena ZTFI, ki morajo biti izpolnjeni ob uvrstitvi in v času trajanja uvrstitve v trgovanje,
2. ali so v skladu s 349. členom ZTFI podani razlogi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti,
3. ali so v skladu s 350. členom ZTFI podani razlogi, na podlagi katerih mora borza finančne instrumente umakniti iz trgovanja na borznem trgu.
(2) Ukrepi za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje s finančnimi instrumenti na borznem trgu so v skladu s prvim odstavkom ter v skladu s pristojnostjo in odgovornostjo borze kot upravljavcem borznega trga zlasti:
1. preverjanje vložene zahteve za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu in priložene dokumentacije, iz katere mora biti razvidno, da so izpolnjeni splošni in posebni pogoji za uvrstitev v trgovanje,
2. seznanitev z vsebino izdanih in borzi vročenih odločb centralne klirinško depotne družbe v zvezi z izdajo finančnih instrumentov v centralnem registru ali izdajo potrdil o deponiranju oziroma z vsebino primerljivih dokumentov drugih centralnih depojev,
3. primerjava evidenc in podatkov o posameznem finančnem instrumentu v borznem trgovalnem sistemu z evidencami in podatki o tem finančnem instrumentu v centralnem registru (število, lastnosti, oznake itd.),
4. seznanitev z vsebino izdanih in borzi vročenih odločb Agencije, ki lahko vplivajo na trgovanje s posameznim finančnim instrumentom (npr. zahteva za začasno ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom itd.),
5. preverjanje prejetih obvestil izdajateljev finančnih instrumentov v zvezi z neizpolnjevanjem pogojev za trgovanje oziroma preverjanje vloženih zahtev za začasno ustavitev trgovanja (npr. obvestilo o izvedeni dokapitalizaciji, za katero prospekt še ni bil potrjen, obvestilo o vpisu sklepa o umiku z organiziranega trga v sodni register, itd.) ali zahtev za umik finančnih instrumentov iz trgovanja,
6. posredovanje poziva izdajatelju za pojasnitev razlogov in okoliščin v zvezi z neizpolnjevanjem pogojev za trgovanje,
7. začasna ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom na zahtevo Agencije ali drugega pristojnega nadzornega organa na utemeljeno zahtevo izdajatelja ali na podlagi odločitve borze,
8. umik finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu na podlagi obvestila izdajatelja, zahteve Agencije ali drugega pristojnega nadzornega organa ali na podlagi odločitve borze,
9. drugi ustrezni ukrepi v skladu s pravili in navodili borze, ki so potrebni za zagotovitev, da finančni instrumenti izpolnjujejo pogoje za trgovanje.
5. člen
(način, na katerega borza tekoče seznanja svoje člane z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij)
(1) Borza mora svoje člane tekoče seznanjati z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj v skladu s 3. poglavjem ali 386. členom ZTFI na način, ki omogoča članom:
1. pridobiti informacije, kateri način oziroma mesto za objavo nadzorovanih informacij je izdajatelj navedel v obvestilu, ki ga je posredoval borzi,
2. pridobiti informacije, kateri sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij je izdajatelj navedel v obvestilu, ki ga je posredoval borzi.
(2) Podrobnejši način, na katerega borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj, predpiše borza s pravili in navodili.
3. PODROBNEJŠI POGOJI ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V URADNO BORZNO KOTACIJO
6. člen
(pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo)
(1) Podrobnejši pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo se nanašajo na:
1. predvideno tržno kapitalizacijo delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v skladu s prvim odstavkom 346. člena ZTFI,
2. dovoljene izjeme iz drugega odstavka 347. člena ZTFI glede sprejema delnic, katerih izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta,
3. ustrezno razpršitev imetništva delnic v skladu s prvim odstavkom 346. člena ZTFI,
4. dovoljene izjeme iz petega odstavka 348. člena ZTFI glede sprejema dolžniških vrednostnih papirjev, ki vsebujejo opcijo do zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, kadar delnice, ki so predmet opcije, niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.
(2) Podrobnejši pogoji iz prvega odstavka tega člena so podrobneje predpisani v 7., 8., 9. in 10. členu tega sklepa.
7. člen
(pogoji glede tržne kapitalizacije delnic)
(1) Predvidena tržna kapitalizacija delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo, ali če je ni mogoče oceniti, kapital in rezerve družbe, vključno z dobičkom in izgubo zadnjega poslovnega leta, mora znašati najmanj 1 milijon eurov.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka je sprejem v uradno borzno kotacijo dopusten tudi v primeru, kadar pogoj iz prvega odstavka ni izpolnjen, če se borza predhodno prepriča, da bo trg teh delnic kljub temu dovolj likviden.
(3) Pogoj iz prvega odstavka ne velja za sprejem v uradno kotacijo dodatnega svežnja delnic istega razreda, kot so že sprejete delnice.
8. člen
(izjema, če izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta)
(1) V uradno borzno kotacijo se lahko izjemoma uvrstijo tudi delnice, katerih izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta v skladu s predpisi države sedeža izdajatelja, pod pogojem, da je:
1. takšna izjema v interesu izdajatelja ali vlagateljev in
2. da je borza oziroma pristojni organ prepričan, da imajo vlagatelji na drug način na voljo vse potrebne informacije, ki jim omogočajo informirano oceno izdajatelja in delnic, ki se sprejemajo v uradno borzno kotacijo.
(2) Izjema iz prvega odstavka tega člena je utemeljena predvsem takrat, ko se uvrstitev v uradno borzno kotacijo nanaša na vrednostne papirje, katerih izdajatelj je novoustanovljena družba, ki je nastala z združitvijo več družb oziroma z razdelitvijo obstoječe družbe. Pri tem se šteje, da je pogoj izpolnjen, če so bili vrednostni papirji vsaj ene od družb, ki so se združile, oziroma družbe, ki se je razdelila, do začetka postopka preoblikovanja sprejeti na borzni trg ali če je vsaj ena družba objavila letno poročilo za zadnja tri poslovna leta v skladu s predpisi.
9. člen
(pogoji glede razpršitve delnic)
(1) V uradno borzno kotacijo se lahko uvrstijo delnice, ki izpolnjujejo pogoj ustrezne razpršitve imetništva delnic oziroma zadostnega števila prodanih delnic javnosti iz drugega odstavka, pri čemer se upošteva razpršitev v eni ali več državah članicah, najpozneje do sprejema delnic v uradno borzno kotacijo.
(2) Pogoj ustrezne razpršitve delnic je izpolnjen:
1. kadar so delnice prodane javnosti v višini najmanj 25% vpisanega kapitala, ki ga pomeni razred teh delnic ali
2. kadar bo zaradi velikega števila delnic istega razreda in obsega njihove prodaje javnosti trg pravilno deloval tudi pri nižjem odstotku prodaje glede na odstotek iz 1. točke tega odstavka.
(3) Pogoj iz drugega odstavka ne velja, kadar se delnice prodajo javnosti preko borze. V tem primeru je sprejem v uradno borzno kotacijo dopusten le, če sta borza oziroma pristojni organ prepričana, da bo v kratkem času preko borze prodano zadostno število delnic.
(4) V primeru sprejema dodatnega števila delnic istega razreda v uradno borzno kotacijo sme borza oziroma pristojni organ pri preverjanju izpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka upoštevati vse izdane delnice in ne samo dodatno izdane delnice.
(5) Sprejem v uradno borzno kotacijo je dopusten tudi v primeru, kadar delnice sicer ne izpolnjujejo pogoja iz drugega odstavka, so pa te delnice v zadostnem številu prodane javnosti v državi nečlanici ali državah nečlanicah, v katerih te delnice kotirajo.
10. člen
(izjema pri uvrstitvi zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev)
V uradno borzno kotacijo se lahko izjemoma uvrstijo tudi dolžniški vrednostni papirji, ki vsebujejo opcijo do zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, kadar delnice, ki so predmet opcije, niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, pod pogojem, da sta borza oziroma pristojni organ prepričana, da imajo vlagatelji na drug način na voljo vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo za poučeno oceno glede vrednosti delnic, ki so predmet opcije, vsebovane v tem dolžniškem vrednostnem papirju.
4. NAČIN IN VSEBINA OBVESTIL IN OBJAV O UVRSTITVI, ZAČASNI USTAVITVI IN UMIKU FINANČNIH INSTRUMENTOV IZ TRGOVANJA NA BORZNEM TRGU
11. člen
(obveščanje o vloženih zahtevah in sprejetih odločitvah o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu)
(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 345. člena ZTFI obvestiti Agencijo o vsaki prejeti zahtevi za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu v treh delovnih dneh od prejema zahteve.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
1. izdajatelju (firma, sedež, naslov, matična številka),
2. vložniku zahteve (izdajatelj, druga oseba s soglasjem izdajatelja, druga oseba brez soglasja izdajatelja),
3. finančnem instrumentu (vrsta, razred, število, vrednost izdaje, drugi podatki).
(3) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 345. člena ZTFI obvestiti Agencijo o svoji odločitvi o tej zahtevi in obvestilu priložiti odločbo o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu, in sicer v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve.
(4) Če je borza zavrnila zahtevo za uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu, je v roku iz prejšnjega odstavka dolžna obvestiti Agencijo o zavrnitvi zahteve in obvestilu priložiti odločbo o zavrnitvi zahteve z obrazložitvijo, iz katere so razvidni razlogi za zavrnitev.
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za:
1. preklic odločitve o zahtevi,
2. začetek trgovanja,
3. uvrstitvi dodatnega števila finančnih instrumentov,
4. preoblikovanje razreda finančnih instrumentov,
5. pripojitve,
6. premestitev finančnih instrumentov,
7. zmanjšanje števila finančnih instrumentov.
(6) Borza mora v skladu z drugim odstavkom 345. člena ZTFI objaviti informacije o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh pod naslednjimi pogoji:
1. objava se izvede najkasneje v treh delovnih dneh po uvrstitvi ter pred dejanskim začetkom trgovanja s finančnim instrumentom,
2. objava mora vsebovati osnovne podatke o izdajatelju in finančnem instrumentu, podatke o dnevu uvrstitve v trgovanje ter podatke o oznaki finančnega instrumenta v borznem trgovalnem sistemu,
3. dostop do javne objave mora biti brezplačen.
12. člen
(obveščanje o začasni ustavitvi trgovanja in umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu)
(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 352. člena ZTFI takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvestiti Agencijo o vsaki začasni ustavitvi trgovanja in vsakem umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu ter obvestilu priložiti odločbo o začasni ustavitvi trgovanja oziroma o umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu.
(2) Obvestilo oziroma odločba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. podatke o finančnem instrumentu (podatki o izdajatelju, vrsta, razred, oznaka v trgovalnem sistemu), ki je predmet začasne ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja na borznem trgu,
2. razloge za začasno ustavitev trgovanja oziroma za umik finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu,
3. rok trajanja ustavitve trgovanja s finančnim instrumentom oziroma datum umika finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu.
(3) Borza mora v skladu z drugim odstavkom 352. člena ZTFI objaviti informacije o začasni ustavitvi trgovanja oziroma o umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh pod naslednjimi pogoji:
1. objava se izvede na dan ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja oziroma na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja,
2. objava mora vsebovati osnovne podatke o izdajatelju in finančnem instrumentu, podatek o oznaki finančnega instrumenta v borznem trgovalnem sistemu ter podatek o trajanju ustavitve trgovanja oziroma o datumu umika iz trgovanja,
3. dostop do javne objave mora biti brezplačen.
5. NAČIN IN VSEBINA OBVESTIL O SPREJEMU BORZNIH ČLANOV, PRENEHANJU ČLANSTVA, SEZNAMU BORZNIH ČLANOV, POMEMBNIH KRŠITVAH PRAVIL BORZE TER NEUREJENIH TRGOVALNIH RAZMERAH IN RAVNANJIH BORZNIH ČLANOV, KI IMAJO ZNAČILNOSTI ZLORABE TRGA
13. člen
(obveščanje o sprejemu borznih članov, prenehanju članstva in seznamu borznih članov)
(1) Borza mora v skladu s 359. členom ZTFI obvestiti Agencijo o vsakem sprejemu borznega člana in o vsakem prenehanju položaja borznega člana ter obvestilu priložiti odločbo o sprejemu člana oziroma o prenehanju položaja člana, in sicer v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem:
1. podatke o firmi, sedežu, naslovu in matični številki člana, ki je sprejet ali ki mu je prenehal položaj člana,
2. datum sprejema ali datum prenehanja položaja člana,
3. oznako borznega člana v borznem trgovalnem sistemu.
(3) Če je borza zavrnila zahtevo za sprejem člana na borzo, je dolžna v treh delovnih dneh od dneva zavrnitve o tem obvestiti Agencijo in obvestilu priložiti odločbo o zavrnitvi zahteve z obrazložitvijo, iz katere so razvidni razlogi za zavrnitev.
(4) Borza mora vsakokratnemu obvestilu Agenciji iz prvega odstavka priložiti tudi vsakokraten seznam borznih članov. Šteje se, da je borza izpolnila obveznost iz prejšnjega stavka, če je vsakokraten seznam borznih članov Agenciji neposredno dostopen na javnih spletnih straneh borze ali v informacijskem sistemu borze.
14. člen
(obveščanje o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga)
(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 362. člena ZTFI obveščati Agencijo o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga na način, v rokih in vsebino, kot je določeno v drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena ter v 15., 16. in 17. členu.
(2) Redna obvestila so tista obvestila, ki niso nujna ter jih je borza dolžna posredovati Agenciji praviloma v roku osmih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve ali razmer oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema določenega ukrepa, če ni v posameznem primeru predpisan daljši rok za posredovanje obvestila.
(3) Nujna obvestila so obvestila v zvezi z dejstvi in okoliščinami, ki bi lahko povzročile večje motnje na borznem trgu ter jih je borza dolžna posredovati Agenciji nemudoma. Nujno obvestilo mora vsebovati vse bistvene okoliščine, ki so predmet obveščanja, če pa to ni mogoče, pa vsaj razloge, na podlagi katerih se sumi, da bi lahko prišlo do večjih motenj na borznem trgu, preostale podatke pa takoj, ko so na voljo.
(4) V obvestilu morajo biti navedeni vsi pomembni podatki v zvezi z dogodkom, ki je predmet obveščanja, predvsem podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve ali neurejenih razmerah, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki.
(5) Obvestila se posredujejo praviloma po pošti, lahko pa tudi po elektronski pošti ali telefaksu. Šteje se, da je borza izpolnila obveznost obveščanja, če je obvestilo glede na njegovo vsebino in naravo Agenciji neposredno dostopno na javnih spletnih straneh borze ali v informacijskem sistemu borze.
15. člen
(obveščanje o pomembnih kršitvah pravil borze)
(1) V zvezi s pomembnimi kršitvami pravil borze mora borza obveščati Agencijo zlasti o:
1. kršitvah pravil o organizacijskih, tehničnih in kadrovskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati borzni član,
2. kršitvah pravil o pogojih v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati borzni član,
3. kršitvah pravil borznega trgovanja, ki omogočajo pošteno in urejeno trgovanje in določajo objektivna merila za sklepanje borznih poslov, in sicer predvsem glede vnosa zavezujoče ponudbe za prodajo ali nakup finančnih instrumentov, glede pogojev in načina preklica vnesenih ponudb za prodajo ali nakup, glede odstopa od sklenjenega posla ter glede trgovanja po dnevu začetka postopka zaradi insolventnosti borznega člana,
4. drugih kršitvah, ki jih borza v pravilih opredeli kot pomembne kršitve, predvsem v zvezi z dolžnostjo pravočasnega obveščanja borze, posredovanja dokumentacije itd.,
5. ukrepih, ki jih je ali jih bo v razmerju do borznega člana v skladu s pravili uporabila borza zaradi zgoraj navedenih kršitev.
(2) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o kršitvah iz prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza zoper člana sprejme ukrep, če ne gre za nujno obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 14. člena.
(3) Iz posredovanega obvestila morajo biti razvidni podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki. Če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu.
16. člen
(obveščanje o neurejenih trgovalnih razmerah)
(1) V zvezi z neurejenimi trgovalnimi razmerami mora borza obveščati Agencijo zlasti o:
1. motnjah, zastojih ali nepravilnostih pri delovanju borznega informacijskega sistema oziroma borznega trgovalnega sistema, razlogih zanje, ukrepih za odpravo motenj, zastojev ali nepravilnosti ter o nastalih posledicah zaradi motenj, zastojev ali nepravilnega delovanja,
2. izvedenih razdrtjih sklenjenih poslov, ki so posledica nepravilnega delovanja borznega trgovalnega sistema ali neurejenih trgovalnih razmer pri borznih članih,
3. pomanjkljivostih ureditve trgovanja v pravilih in navodilih borze,
4. neskladnostih med ureditvijo trgovanja v pravilih in navodilih borze ter dejanskim delovanjem borznega trgovalnega sistema,
5. drugih neurejenih trgovalnih razmerah pri borznih članih, ki bi lahko povzročile večje motnje na borznem trgu,
6. ukrepih, ki jih je ali jih bo v zvezi s pravili trgovanja, borznim trgovalnim sistemom ali v razmerju do borznega člana v skladu s pravili uporabila borza zaradi zgoraj navedenih razmer.
(2) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o neurejenih trgovalnih razmerah iz prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma nastanka neurejenih razmer oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza sprejme ukrep, če ne gre za nujno obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 14. člena.
(3) Iz posredovanega obvestila morajo biti razvidni podatki o vrsti in naravi ter predvidenih vzrokih in posledicah neurejenih trgovalnih razmer, načinu in rokih njihove odprave, okoliščinah in dejstvih, ki so bili podlaga za sprejem ukrepa, podatki o članu ali članih, če se te razmere nanašajo nanj, ter drugi pomembni podatki. Če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu.
17. člen
(obveščanje o ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga)
(1) V zvezi z ravnanji borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga mora borza obveščati Agencijo zlasti o:
1. kršitvah pravil, katerih namen je odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij,
2. sumljivih poslih oziroma o utemeljenem sumu, da na podlagi kazalnikov in presoje v skladu z drugim odstavkom tega člena ali drugih okoliščin, ki opredeljujejo predpostavke tržne manipulacije ali znake trgovanja na podlagi notranje informacije, vsebuje posel, sklenjen na borznem trgu, znake tržne manipulacije ali znake trgovanja na podlagi notranje informacije,
3. vseh drugih informacijah v zvezi s preiskavo in pregonom prepovedanih dajanj zlorabe trga, storjenih pri trgovanju na borznem trgu ali preko informacijskega sistema za trgovanje na borznem trgu, če tako zahteva Agencija.
(2) Borza je dolžna pri presoji, ali gre pri posameznem ravnanju za nedovoljeno ravnanje tržne manipulacije ali pa za dovoljeno ravnanje, upoštevati zlasti naslednje:
1. stopnjo preglednosti ravnanj na borznem trgu,
2. potrebno stopnjo varstva vlagateljev ter varstva delovanja borznega trga, zlasti medsebojnega delovanja ponudbe in povpraševanja po finančnih instrumentih, pri čemer mora oceniti vpliv posameznega ravnanja na podlagi osnovnih tržnih kazalcev, kot so tržne razmere v času ravnanja in povprečna ali zaključna cena finančnega instrumenta,
3. vpliv na likvidnost in učinkovitost borznega trga,
4. ali ravnanje upošteva obstoječ režim in sistem trgovanja na borznem trgu,
5. ali ravnanje omogoča tržnim udeležencem pravočasen in ustrezen odziv na nove tržne pogoje, ustvarjene s takšnim ravnanjem,
6. ali ravnanje predstavlja tveganje za integriteto borznega trga,
7. ugotovitve in priporočila Agencije, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij,
8. strukturne značilnosti borznega trga, vrsto finančnih instrumentov, značilnosti udeležencev na tem trgu,
9. pomembne spremembe tržnega okolja, kot so na primer spremembe pravil trgovanja ali sistema trgovanja.
(3) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o:
1. kršitvah iz 1. točke prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza zoper člana sprejme ukrep, pri čemer morajo biti iz obvestila razvidni podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki, če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu,
2. sumljivih poslih iz 2. točke prvega odstavka v rokih in na način, kot ga določa Sklep o obveščanju o sumljivih poslih (Uradni list RS, št. 106/07), izdan na podlagi 8. točke prvega odstavka 381. člena ZTFI,
3. vseh drugih informacijah iz 3. točke prvega odstavka v rokih in na način, kot ga določi Agencija v svoji zahtevi.
6. PODROBNEJŠA MERILA ZA OPROSTITEV OBVEZNOSTI RAZKRITJA INFORMACIJ O PONUDBI IN POVPRAŠEVANJU PO DELNICAH NA BORZNEM TRGU TER O BORZNIH POSLIH Z DELNICAMI
18. člen
(merila za oprostitev obveznosti razkritja informacij o ponudbi in povpraševanju po delnicah na borznem trgu)
(1) Pri odločanju o zahtevi borze za oprostitev obveznosti razkritja informacij o trenutni ponudbeni nakupni in prodajni ceni in informacije o globini interesa za trgovanje pri teh cenah v zvezi z delnicami, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, v skladu s tretjim odstavkom 366. člena ZTFI Agencija upošteva tržni model ali vrsto in obseg naročil, zlasti pri naročilih velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za te delnice, in sicer na podlagi podrobnejših meril, ki jih določa Uredba 1287/2006 za:
1. opustitve na podlagi tržnega modela in vrste naročil ali transakcije v 18. in 19. členu,
2. opustitve v zvezi s transakcijami velikega obsega v 20. členu.
(2) Če borza vloži zahtevo za oprostitev obveznosti razkritja informacij iz prvega odstavka, mora v njej navesti, na kateri tržni model ali vrsto in obseg naročil oziroma na katere informacije se nanaša zahteva, ter zahtevo ustrezno utemeljiti.
19. člen
(merila za oprostitev obveznosti razkritja informacij o borznih poslih z delnicami)
(1) Pri odločanju o odložitvi obveznosti borze razkriti informacije o ceni, količini in času sklenitve vsakega posla z delnicami, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, v skladu s tretjim odstavkom 367. člena ZTFI Agencija upošteva vrste teh poslov in njihove velikosti, še zlasti za posle velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za te delnice, in sicer na podlagi podrobnejših meril, ki jih za odložene objave velikih transakcij v 28. členu določa Uredba 1287/2006.
(2) Če borza vloži zahtevo za odložitev obveznosti razkritja informacij iz prvega odstavka, mora v njej navesti, na katero vrsto poslov in njihove velikosti oziroma na katere informacije se nanaša zahteva, ter zahtevo ustrezno utemeljiti.
7. NAČIN POROČANJA
20. člen
(način poročanja)
(1) Borza poroča Agenciji o podatkih iz tega sklepa pisno, tako da ji predloži poročilo, v katerem določno navede vsa dejstva in okoliščine oziroma kopije vse dokumentacije, ki je potrebna za presojo vpliva dogodka, ki je predmet obvestila, na poslovanje borze.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisani podatki pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Pri tem lahko določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije pošiljatelja in vrste posameznega poročila.
8. KONČNI DOLOČBI
21. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejši vsebini in načinu poročanja borze (Uradni list RS, št. 6/00).
22. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 272-1/32-40/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0175
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost