Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5262. Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe ter večstranske sisteme trgovanja (MTF), stran 14356.

Na podlagi prvega odstavka 277. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe ter večstranske sisteme trgovanja (MTF)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila o vsebini in načinu poročanja o poslih iz 275. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI),
2. v zvezi z razkritjem informacij o poslih iz 276. člena ZTFI:
(a) podrobnejša pravila o načinu razkritja teh informacij,
(b) podrobnejša pravila o uporabi 276. člena ZTFI za posle, pri katerih so delnice uporabljene kot zavarovanje, za posojilne in druge posle, pri katerih je vrednost delnic določena na podlagi drugih dejavnikov in ne na podlagi trenutne tržne vrednosti delnic,
3. podrobnejše organizacijske zahteve za večstranske sisteme trgovanja (v nadaljevanju: MTF),
4. podrobnejša pravila v zvezi s preglednostjo ponudbe in povpraševanja v MTF iz 286. člena ZTFI:
(a) o razponu ponudbenih nakupnih in prodajnih cen oziroma kotacij izbranih vzdrževalcev trga in informacij o globini interesa za trgovanje, ki jih je treba razkriti,
(b) o velikosti in vrsti naročil ter o tržnih modelih, v zvezi s katerimi je lahko upravljavec MTF oproščen obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 286. člena ZTFI,
5. podrobnejša pravila v zvezi s preglednostjo informacij o poslih, sklenjenih v MTF, iz 287. člena ZTFI:
(a) o obsegu in vsebini informacij, ki jih je treba javno razkriti,
(b) o pogojih za odložitev teh razkritij,
6. v zvezi s sistematičnimi internalizatorji:
(a) podrobnejša merila sistematičnosti, organiziranosti in pogostosti poslovanja investicijskega podjetja za lasten račun z izvrševanjem naročil strank zunaj organiziranega trga ali MTF,
(b) podrobnejša merila za uporabo 288. in 289. člena ZTFI,
(c) podrobnejša merila za določitev, kdaj je ponudba sistematičnega internalizatorja objavljena redno in stalno ter tako, da je enostavno dostopna,
(d) podrobnejšo opredelitev sredstev in načina javne objave ponudb sistematičnih internalizatorjev,
(e) pogoje za spremembo zavezujočih ponudb,
(f) podrobnejša splošna merila za določitev izrednih tržnih razmer in okoliščin, v katerih je dovoljen umik zavezujočih ponudb,
(g) podrobnejša splošna merila za uporabo četrtega in petega odstavka 291. člena ZTFI,
(h) podrobnejša merila za določitev, kdaj število naročil strank ali skupna količina, ki je predmet teh naročil, znatno presega običajno število oziroma količine.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, kot na primer:
1. stranka v 12. členu,
2. MTF in upravljavec MTF v 13. členu,
3. sistematični internalizator v drugem odstavku 16. člena,
4. zavezujoča ponudba v prvem odstavku 289. člena.
(2) Za namene drugega odstavka 16. člena in 288. člena ZTFI ter tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »likviden trg« za posamezno delnico obstaja, če so izpolnjeni pogoji iz 22. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2. 9. 2006, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 1287/2006) in tretjega ter četrtega odstavka 277. člena ZTFI,
2. »standardna tržna velikost« za delnico, za katero obstaja likviden trg, je določena v skladu s 23. členom Uredbe 1287/2006 in petim odstavkom 277. člena ZTFI,
3. »sistematični internalizator« je borznoposredniška družba, ki glede sistematičnosti, organiziranosti in pogostosti poslovanja za lasten račun z izvrševanjem naročil strank zunaj organiziranega trga ali MTF izpolnjuje kriterije, določene v 21. členu Uredbe 1287/2006.
2. POROČANJE O POSLIH
3. člen
(načini poročanja)
(1) Borznoposredniška družba oziroma oseba iz petega odstavka 275. člena ZTFI (v nadaljevanju: zavezanci za poročanje) mora poročila o poslih s finančnimi instrumenti, o katerih mora poročati na podlagi 275. člena ZTFI, Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) predložiti v obliki in na način, kot je določen v prvem odstavku 12. člena Uredbe 1287/2006 in funkcionalnimi specifikacijami, ki jih izda Agencija.
(2) Agencija v skladu s šestim odstavkom 275. člena ZTFI oprosti posamezne zavezance za poročanje obveznosti poročanja o tistih poslih, za katere v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 1287/2006 ugotovi, da prejema enakovredna poročila o teh poslih od oseb iz petega odstavka 275. člena ZTFI. Agencija oprosti obveznosti poročanja na ta način vse zavezance, ki bi morali poročati o poslih, o katerih enakovredno poroča posamezna oseba iz petega odstavka 275. člena ZTFI.
4. člen
(vsebina poročila)
Poročilo o poslih iz 275. člena ZTFI mora vsebovati podatke, ki jih določata prvi in drugi odstavek 13. člena Uredbe 1287/2006 v obliki, določeni s funkcionalnimi specifikacijami, ki jih izda Agencija.
3. PREGLEDNOST PRED TRGOVANJEM
5. člen
(preglednost ponudbe in povpraševanja za MTF)
(1) Upravljavec MTF mora v skladu z 286. členom ZTFI razkriti tiste podatke o ponudbi in povpraševanju po delnicah, ki so za posamezno vrsto trgovalnega sistema določeni v drugem do petem odstavku 17. člena Uredbe 1287/2006.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena Agencija upravljavca MTF oprosti razkrivanja podatkov o ponudbi in povpraševanju, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 18. do 20. členu v zvezi s 3. členom Uredbe 1287/2006.
6. člen
(preglednost ponudbe in povpraševanja za sistematične internalizatorje)
Sistematični internalizator mora za delnice, v zvezi s katerimi obstaja likviden trg, in za posle do standardne tržne velikosti objavljati zavezujoče ponudbe v skladu s 24. členom Uredbe 1287/2006.
7. člen
(izvrševanje naročil pri sistematičnih internalizatorjih)
(1) Sistematični internalizator lahko ravna na način iz četrtega odstavka 291. člena ZTFI, če je naročilo večje od obsega, ki je določen v 26. členu Uredbe 1287/2006, na način iz petega odstavka 291. člena ZTFI pa v primerih, kot jih določa prvi odstavek 25. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1287/2006.
(2) Sistematični internalizator ravna na način iz drugega odstavka 293. člena ZTFI, tako da v okviru ukrepov, ki jih sprejema v skladu z zahtevami Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji), ravna na način iz drugega pododstavka drugega odstavka 25. člena Uredbe 1287/2006.
4. PREGLEDNOST PO TRGOVANJU
8. člen
(objava informacij o poslih)
(1) Borznoposredniška družba za posle iz 276. člena ZTFI ali kot sistematični internalizator in upravljavec MTF (v nadaljevanju: zavezanec za objavo) morajo objaviti podatke o poslih v skladu s 27. členom v zvezi s 3. členom Uredbe 1287/2006.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavezanec za objavo odloži objavo podatkov o poslih v skladu z 28. členom Uredbe 1287/2006.
5. ORGANIZACIJSKI POGOJI V ZVEZI S PREGLEDNOSTJO IN CELOVITOSTJO TRGA
9. člen
(čas objave)
Upravljavec MTF in sistematični internalizator morata informacije v skladu s 5. do 8. členom tega sklepa objavljati v rokih, kot so določeni z 29. členom Uredbe 1287/2006.
10. člen
(mesto objave)
Upravljavec MTF in sistematični internalizator morata informacije v skladu s 5. do 8. členom tega sklepa objavljati na mestih, ki so strankam in potencialnim strankam iz držav članic dostopna preko sistemov iz 30. člena Uredbe 1287/2006.
11. člen
(sistemi za objavo informacij)
Upravljavec MTF in sistematični internalizator morata zagotoviti, da sistemi, ki jih imata vzpostavljene za objavo informacij v skladu z 9. in 10. členom tega sklepa, izpolnjujejo pogoje iz 32. člena Uredbe 1287/2006.
5. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 256-1/16-24/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0159
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost