Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5259. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb, stran 14351.

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) v zvezi z 11. točko 129. člena in prvim odstavkom 195. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa, o katerih dejstvih in okoliščinah borznoposredniške družbe poročajo Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) ter roke in način poročanja.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(podatki, ki se vpisujejo v sodni register)
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, borznoposredniška družba predloži Agenciji najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
3. člen
(sklic in sklepi skupščine)
(1) O sklicu skupščine borznoposredniška družba obvesti Agencijo s predložitvijo objave sklica skupščine v roku petih delovnih dni po objavi.
(2) Borznoposredniška družba je dolžna seznaniti Agencijo z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina, in najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami. Pri obsežnejših spremembah statuta mora borznoposredniška družba predložiti tudi čistopis statuta.
(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za borznoposredniško družbo, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.
4. člen
(sprememba kvalificiranih imetnikov)
Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki spremembi lastniške strukture, na podlagi katere je imetnik delnic oziroma poslovnih deležev udeležen v kapitalu ali pri glasovanju z več kot 10-, 20-, 33- ali 50-odstotnim deležem, najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo oziroma v sodni register. V poročilu borznoposredniška družba navede ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika delnic oziroma poslovnih deležev ter število delnic in delež v kapitalu oziroma glasovalnih pravicah v odstotkih.
5. člen
(razrešitev in imenovanje članov uprave ter borznih posrednikov)
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o razrešitvi in imenovanju članov uprave najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe, tako da ji predloži sklep o imenovanju oziroma razrešitvi.
(2) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o pooblastitvi novega borznega posrednika oziroma o prenehanju pooblastila borznemu posredniku v petih delovnih dneh po nastanku spremembe. V obvestilu borznoposredniška družba navede ime in priimek ter delovno mesto borznega posrednika.
6. člen
(odprtje, preselitev, zaprtje, začasno prenehanje podružnice ali predstavništva, sklenitev pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom ter sprememba vrste poslov, ki jih opravlja podružnica oziroma odvisni borznoposredniški zastopnik)
Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, sklenitvi pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom, vpisanim v register, ki ga Agencija vodi na podlagi 237. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI), oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica oziroma odvisni borznoposredniški zastopnik, najkasneje v petih delovnih dneh po nastopu omenjenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in za investicijska podjetja držav članic ter podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.
7. člen
(posli začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga v primeru neporavnave obveznosti nasprotne stranke)
Borznoposredniška družba nemudoma obvesti Agencijo o poslih začasne prodaje oziroma odkupa in poslih posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, če nasprotna stranka ne poravna svojih obveznosti.
8. člen
(sprememba kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala)
Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki načrtovani spremembi kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala, pred spremembo, najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe (npr. o izdaji novih delnic, podrejenih dolžniških instrumentov, odkupu lastnih delnic in drugem).
9. člen
(sprememba in prenehanje opravljanja določenih storitev)
(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o prenehanju opravljanja določenih storitev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe.
(2) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o spremembi splošnih pogojev poslovanja oziroma o določitvi novih splošnih pogojev poslovanja najkasneje v 8 dneh po določitvi spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev poslovanja.
(3) Obvestilu iz drugega odstavka tega člena mora priložiti izvod spremembe in prečiščenega besedila splošnih pogojev poslovanja.
(4) Določbe prejšnjih dveh odstavkov se uporabljajo tudi za cenik storitev borznoposredniške družbe, kadar cenik ni sestavni del splošnih pogojev poslovanja.
10. člen
(polletno in letno poročilo)
(1) Borznoposredniška družba mora predložiti Agenciji nerevidirane letne računovodske izkaze najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) Borznoposredniška družba mora predložiti Agenciji revidirano letno poročilo v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v petih mesecih po izteku koledarskega leta. Poročilu mora borznoposredniška družba priložiti tudi pismo poslovodstvu, ki ga je sestavil revizor.
(3) Borznoposredniška družba mora predložiti Agenciji polletno poročilo najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja.
(4) Če je borznoposredniška družba zavezana k sestavljanju konsolidiranega letnega poročila, mora predložiti Agenciji tudi konsolidirane nerevidirane letne računovodske izkaze, in sicer najkasneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta, ter revidirano konsolidirano letno poročilo v 8 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v petih mesecih po izteku koledarskega leta.
11. člen
(popravki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila)
(1) Borznoposredniška družba pošlje Agenciji po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila in/ali konsolidiranega letnega poročila oziroma najkasneje v petih mesecih po izteku poslovnega leta izvod pisma upravi in nadzornemu svetu oziroma upravnemu odboru, ki ji je bilo vročeno s strani pooblaščenega revizorja.
(2) Če borznoposredniška družba zaradi revidiranja računovodskega poročila izvede popravke v računovodskem poročilu, mora priložiti k pismu iz prvega odstavka tega člena pisno obrazložitev z vsemi popravki, ki vplivajo na računovodske izkaze in posledično na druga poročila, že posredovana Agenciji za zadevno poslovno leto.
(3) Borznoposredniška družba obrazloži revizorjeve popravke iz drugega odstavka tega člena, ki izhajajo iz računovodskega poročila, na sledeč način:
(a) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi bilance stanja in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe, predpisanega s Sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih),
(b) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi izkaza poslovnega izida in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih,
(c) borznoposredniška družba prikaže revizorjeve popravke po vrstah zunajbilančnih obveznosti in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe, predpisanega s sklepom o poslovnih knjigah in letnih poročilih.
(4) Revizorjeve popravke iz konsolidiranega računovodskega poročila borznoposredniška družba obrazloži na način, ki izhaja iz tretjega odstavka tega člena, s tem da namesto prikaza po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe navede razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.
(5) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem odstavku, borznoposredniška družba o tem poroča tako, da ta poročila z novimi podatki predloži Agenciji:
(a) poročila in konsolidirana poročila o poročanju o kapitalu ter kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07),
(b) poročila in konsolidiranega poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so sestavni del Sklepa o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 106/07),
(c) poročila o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazca, ki je sestavni del Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 106/07).
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabijo tudi za ravnanje borznoposredniške družbe po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
12. člen
(druga dejstva in okoliščine, pomembne za presojo, ali borznoposredniška družba posluje v skladu s pravili o upravljanju s tveganji)
Če nastopijo dejstva ali okoliščine, zaradi katerih nastane pomembna izpostavljenost tveganjem oziroma se ta pomembno poveča, borznoposredniška družba o tem nemudoma obvesti Agencijo.
13. člen
(pritožbe strank)
Borznoposredniška družba mora 2 meseca po zaključku poslovnega leta Agenciji poročati o podatkih iz evidence iz 10. člena Sklepa o pogojih za upravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07).
14. člen
(način poročanja)
(1) Borznoposredniška družba poroča Agenciji o podatkih iz tega sklepa pisno, tako da ji predloži poročilo, v katerem določno navede vsa dejstva in okoliščine oziroma kopije vse dokumentacije, ki je potrebna za presojo vpliva dogodka, ki je predmet obvestila, na poslovanje borznoposredniške družbe.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisani podatki pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Pri tem lahko določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije pošiljatelja in vrste posameznega poročila.
15. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00, 109/01, 8/03 in 52/06).
16. člen
(uveljavitev sklepa)
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe 11. člena tega sklepa prvič uporabijo za revidirano letno poročilo za leto 2008.
Št. 253-1/13-21/2007
Ljubljana, dne 30. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0156
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.