Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5256. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, stran 14338.

Na podlagi druge točke 163. člena, prvega odstavka 205. člena in 1. do 4. ter 6. točke prvega odstavka 220. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
1. podrobnejše značilnosti storitev in poslov iz 3. točke prvega odstavka 151. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI),
2. podrobnejše organizacijske zahteve za opravljanje investicijskih storitev,
3. podrobnejše postopke za ugotavljanje, preprečevanje, obvladovanje oziroma razkrivanje nasprotij interesov pri opravljanju posameznih investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ter kombinacij teh storitev,
4. podrobnejša merila za opredelitev vrst nasprotij interesov, katerih nastop lahko škoduje interesom strank ali morebitnih strank borznoposredniške družbe,
5. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidenc iz 202. člena ZTFI,
6. merila za določitev pomena različnih dejavnikov iz 226. člena ZTFI, ki so podlaga za presojo najboljšega možnega izida za stranko, ob upoštevanju vrednosti in vrste naročila ter profesionalnosti oziroma neprofesionalnosti stranke,
7. dejavnike, ki jih lahko upošteva borznoposredniška družba pri pregledu svojih sistemov za izvrševanje naročil, in okoliščine, v katerih je treba ustrezno spremeniti te sisteme, zlasti dejavnike za določanje, katera mesta izvrševanja naročil strank omogočajo doseganje na dosledni podlagi najugodnejših izidov za stranke,
8. značilnosti in obseg informacij, ki jih mora borznoposredniška družba dati strankam v skladu z drugim do četrtim odstavkom 227. člena in 228. členom ZTFI,
9. podrobnejše pogoje in značilnosti postopkov iz prvega odstavka 231. člena ZTFI,
10. podrobnejša pravila o izvrševanju limitiranih in drugih naročil strank,
11. postopke z zahtevo za obravnavo kot stranko iz tretjega odstavka 235. člena ZTFI,
12. postopke za pridobitev soglasja iz petega odstavka 235. člena ZTFI,
13. vnaprej določene sorazmerne zahteve, ki vključujejo količinske pragove, na podlagi katerih se družba lahko obravnava kot primerna nasprotna stranka po četrtem odstavku 235. člena ZTFI,
14. druga podrobnejša pravila o opravljanju investicijskih storitev za stranke, predpisana z Direktivo Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L 241, 2. 9. 2006, str. 26).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, kot na primer:
1. ožji družinski član v drugem odstavku 5. člena,
2. tesna povezanost v drugem odstavku 5. člena,
3. finančni instrumenti v 7. členu,
4. investicijske storitve in posli v 8. členu,
5. pomožne investicijske storitve v 10. členu,
6. neprofesionalna stranka v tretjem odstavku 12. člena,
7. vzdrževalec trga v prvem odstavku 16. člena,
8. investicijska skupina v 22. členu,
9. nadzorni organ v 24. členu,
10. enote kolektivnih naložbenih podjemov in enote kolektivnih naložbenih podjemov UCITS v 26. členu,
11. nasprotje interesov v prvem odstavku 198. člena,
12. naložbeno priporočilo v 378. členu.
(2) Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »osebna transakcija« je posel, ki ga sklene oseba iz 2. točke 197. člena ZTFI ali finančni analitik iz prvega odstavka 32. člena tega sklepa oziroma je sklenjen za račun te osebe, če je izpolnjen vsaj eden od navedenih kriterijev:
(a) oseba ravna izven svojega rednega opravljanja del in nalog,
(b) posel je sklenjen za račun osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI ali finančnega analitika oziroma za račun ožjega družinskega člana te osebe ali osebe, ki je v razmerju tesne povezanosti s to osebo,
2. »pomemben poslovni proces« je operativni proces ali funkcija, pri kateri bi napaka ali izpad v njenem izvajanju povzročila pomembno prekinitev v poslovanju borznoposredniške družbe ali njeno poslovanje v skladu s predpisi ali ogrozila njeno finančno trdnost, razen:
(a) pridobivanja svetovalnih ali drugih storitev, ki niso sestavni del opravljanja investicijskih storitev in poslov oziroma pomožnih investicijskih storitev (v nadaljevanju: investicijske storitve), kot na primer pravno svetovanje, usposabljanje zaposlenih, fizično in tehnično varovanje,
(b) pridobivanje standardiziranih storitev, vključno s storitvami v zvezi s podatki o trgovanju s finančnimi instrumenti,
3. »trajni nosilec podatkov« je sredstvo, ki omogoča stranki shraniti nanjo osebno naslovljene informacije na način, ki ji bo omogočal dostop do teh informacij ter njihovo reprodukcijo v nespremenjeni obliki v določenem časovnem obdobju, glede na namen teh informacij,
4. »investicijska raziskava« je naložbeno priporočilo, ki:
(a) je označeno ali opisano kot investicijska raziskava ali drugače predstavljeno kot neodvisna in objektivna razlaga opisane teme,
(b) ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja v skladu s 5. točko prvega odstavka 8. člena ZTFI.
2. SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE
3. člen
(spoštovanje predpisov)
(1) Borznoposredniška družba mora organizirati svoje poslovanje tako, da ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja, v vsakem trenutku zagotavlja spoštovanje pravil, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev, in nadzor nad spoštovanjem teh pravil, predvsem pa:
1. predpisov v zvezi z obvladovanjem tveganj,
2. predpisov v zvezi s pravili varnega in skrbnega poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev za stranke,
3. predpisov v zvezi s pravili glede preglednosti in celovitosti trga,
4. predpisov v zvezi s pravili glede preprečevanja in odkrivanja zlorab trga,
5. predpisov s področja upravljanja investicijskih skladov,
6. predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
7. predpisov s področja varstva in kreditiranja potrošnikov,
8. predpisov s področja varstva osebnih podatkov in
9. drugih predpisov, ki se uporabljajo pri izvajanju investicijskih in drugih storitev iz 151. člena ZTFI, ki jih borznoposredniška družba dejansko opravlja.
(2) Ne glede na 7. točko predhodnega odstavka borznoposredniška družba za opravljanje pomožne investicijske storitve dajanja posojil vlagateljem ne potrebuje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.
4. člen
(splošne zahteve)
(1) Borznoposredniška družba mora, ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja, izpolnjevati naslednje splošne organizacijske zahteve:
1. da pripravi, izvaja in vzdržuje postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način razporeja funkcije, pooblastila in odgovornosti,
2. da zagotovi, da so vsi zaposleni seznanjeni s postopki, ki jih morajo upoštevati za pravilno opravljanje svojih dolžnosti,
3. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje primerne notranje kontrolne mehanizme, katerih namen je zagotoviti skladnost z odločitvami in postopki na vseh ravneh borznoposredniške družbe,
4. da zaposli osebje, ki razpolagajo z usposobljenostjo, znanjem in strokovnostjo, ki so potrebni za opravljanje dodeljenih odgovornosti ter ima ves čas ustrezno število pooblaščenih borznih posrednikov,
5. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje učinkovito notranje poročanje ter pretok informacij na vseh ustreznih ravneh,
6. da vzdržuje primerne in urejene evidence svojih poslov in dokumentov v zvezi z notranjo organizacijo in postopki,
7. da zagotovi, da posameznim zaposlenim, ki opravljajo več funkcij, to ne preprečuje opravljanja posamezne funkcije na preudaren, pošten in strokoven način ter ustrezno razmeji funkcije, ki jih ne more opravljati ista oseba,
8. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje sisteme ter postopke, ki so primerni za ohranjanje varnosti, celovitosti in zaupnosti informacij,
9. da sprejme, izvaja in vzdržuje primerno politiko neprekinjenega poslovanja, katere cilj je zagotoviti, da se ključni podatki in funkcije ohranjajo ter da se investicijske storitve in druge dejavnosti ne prekinejo v primeru izpada sistemov ter postopkov, ali, kadar to ni mogoče, da se omogoči pravočasno obnovitev podatkov in pravočasno nadaljevanje opravljanja investicijskih storitev ter drugih dejavnosti,
10. da sprejme, izvaja in vzdržuje računovodske politike in postopke, ki ji omogočajo, da izdela in pravočasno posreduje finančna ter druga poročila, ki prikazujejo resnično in pošteno sliko ter so skladna z vsemi veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi pravili,
11. da spremlja in redno ocenjuje primernost in učinkovitost svojih sistemov, notranjih kontrolnih mehanizmov in ureditev, ter sprejme primerne ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
(2) Določbe Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji) glede organizacijskih zahtev pri upravljanju s tveganji se smiselno upoštevajo tudi glede organizacijskih zahtev pri drugih področjih poslovanja borznoposredniške družbe. Pravila, politike in postopki, ki jih borznoposredniška družba sprejme na podlagi sklepa o upravljanju s tveganji in tega sklepa, morajo biti v pisni obliki.
5. člen
(dolžnosti organov vodenja in nadzora)
(1) Aktivnosti iz 11. točke prvega odstavka 4. člena tega sklepa morata neposredno izvrševati uprava in, kjer je to potrebno, nadzorni svet borznoposredniške družbe.
(2) Pri izvajanju teh nalog morajo osebe iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da najmanj enkrat letno prejmejo poročila iz 6., 7. in 8. člena tega sklepa ter se prepričati, da so bili v primeru pomanjkljivosti sprejeti ustrezni ukrepi.
3. ORGANIZACIJSKE IN DRUGE ZAHTEVE V ZVEZI S POSAMEZNIMI PODROČJI POSLOVANJA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE
6. člen
(zagotavljanje skladnosti poslovanja s predpisi)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati trajno ter učinkovito funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi (»compliance«), ki deluje neodvisno in ima naslednje odgovornosti:
1. spremljanje in redno ocenjevanje primernosti ter učinkovitosti rednih postopkov, ter ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, na področju skladnosti poslovanja družbe s predpisi,
2. svetovanje in pomoč osebam, pristojnim za opravljanje posameznih investicijskih in drugih storitev, za uskladitev družbe z obveznostmi, ki jih določajo ustrezni predpisi.
(2) Funkcija iz prvega odstavka tega člena je ustrezno organizirana, če:
1. borznoposredniška družba imenuje osebo, ki je odgovorna za izvajanje funkcije spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi ter za poročanje upravi borznoposredniške družbe v zvezi s spremljanjem skladnosti poslovanja s predpisi,
2. oseba, ki jo izvaja, ima potrebne pristojnosti, sredstva, strokovno znanje in dostop do vseh ustreznih informacij,
3. se oseba, vključena v funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi, ne sme ukvarjati z opravljanjem storitev ali dejavnosti, ki jih spremlja,
4. metoda nagrajevanja osebe, pristojne za funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi, ne vpliva na njeno objektivnost, niti ne sme biti verjetno, da bi vplivala nanjo.
(3) Borznoposredniški družbi ni treba izpolnjevati zahtev iz 3. in 4. točke drugega odstavka tega člena, če lahko dokaže, da glede na naravo, obseg in kompleksnost poslov ter naravo in obseg investicijskih ter drugih storitev, ki jih dejansko opravlja, učinkovitost njene funkcije spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi ni ogrožena.
7. člen
(upravljanje s tveganji)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati trajno in učinkovito funkcijo upravljanja s tveganji, ki deluje neodvisno in ima naslednje odgovornosti:
1. spremljanje in redno ocenjevanje primernosti ter učinkovitosti rednih postopkov, ter ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, na področju obvladovanja tveganj,
2. poročanje upravi borznoposredniške družbe v zvezi s spremljanjem obvladovanja tveganj.
(2) Borznoposredniški družbi ni treba vzpostaviti in vzdrževati funkcije upravljanja s tveganji kot neodvisne službe, če lahko dokaže, da glede na naravo, obseg in kompleksnost poslov ter naravo in obseg investicijskih in drugih storitev, ki jih dejansko opravlja, trajno in učinkovito izvajanje njene funkcije obvladovanja tveganj ni ogroženo.
8. člen
(notranja revizija)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati funkcijo notranje revizije, ki je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih delov borznoposredniške družbe in ima naslednje odgovornosti:
1. vzpostavitev, izvajanje in vzdrževanje revizijskega načrta za pregled ter ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov, mehanizmov notranje kontrole in ureditev borznoposredniške družbe,
2. izdajanje priporočil na podlagi rezultatov notranjerevizijskih pregledov,
3. preverjanje skladnosti ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, z navedenimi priporočili,
4. poročanje organom vodenja in nadzora borznoposredniške družbe v zvezi z notranjo revizijo.
(2) Borznoposredniška družba mora organizirati službo notranjega revidiranja v skladu s prvim in šestim odstavkom 193. člena ZTFI.
9. člen
(osebne transakcije)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati primerna pravila, s katerimi preprečuje:
1. sklenitev osebne transakcije, zaradi kateri bi prišlo do kršitev pravil o zlorabi trga iz 10. poglavja ZTFI, kršitev pravil o varstvu zaupnih podatkov iz pododdelka 7.2.6. ZTFI ali drugih pravil poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov, predvsem pravil v zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov,
2. osebam iz 2. točke 197. člena ZTFI svetovanje ali naročanje drugim osebam, razen v okviru opravljanja rednih del in nalog, naj sklenejo posel, ki bi bil, če bi se uvrstil med osebne transakcije, prepovedan v skladu s 1. točko tega odstavka,
3. osebam iz 2. točke 197. člena ZTFI razkritje katerihkoli informacij drugim osebam, razen v okviru opravljanja rednih del in nalog, če se lahko razumno pričakuje, da bo na podlagi teh informacij druga oseba storila dejanje, prepovedano na podlagi 1. ali 2. točke tega odstavka.
(2) Pravila iz prvega odstavka tega člena so primerna, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI so seznanjene z omejitvami glede osebnih transakcij in ukrepov, ki jih je borznoposredniška družba vzpostavila v zvezi z osebnimi transakcijami,
2. osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI so zadolžene, da o vsaki osebni transakciji na ustrezen način obvestijo borznoposredniško družbo,
3. zunanji izvajalci, ki so dolžni spoštovati določbe tega člena na podlagi 11. točke 13. člena tega sklepa, so zadolženi, da borznoposredniški družbi na zahtevo posredujejo podatke iz evidence, ki jo vodijo na podlagi 4. točke tega odstavka,
4. borznoposredniška družba vodi evidenco o osebnih transakcijah iz 2. točke tega odstavka, vključno z morebitnimi dovoljenji, prepovedmi ali navodili v zvezi s posamezno transakcijo, ki so jih pridobile osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI v skladu z 2. točko prvega odstavka 6. člena tega sklepa. Za vodenje evidence se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 12. člena tega sklepa.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljata za:
1. osebne transakcije, opravljene na podlagi izvrševanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo transakcije ni predhodno prišlo do komunikacije med osebo, za račun katere se opravi transakcija, in osebo, ki opravlja storitev gospodarjenja,
2. osebne transakcije, opravljene z enotami kolektivnih naložbenih podjemov, ki so predmet nadzora na podlagi zakonodaje države članice, ki zahteva enakovredno stopnjo razpršitve tveganja v njihovih sredstvih, če oseba, za račun katere se opravi transakcija, ne sodeluje pri upravljanju tega podjema.
10. člen
(reševanje pritožb neprofesionalnih strank)
Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati učinkovite ter pregledne postopke za razumno in hitro reševanje pritožb, prejetih od neprofesionalnih strank in morebitnih neprofesionalnih strank, ter voditi evidenco o prejetih pritožbah ter ukrepih, sprejetih za njihovo reševanje. Za vodenje evidence se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 12. člena tega sklepa.
11. člen
(opravljanje storitev iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI)
(1) Borznoposredniška družba mora za opravljanje storitev iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI organizirati posebno organizacijsko enoto, ki je funkcionalno in prostorsko ločena od enot, ki opravljajo investicijske storitve in posle.
(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti izvajanje posamezne storitve iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI v skladu s pravili stroke ter izdelati natančno analizo tveganj v skladu s 17. členom sklepa o upravljanju s tveganji za vsako posamezno storitev, ki jo dejansko opravlja.
12. člen
(vsebina in način vodenja evidenc)
(1) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco strank iz tretjega odstavka 202. člena ZTFI z naslednjo vsebino:
1. podatki o stranki v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
2. podatki o razvrstitvi strank na neprofesionalne, profesionalne in primerne nasprotne stranke, skupaj z razlogi za razvrstitev,
3. podatki o znanju in izkušnjah strank, potrebnih za izvajanje pojasnilne obveznosti iz 214. člena ZTFI.
(2) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco naročil in poslov s finančnimi instrumenti iz četrtega odstavka 202. člena ZTFI z vsebino, določeno v 7. in 8. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2. 9. 2006, str. 1).
(3) Borznoposredniška družba mora voditi evidence in dokumentacijo iz 202. člena ZTFI, tako da so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) mora imeti možnost, da lahko do podatkov hitro dostopi in rekonstruira vsako ključno fazo obdelave vsakega posla,
2. kakršne koli popravke ali druge spremembe in vsebino evidence pred kakršnimi koli popravki ali spremembami, mora biti mogoče brez težav ugotoviti.
13. člen
(prenos pomembnih poslovnih procesov na zunanje izvajalce)
(1) Borznoposredniška družba mora pri sklenitvi pogodbe o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov iz 200. člena ZTFI zagotoviti, da pri tem ne pride do prenosa odgovornosti borznoposredniške družbe in njenih organov vodenja ali nadzora za spoštovanje pravil, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev, in nadzora nad spoštovanjem teh pravil, na druge osebe ter da pogoji, na podlagi katerih je borznoposredniška družba pridobila dovoljenje za opravljanje posameznih storitev, ostanejo izpolnjeni.
(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti ustrezno skrbnost pri sklenitvi, izvajanju ali prekinitvi pogodbe o prenosu pomembnih poslovnih procesov na zunanjega izvajalca, zlasti pa mora zagotoviti, da:
1. ima zunanji izvajalec sposobnost, zmogljivost in vsa zakonsko zahtevana dovoljenja, da funkcije, storitve ali dejavnosti, opravlja zanesljivo in strokovno,
2. zunanji izvajalec storitve izvaja učinkovito; borznoposredniška družba mora vzpostaviti metode za ocenjevanje standarda uspešnosti izvajalca storitev,
3. zunanji izvajalec ustrezno nadzoruje izvajanje funkcij in primerno upravlja s tveganji, ki so povezana z zunanjim izvajanjem,
4. ima sprejete ustrezne postopke, če ugotovi, da zunanji izvajalec ne more opravljati funkcij učinkovito in v skladu z veljavnimi predpisi,
5. ima ustrezne zmogljivosti za učinkovit nadzor funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, in upravljanje s tveganji, povezanimi z zunanjim izvajanjem, ter nadzorovati navedene funkcije in upravljati navedena tveganja; če je pogodba o prenosu pomembnih poslovnih procesov sklenjena z zunanji izvajalcem, ki je sestavni del iste investicijske skupine kot borznoposredniška družba, se pri tem ustrezno upošteva možnost vplivanja borznoposredniške družbe na zunanjega izvajalca,
6. zunanji izvajalec borznoposredniški družbi razkrije vse dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na njegovo zmožnost izvajanja funkcij na učinkovit način in v skladu z veljavnimi predpisi,
7. lahko, če je potrebno, prekine pogodbo o prenosu pomembnih poslovnih procesov na drugo osebo brez posledic za kontinuiteto in kakovost izvajanja storitev za stranke,
8. zunanji izvajalec spoštuje navodila borznoposredniške družbe,
9. imajo ona sama, njen revizor in Agencija učinkovit dostop do podatkov, ki se nanašajo na dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje, in na poslovne prostore zunanjega izvajalca,
10. zunanji izvajalec varuje vse zaupne informacije, ki zadevajo borznoposredniško družbo in njene stranke,
11. zunanji izvajalec izvaja določbe 9. člena tega sklepa za osebe, ki imajo pri njem smiselno položaj osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI,
12. imata borznoposredniška družba in zunanji izvajalec vzpostavljen krizni načrt za izvajanje ukrepov v primeru kriznega dogodka ter zagotovljeno redno testiranje varnostne opreme, če je to potrebno ob upoštevanju funkcije, storitve ali dejavnosti.
(3) Pogodba o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov mora biti sklenjena v pisni obliki.
14. člen
(zunanji izvajalci storitev upravljanja premoženja iz tretjih držav)
Če borznoposredniška družba pooblasti zunanjega izvajalca iz tretje države za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, mora ta oseba imeti dovoljenje nadzornega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank in biti predmet nadzora nadzornega organa tuje države, s katerim ima Agencija sklenjen ustrezen sporazum o sodelovanju.
15. člen
(spodbude)
Borznoposredniška družba sme v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev za stranke plačati ali prejeti samo naslednje vrste provizij, opravnin ali nedenarnih spodbud:
1. provizije, opravnine ali nedenarne spodbude, ki jih plača ali zagotovi stranka ali oseba, ki ukrepa v imenu stranke, ali pa se plačajo ali zagotovijo stranki ali osebi v imenu stranke,
2. pristojbine, provizije ali nedenarne spodbude, ki jih plača ali zagotovi tretja oseba ali oseba, ki ukrepa v imenu tretje osebe, ali pa se plačajo ali zagotovijo tretji osebi ali osebi, ki ukrepa v imenu tretje osebe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) so splošni podatki, na zahtevo stranke pa tudi podrobni podatki, o obstoju, naravi in znesku provizije, opravnine ali nedenarne spodbude ali, če zneska ni mogoče določiti, načinu izračuna tega zneska, jasno razkriti stranki, na način, ki je izčrpen, natančen in razumljiv, pred začetkom opravljanja investicijske storitve,
(b) plačilo provizije, opravnine ali nedenarne spodbude mora biti oblikovano tako, da izboljša kakovost storitve, ki jo borznoposredniška družba opravlja za stranko, in ne ovira izpolnjevanja dolžnosti borznoposredniške družbe, da ravna v najboljšem interesu stranke,
3. potrebne opravnine, ki omogočajo ali so potrebne za opravljanje investicijskih storitev, kakršne so stroški hrambe, poravnave ali menjave, zakonske dajatve ali pravni stroški, in ki po svoji naravi ne morejo povzročiti nasprotij z obveznostmi borznoposredniške družbe, da posluje pošteno, pravično in strokovno v skladu z najboljšimi interesi strank.
16. člen
(informacije za stranke in morebitne stranke)
Borznoposredniška družba mora v skladu z 212. členom ZTFI zagotoviti, da vse informacije, ki jih posreduje neprofesionalnim strankam ali morebitnim neprofesionalnim strankam, in vse informacije, ki jih bodo zelo verjetno prejele neprofesionalne stranke ali morebitne neprofesionalne stranke, izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. informacije vključujejo naziv borznoposredniške družbe,
2. informacije so točne, zlasti pa ne poudarjajo morebitnih koristi investicijske storitve ali finančnega instrumenta brez poštene in vidne navedbe vseh morebitnih tveganj,
3. informacije zadostujejo in so predstavljene tako, da jih bo verjetno razumel povprečen pripadnik ciljne skupine strank, v katero so usmerjene, ali za katero je verjetno, da jih bo prejela,
4. informacije ne prikrivajo, slabijo ali zamegljujejo pomembnih dejstev, izjav ali opozoril,
5. kadar informacije primerjajo investicijske storitve, finančne instrumente ali osebe, ki opravljajo investicijske storitve, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) primerjava mora biti smiselna in predstavljena na pošten in uravnotežen način,
(b) navedeni morajo biti viri informacij, ki so bili uporabljeni za primerjavo,
(c) vključena morajo biti ključna dejstva in predpostavke, uporabljene za primerjavo,
6. kadar informacija vsebuje navedbo pretekle uspešnosti finančnega instrumenta, finančnega indeksa ali investicijske storitve, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) ta navedba ne sme biti najbolj vidna lastnost sporočila,
(b) informacija mora vsebovati ustrezne podatke o uspešnosti, ki se nanašajo na predhodnih pet let ali na celotno obdobje, za katero je bil finančni instrument ponujen, finančni indeks vzpostavljen ali se je investicijska storitev opravljala, če je to obdobje krajše od petih let, ali na daljše obdobje, če tako določi borznoposredniška družba, v vsakem primeru pa morajo navedene informacije o uspešnosti zajemati zaključena 12-mesečna obdobja,
(c) referenčno obdobje in vir informacij morata biti jasno navedena,
(d) informacija mora vsebovati vidno opozorilo, da se podatki nanašajo na preteklost in da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec rezultatov v prihodnosti,
(e) kadar se navedba opira na podatke, izražene v valuti, ki ni valuta države članice, v kateri prebiva stranka ali morebitna stranka, jasno navede to valuto in tudi opozorilo, da se lahko dobički povečajo ali zmanjšajo zaradi valutnih nihanj,
(f) kadar navedba temelji na bruto uspešnosti, je treba razkriti učinke provizij, opravnin in drugih stroškov,
7. kadar informacija vsebuje ali se nanaša na simulirano preteklo uspešnost, se mora nanašati na finančni instrument ali finančni indeks, izpolnjeni pa morajo biti tudi naslednji pogoji:
(a) simulirana pretekla uspešnost mora temeljiti na dejanski pretekli uspešnosti enega ali več finančnih instrumentov ali finančnih indeksov, ki so enaki kakor zadevni finančni instrument ali so podlaga zanje,
(b) za dejansko preteklo uspešnost iz podtočke (a) morajo biti izpolnjeni pogoji iz podtočk (a) do (c), (e) in (f) 6. točke prvega odstavka tega člena,
(c) informacija mora vsebovati vidno opozorilo, da se podatki nanašajo na simulirano preteklo uspešnost in da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec prihodnje uspešnosti,
8. kadar informacije vsebujejo podatke o pričakovani uspešnosti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) informacije ne smejo temeljiti na simuliranih preteklih donosih ali se sklicevati nanje,
(b) temeljiti morajo na razumnih predpostavkah, ki jih podpirajo objektivni podatki,
(c) kadar informacije temeljijo na bruto uspešnosti, je treba razkriti učinke provizij, opravnin in drugih stroškov,
(d) vsebovati morajo vidno opozorilo, da taka predvidevanja niso zanesljiv kazalec donosov v prihodnosti,
9. kadar se informacije nanašajo na določeno davčno obravnavo, je v njih vidno navedeno, da je ta davčna obravnava odvisna od posameznih okoliščin vsake stranke in se lahko v prihodnje spreminja,
10. informacije ne uporabljajo imena nobenega nadzornega organa na način, ki bi namigoval ali nakazoval, da ta organ podpira ali odobrava produkte ali storitve borznoposredniške družbe,
11. informacije morajo biti skladne z informacijami iz 18. do 21. člena tega sklepa.
17. člen
(pogodba o opravljanju investicijskih storitev in splošni pogoji poslovanja)
(1) Borznoposredniška družba mora v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev ali v splošnih pogojih poslovanja neprofesionalni stranki razkriti informacije iz 18. do 21. člena tega sklepa.
(2) Borznoposredniška družba mora v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev ali v splošnih pogojih poslovanja profesionalni stranki razkriti informacije iz 3. in 4. točke prvega odstavka 20. člena tega sklepa.
(3) V primeru, da se investicijske storitve nanašajo na enote kolektivnih naložbenih podjemov UCITS se šteje, da so v prospektu oziroma izvlečku prospekta, izdelanemu na podlagi predpisov, ki urejajo njihovo poslovanje, vsebovane ustrezne informacije v zvezi s finančnim instrumentom in stroški, povezanimi s tem finančnim instrumentom.
(4) Borznoposredniška družba mora obvestiti stranke o spremembi splošnih pogojev poslovanja, tako da jim posreduje čistopis splošnih pogojev poslovanja.
(5) V primeru da borznoposredniška družba neprofesionalne stranke vabi k sklenitvi pogodbe v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali v zvezi s finančnim instrumentom, tako da je ponudbi ali povabilu k sklenitvi pogodbe priložen obrazec za odgovor ali sicer natančno določen način odgovora, mora takšno vabilo vsebovati informacije iz 18. do 21. člena tega sklepa, razen če je za sklenitev pogodbe potrebna dokumentacija, ki že vsebuje te informacije.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena borznoposredniška družba lahko informacije iz 18. do 21. člena tega sklepa objavi samo na svoji spletni strani, če:
1. ima stranka dostop do interneta, kar dokazuje s tem, da borznoposredniški družbi posreduje ustrezen naslov elektronske pošte, na katero bo prejemala obvestila borznoposredniške družbe, za katera se bosta stranka in borznoposredniška družba dogovorili, da se posredujejo po elektronski pošti,
2. se stranka v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev strinja, da bo s temi informacijami seznanjena prek spletne strani,
3. borznoposredniška družba stranko preko elektronske pošte obvesti o naslovu spletne strani ter mestu, kjer so te informacije dostopne,
4. so informacije, objavljene na spletni strani borznoposredniške družbe, ažurne in točne,
5. so informacije, objavljene na spletni strani borznoposredniške družbe, strankam neprekinjeno dostopne.
18. člen
(informacije o borznoposredniški družbi in njenih storitvah)
(1) Borznoposredniška družba mora neprofesionalni stranki razkriti naslednje informacije o sebi in investicijskih storitvah, ki jih opravlja:
1. firmo in sedež ter kontaktne podatke, ki jih stranke potrebujejo, da lahko učinkovito komunicirajo z družbo,
2. navedbo jezika, v katerem lahko stranka komunicira z borznoposredniško družbo ter prejema dokumente in druge informacije,
3. načine komunikacije, ki se bodo uporabljali med borznoposredniško družbo in stranko, vključno, če je primerno, z načini pošiljanja in prejemanja naročil,
4. izjavo, da ima borznoposredniška družba dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev, ter ime in kontaktni naslov nadzornega organa, ki je dovoljenje izdal,
5. če borznoposredniška družba deluje prek odvisnega borznoposredniškega zastopnika, navedbo tega dejstva in države članice, v kateri je odvisni borznoposredniški zastopnik registriran,
6. način in roke pošiljanja poročil iz 224., 236., 242., 262. in 264. člena ZTFI ter drugih primerljivih poročil o opravljanju posameznih investicijskih storitev,
7. če borznoposredniška družba vodi finančne instrumente ali denarna sredstva stranke, kratek opis ukrepov, ki jih borznoposredniška družba sprejme, da zagotovi zaščito finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke, vključno s podrobnostmi o sistemu jamstva iz 12. poglavja ZTFI oziroma drugi ustrezni odškodninski shemi za vlagatelje ali jamstvenem sistemu, ki se uporablja za borznoposredniško družbo zaradi njenih dejavnosti v državi članici,
8. opis, lahko tudi v obliki povzetka, politike obvladovanja nasprotij interesov, ki jo borznoposredniška družba vzdržuje v skladu z 29. členom tega sklepa.
(2) Borznoposredniška družba mora, če stranka to zahteva, razkriti nadaljnje podrobne podatke o navedeni politiki obvladovanja nasprotij interesov, na način iz 30. člena tega sklepa ali na način iz šestega odstavka 17. člena tega sklepa.
(3) Borznoposredniška družba mora pri opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti vzpostaviti primerno metodo ocenjevanja in primerjave (»benchmarking«), ki bo smiselno merilo, na podlagi investicijskih ciljev stranke in vrst finančnih instrumentov, vključenih v portfelj stranke, da bo stranka lahko ocenila kvaliteto opravljanja te storitve ter stranki razkriti še naslednje dodatne informacije:
1. informacije o načinu in pogostosti vrednotenja finančnih instrumentov v portfelju stranke,
2. podrobnosti o vsakem prenosu opravljanja storitve gospodarjenja z vsemi finančnimi instrumenti ali sredstvi ali z delom finančnih instrumentov ali sredstev v portfelju stranke na zunanjega izvajalca,
3. navedbo merila uspešnosti (»benchmarka«), ki se uporablja za primerjavo uspešnosti portfelja stranke.
19. člen
(informacije o finančnih instrumentih)
(1) Borznoposredniška družba mora v splošne informacije o finančnih instrumentih vključiti tudi opis tveganj, primeren za posamezno vrsto finančnega instrumenta, ki vključuje:
1. tveganja, povezana s posamezno vrsto finančnega instrumenta, vključno z obrazložitvijo stopnje vzvoda in njegovimi učinki ter tveganjem izgube celotne naložbe,
2. tveganje nestanovitnosti cen posamezne vrste finančnih instrumentov in morebitne omejitve na razpoložljivem trgu za take instrumente,
3. dejstvo, da lahko stranka zaradi poslov s posamezno vrsto finančnih instrumentov, poleg stroškov pridobivanja instrumentov prevzame tudi dodatne finančne in druge obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi,
4. morebitne zahteve po kritju ali podobne obveznosti, ki se nanašajo na posamezno vrsto finančnih instrumentov.
(2) Kadar borznoposredniška družba stranki posreduje informacije o finančnem instrumentu, ki je predmet javne ponudbe in je bil v zvezi z njim objavljen prospekt v skladu z 2. poglavjem ZTFI oziroma primerljivimi predpisi, mora borznoposredniška družba stranko obvestiti o dostopnosti tega prospekta.
(3) Če je verjetno, da so tveganja, povezana s posamezno vrsto finančnega instrumenta, ki je sestavljen iz dveh ali več različnih finančnih instrumentov ali storitev, večja od tveganj, povezanih s katerim koli od njegovih sestavnih delov, mora borznoposredniška družba zagotoviti primeren opis njegovih sestavnih delov, ter način, kako medsebojni vpliv med njimi povečuje tveganja.
(4) Kadar posamezna vrsta finančnega instrumenta vključuje jamstvo tretje osebe, morajo informacije o jamstvu obsegati dovolj podrobnosti o izdajatelju jamstva in jamstvu, da stranki omogočajo pošteno oceno jamstva.
20. člen
(informacije o ravnanju s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi strank)
(1) Borznoposredniška družba mora obvestiti stranko o načinih vodenja finančnih instrumentov in denarnih sredstev v skladu s pododdelkom 7.2.5. ZTFI, še posebej pa:
1. o odgovornosti borznoposredniške družbe za vsa dejanja ali opustitve dejanj tretje osebe, preko katere se vodijo finančni instrumenti in denarna sredstva stranke ter za posledice, ki jih lahko utrpi stranka, zaradi nesolventnosti tretje osebe,
2. o tveganjih, kadar na podlagi posamezne nacionalne zakonodaje finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke, ki jih vodi tretja oseba, ni mogoče identificirati ločeno od drugih finančnih instrumentov, ki jih vodi tretja oseba,
3. o tem, da je vodenje računa finančnih instrumentov in denarnih sredstev predmet zakonodaje v jurisdikciji, ki ni jurisdikcija države članice, pri čemer mora borznoposredniška družba izrecno navesti, da se lahko pravice stranke v zvezi s temi finančnimi instrumenti ali denarnimi sredstvi razlikujejo,
4. kadar ima tretja oseba, preko katere se vodijo finančni instrumenti in denarna sredstva stranke, pravico unovčenja ali zastavno pravico v zvezi z navedenimi finančnimi instrumenti ali denarnimi sredstvi, o tveganjih, ki izhajajo iz tega.
(2) Borznoposredniška družba mora ob pridobitvi soglasja stranke iz drugega odstavka 203. člena ZTFI stranki zagotoviti jasne, popolne in natančne podatke o obveznostih ter odgovornosti borznoposredniške družbe glede uporabe finančnih instrumentov, vključno s pogoji za njihovo vračilo, ter o tveganjih, ki izhajajo iz tega. Borznoposredniška družba posreduje razkritje stranki na način iz 30. člena tega sklepa.
21. člen
(informacije o stroških in drugih plačilih)
Borznoposredniška družba mora stranki zagotoviti informacije o stroških in povezanih plačilih, ki vsebujejo naslednje sestavine:
1. skupno ceno, ki jo plača stranka za finančni instrument ali investicijsko storitev, vključno z vsemi povezanimi pristojbinami, provizijami, opravninami in izdatki, ter vsemi davki, ki se plačajo prek borznoposredniške družbe, ali, če ni mogoče navesti točne cene, osnovo za izračun skupne cene, tako da jo lahko stranka preveri, pri čemer morajo biti postavke ustrezno razporejene,
2. kadar je del skupne cene iz 1. točke tega člena izražen v tuji valuti, navedbo valute ter veljavnega menjalnega razmerja in stroškov v zvezi z menjavo valute,
3. opozorilo, da lahko nastanejo drugi stroški, vključno z davki, povezani s posli s finančnim instrumentom ali z investicijsko storitvijo, ki niso plačani prek borznoposredniške družbe,
4. podrobnosti o izvedbi posla in plačilih.
22. člen
(presoja primernosti in ustreznosti)
(1) Borznoposredniška družba mora pri presoji iz prvega in drugega odstavka 214. člena ZTFI upoštevati:
1. v zvezi z znanjem in izkušnjami stranke:
(a) vrste storitev, poslov in finančnih instrumentov, s katerimi je stranka seznanjena,
(b) naravo, količino in pogostost poslov, ki jih je stranka že sklenila,
(c) stopnjo izobrazbe in poklic stranke,
2. v zvezi s finančnim položajem stranke:
(a) vire in velikost rednih dohodkov stranke,
(b) likvidno premoženje stranke, njene naložbe in nepremičnine,
(c) finančne obveznosti stranke,
3. v zvezi z naložbenimi cilji stranke:
(a) namen in pričakovano trajanje naložbe,
(b) profil tveganosti stranke in njene preference glede prevzemanja tveganj.
(2) Borznoposredniška družba se pri presoji iz prvega odstavka tega člena lahko zanese na podatke, ki ji jih je posredovala stranka, razen če ve ali bi morala vedeti, da so informacije zastarele, nepopolne ali zavajajoče.
(3) Borznoposredniška družba stranke ne sme vzpodbujati pri ravnanju iz četrtega odstavka 214. člena ZTFI.
(4) Borznoposredniška družba lahko ravna v skladu z 215. členom ZTFI tudi pri opravljanju investicijskih storitev v zvezi z naslednjimi finančnimi instrumenti iz pete alineje prve točke 215. člena ZTFI:
1. finančni instrument se ne šteje za izvedeni finančni instrument,
2. obstajajo pogoste priložnosti za odsvojitev, odkup ali drugačno realizacijo finančnega instrumenta po cenah, ki so javno dostopne tržnim udeležencem in so tržne cene ali cene, dane na voljo ali potrjene s sistemi vrednotenja, ki so neodvisni od izdajatelja,
3. ne vključuje nikakršne dejanske ali morebitne obveznosti za stranko, ki presega stroške pridobivanja finančnega instrumenta,
4. ustrezni in razumljivi podatki o značilnostih finančnega instrumenta so javno na voljo, tako da ima stranka možnost, da presodi, ali naj sklene posel s finančnim instrumentom ali ne.
23. člen
(vsebina obračuna o opravljenem poslu)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki predložiti obračun o opravljenem poslu iz 236. člena ZTFI, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. firmo in sedež borznoposredniške družbe,
2. ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež stranke,
3. datum in čas sklenitve posla,
4. vrsto naročila,
5. mesto izvršitve naročila,
6. oznako finančnega instrumenta,
7. vrsto posla (nakup oziroma prodaja),
8. količino,
9. ceno za enoto,
10. skupno vrednost,
11. skupno vsoto zaračunanih provizij in stroškov,
12. dolžnosti stranke v zvezi s poravnavo posla, vključno s časovnim rokom za plačilo ali izročitev finančnih instrumentov, kot tudi podatke o računu vrednostnih papirjev, če ta podatek predhodno ni bil sporočen stranki.
(2) Borznoposredniška družba mora, če neprofesionalna stranka to zahteva, provizije in stroške iz 11. točke prvega odstavka tega člena ustrezno razčleniti.
(3) Če je bila nasprotna pogodbena stranka v poslu borznoposredniška družba ali druga oseba iz investicijske skupine, ki ji pripada borznoposredniška družba, ali druga stranka borznoposredniške družbe, mora borznoposredniška družba stranki to dejstvo razkriti na obračunu, razen če je bilo naročilo izvedeno prek sistema trgovanja, ki omogoča anonimno trgovanje.
(4) Kadar se naročilo izvaja v tranšah, lahko borznoposredniška družba stranki posreduje informacije iz 9. točke prvega odstavka tega člena o ceni posamezne tranše ali o povprečni ceni. Če navede povprečno ceno, mora borznoposredniška družba neprofesionalni stranki na zahtevo zagotoviti informacije o ceni posamezne tranše.
(5) Borznoposredniška družba lahko zagotovi stranki informacije iz prvega odstavka tega člena z uporabo standardnih oznak, če zagotovi tudi razlago uporabljenih oznak.
24. člen
(poročilo o stanju naložb z obračunom poslov)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki predložiti poročilo o stanju naložb z obračunom poslov iz 242. člena ZTFI, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. firmo in sedež borznoposredniške družbe,
2. ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež stranke ter ime ali drugo oznako računa stranke,
3. poročilo o sestavi in vrednosti portfelja stranke na začetku in na koncu obdobja poročanja, vključno s podrobnimi podatki o vsakem finančnem instrumentu, njegovi tržni ali pošteni (če tržna vrednost ni na voljo) vrednosti in stanju denarnih sredstev ter donosnosti portfelja v obdobju poročanja,
4. skupni znesek pristojbin in stroškov, nastalih med obdobjem poročanja, z razčlembo vsaj skupnih provizij za upravljanje in skupnih stroškov, povezanih z izvedbo poslov,
5. primerjava uspešnosti v obdobju, ki ga pokriva poročilo, z merilom uspešnosti (»benchmarkom«), dogovorjenim med borznoposredniško družbo in stranko,
6. skupni znesek dividend, obresti in drugih plačil, prejetih v obdobju poročanja, iz naslova finančnih instrumentov v portfelju stranke,
7. informacije o drugih korporacijskih dejanjih, iz katerih izhajajo pravice v zvezi s finančnimi instrumenti v portfelju stranke,
8. podatke iz 3. do 12. točke prvega odstavka 23. člena tega sklepa za vse posle, sklenjene v obdobju poročanja.
(2) Borznoposredniška družba mora podatke iz 4. točke prvega odstavka tega člena na zahtevo stranke ustrezno razčleniti.
25. člen
(izpisek o stanju in prometu na računu)
Borznoposredniška družba mora stranki predložiti poročilo o stanju in prometu na računu iz 262. člena ZTFI, ki vsebuje poleg podatkov iz 262. člena ZTFI še podatke o tem, v kakšnem obsegu so bili finančni instrumenti v obdobju poročanja predmet poslov na podlagi soglasja stranke iz drugega odstavka 203. člena ZTFI in podatke o nadomestilih, ki stranki pripadajo iz teh poslov. Če borznoposredniška družba navedene dodatne podatke predloži stranki na način iz 23. ali 24. člena tega sklepa, ji teh podatkov ni treba ponovno predlagati na način iz prvega stavka tega člena.
26. člen
(način posredovanja izpiskov)
Borznoposredniška družba mora podatke iz 23. do 25. člena tega sklepa stranki posredovati na način iz 30. člena tega sklepa.
27. člen
(podatki o odprtih nekritih pozicijah)
Borznoposredniška družba, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali storitve iz pododdelka 7.2.5. ZTFI, mora neprofesionalno stranko obvestiti o vseh morebitnih izgubah, ki presegajo vnaprej določeni prag, dogovorjen med borznoposredniško družbo in stranko, v zvezi z nekritimi odprtimi pozicijami v izvedenih finančnih instrumentih. Borznoposredniška družba mora obvestilo iz prvega stavka tega člena stranki posredovati najkasneje do konca delovnega dne, v katerem je bil presežen prag, ali, če je prag presežen na nedelovni dan, do konca naslednjega delovnega dne.
4. PRAVILA V ZVEZI Z NASPROTJI INTERESOV
28. člen
(vrste nasprotij interesov)
Borznoposredniška družba mora opredeliti vrste nasprotij interesov, katerih nastop lahko škoduje interesom strank ali morebitnih strank borznoposredniške družbe, najmanj na podlagi naslednjih kriterijev:
1. družba ali oseba iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 198. člena ZTFI bo verjetno ustvarila finančni dobiček, ali se izognila finančni izgubi na račun stranke,
2. družba ali oseba iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 198. člena ZTFI ima drugačen interes v zvezi z rezultatom storitve, ki se opravlja za stranko, ali posla, ki se opravi v imenu stranke, kot ga ima stranka,
3. družba ali oseba iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 198. člena ZTFI ima finančno ali drugo spodbudo, da interes druge stranke ali skupine strank postavi pred interes stranke,
4. družba ali oseba iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 198. člena ZTFI opravlja isto dejavnost kakor stranka,
5. družba ali oseba iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 198. člena ZTFI prejme ali bo prejela od osebe, ki ni stranka, spodbudo v zvezi s storitvijo, ki se opravlja za stranko, v obliki denarnih sredstev, blaga ali storitev, ki niso standardna provizija ali opravnina za navedeno storitev.
29. člen
(politika obvladovanja nasprotij interesov)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati učinkovito politiko obvladovanja nasprotij interesov ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja. Če je borznoposredniška družba članica investicijske skupine, mora politika upoštevati tudi okoliščine, s katerimi je borznoposredniška družba seznanjena ali bi morala biti seznanjena, ki lahko pripeljejo do nasprotja interesov zaradi strukture in poslovnih dejavnosti drugih članic skupine.
(2) Politika obvladovanja nasprotij interesov, vzpostavljena v skladu s prvim odstavkom tega člena, mora obsegati vsaj naslednje vsebine:
1. okoliščine, ki predstavljajo ali zaradi katerih lahko nastane, glede na storitve in dejavnosti, ki jih opravlja borznoposredniška družba neposredno ali preko zunanjih izvajalcev, nasprotje interesov z bistvenim tveganjem povzročitve škode interesom ene stranke ali več strank,
2. postopke in ukrepe za obvladovanje teh nasprotij.
(3) Postopki in ukrepi iz 2. točke drugega odstavka tega člena morajo zagotoviti, da osebe, ki za borznoposredniško družbo opravljajo posamezne storitve ali posle, pri katerih obstaja možnost nasprotja interesov, lahko opravljajo te storitve ali posle neodvisno od interesov, ki bi lahko bili v nasprotju z interesi stranke.
(4) Pri izpolnjevanju zahteve iz tretjega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba, ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja, določiti najmanj naslednje postopke ali ukrepe:
1. učinkovite postopke za preprečevanje ali nadziranje izmenjave informacij med osebami iz 2. točke 197. člena ZTFI, ki opravljajo dejavnosti s tveganjem nastanka nasprotja interesov, če bi lahko izmenjava takih informacij škodovala interesom ene ali več strank,
2. ločeni notranji nadzor oseb iz 2. točke 197. člena ZTFI, katerih glavne funkcije so povezane z izvajanjem poslov v imenu strank ali opravljanjem storitev za stranke, katerih interesi bi lahko bili v nasprotju, ali ki kako drugače predstavljajo različne interese, ki bi lahko bili v nasprotju, vključno z interesi borznoposredniške družbe,
3. odstranitev kakršne koli neposredne povezave med plačilom osebam iz 2. točke 197. člena ZTFI, ki se ukvarjajo v glavnem z eno dejavnostjo ali storitvijo, in plačilom ali ustvarjenimi prihodki drugih oseb iz 2. točke 197. člena ZTFI, ki se ukvarjajo v glavnem z drugo dejavnostjo ali storitvijo, če bi lahko v zvezi s temi dejavnostmi ali storitvami nastalo nasprotje interesov,
4. ukrepe za preprečevanje ali omejevanje tveganja, da katera koli oseba uveljavlja neustrezen vpliv na način, na katerega osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI opravlja storitve ali dejavnosti,
5. ukrepe za preprečevanje ali nadziranje hkratnega ali zaporednega ukvarjanja osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI z drugimi storitvami ali dejavnostmi, če lahko tako ukvarjanje škoduje ustreznemu obvladovanju nasprotij interesov.
30. člen
(razkritje nasprotij interesov strankam)
Če mora borznoposredniška družba na podlagi tretjega odstavka 198. člena ZTFI strankam razkriti splošne značilnosti in vire nasprotij interesov, mora biti to razkritje pisno na trajnem nosilcu podatkov. Borznoposredniška družba posreduje razkritje stranki na papirju, na drugem trajnem nosilcu podatkov pa le, če je to običajen način izmenjave podatkov med borznoposredniško družbo in stranko in se je stranka izrecno odločila, da želi prejeti to razkritje na ta način in ne na papirju.
31. člen
(evidenca dejavnosti in storitev, v zvezi s katerimi je nastalo nasprotje interesov)
Borznoposredniška družba mora voditi evidenco vseh storitev ali dejavnosti, ki jih izvaja borznoposredniška družba ali druga oseba v njenem imenu, pri katerih je nastalo ali, v primeru trajajoče storitve ali dejavnosti, bi lahko nastalo, nasprotje interesov z bistvenim tveganjem povzročitve škode interesom ene ali več strank.
32. člen
(investicijske raziskave)
(1) Borznoposredniška družba, ki pripravlja ali ureja pripravo investicijskih raziskav, namenjenih poznejši objavi, ali za katere je verjetno, da bodo pozneje poslane strankam borznoposredniške družbe ali javnosti, mora zagotoviti izvajanje vseh ukrepov iz 29. člena tega sklepa v zvezi z osebami, ki sodelujejo pri pripravi investicijskih raziskav (v nadaljevanju: finančni analitik), in drugimi osebami iz 2. točke 197. člena ZTFI, katerih pristojnosti ali poslovni interesi bi lahko bili v nasprotju z interesi oseb, katerim se pošilja investicijska raziskava.
(2) Postopki ali ukrepi iz 29. člena tega sklepa morajo v zvezi z investicijskimi raziskavami izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. finančni analitiki in druge osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI ne smejo opravljati osebnih transakcij ali trgovanja, razen kot vzdrževalci trga, ki poslujejo v dobri veri in med običajnim potekom vzdrževanja trga, ali pri izvajanju nespodbujenih naročil strank, v imenu katere koli druge osebe, vključno z borznoposredniško družbo, s finančnimi instrumenti, na katere se nanašajo investicijske raziskave, ali s katerimi koli povezanimi finančnimi instrumenti, če poznajo verjeten čas ali vsebino navedene investicijske raziskave, ki ni javno objavljena ali na voljo strankam in njenih zaključkov ni mogoče na enostaven način sklepati iz informacij, ki so javno objavljene, dokler prejemniki investicijske raziskave nimajo razumnih možnosti, da ukrepajo na njeni podlagi,
2. finančni analitiki in druge osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI, ki sodelujejo v pripravi investicijske raziskave, ne smejo opravljati osebnih transakcij s finančnimi instrumenti, na katere se nanaša investicijska raziskava, ali s katerimi koli drugimi povezanimi finančnimi instrumenti, v nasprotju s tekočimi priporočili, razen v izjemnih okoliščinah in na podlagi predhodne odobritve osebe iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa,
3. borznoposredniška družba, finančni analitik in druge osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI, ki sodelujejo v pripravi investicijskih raziskav, ne smejo prejemati spodbud od oseb, ki imajo bistvene interese v zadevi, ki je predmet investicijske raziskave,
4. borznoposredniška družba, finančni analitik in druge osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI, ki sodelujejo v pripravi investicijskih raziskav, ne smejo obljubiti izdajateljem finančnih instrumentov prednostnega izdelovanja investicijskih raziskav,
5. izdajatelji finančnih instrumentov, osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI razen finančnih analitikov in druge osebe pred objavo investicijske raziskave ne smejo imeti pravice pregledovati osnutka investicijske raziskave za namen preverjanja natančnosti dejanskih izjav, navedenih v raziskavi, ali za kateri koli drugi namen, razen preverjanja skladnosti s pravnimi obveznostmi borznoposredniške družbe, če osnutek investicijske raziskave vsebuje priporočilo ciljne cene.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata, če:
1. finančni analitik, ki pripravlja investicijsko raziskavo, ni član investicijske skupine, kateri pripada borznoposredniška družba,
2. borznoposredniška družba bistveno ne spremeni priporočil v okviru investicijske raziskave,
3. borznoposredniška družba ne predstavi investicijske raziskave kot raziskave, ki jo je pripravila sama,
4. borznoposredniška družba preveri, ali se za osebo, ki je pripravila investicijsko raziskavo, uporabljajo postopki ali ukrepi, ki so v skladu z 29. členom tega sklepa in prvima dvema odstavkoma tega člena.
(4) Naložbeno priporočilo, ki ne izpolnjuje pogojev, da bi se štelo za investicijsko raziskavo, mora biti jasno označeno kot tržno sporočilo iz drugega odstavka 212. člena ZTFI in mora vsebovati navedbo, da ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo.
5. PRAVILA V ZVEZI S PRESOJO NAJBOLJŠEGA MOŽNEGA IZIDA ZA STRANKO
33. člen
(kriteriji najboljše izvedbe)
(1) Borznoposredniška družba mora pri izvajanju naročil stranke upoštevati naslednje kriterije za določanje sorazmernega pomena dejavnikov iz 226. člena ZTFI:
1. značilnosti stranke, vključno z uvrstitvijo stranke v kategorijo profesionalnih ali neprofesionalnih strank,
2. značilnosti naročila stranke,
3. značilnosti finančnih instrumentov, ki so predmet naročila stranke,
4. značilnosti morebitnih mest izvrševanja naročil strank.
(2) Borznoposredniška družba mora pri določitvi najboljšega možnega izida za neprofesionalno stranko določiti skupno vrednost posla, ki vključuje ceno finančnega instrumenta in vse stroške, ki jih v zvezi z izvedbo posla nosi stranka, ne glede na to, kdo je prejemnik plačila teh stroškov. Kadar borznoposredniška družba v skladu s svojo politiko izvrševanja naročil strank lahko naročilo v zvezi s posameznim instrumentom izvede na več mestih izvrševanja naročil, mora pri oceni izida za neprofesionalno stranko upoštevati tudi svoje provizije, ki jih zaračuna stranki, pri čemer teh provizij ne sme strukturirati tako, da s tem diskriminira posamezna mesta izvrševanja naročil.
34. člen
(politika izvrševanja naročil)
Borznoposredniška družba mora svojo politiko izvrševanja naročil strank enkrat letno preučiti v skladu s prvim odstavkom 229. člena ZTFI. Ob spremembah okoliščin v zvezi s poslovanjem borznoposredniške družbe, ki bi lahko bistveno vplivale na njeno politiko izvrševanja naročil strank in predvsem na njeno dosledno doseganje najboljšega možnega izida za stranke, mora borznoposredniška družba nemudoma preučiti svojo politiko izvrševanja naročil.
35. člen
(informacije o politiki izvrševanja naročil)
(1) Borznoposredniška družba mora stranki pred začetkom opravljanja posamezne investicijske storitve posredovati naslednje informacije o svoji politiki izvrševanja naročil:
1. razlago relativnega pomena, ki ga borznoposredniška družba v skladu s kriteriji iz prvega odstavka 33. člena tega sklepa pripisuje dejavnikom iz 226. člena ZTFI, ali procesa, na podlagi katerega borznoposredniška družba določa relativni pomen teh dejavnikov,
2. seznam mest izvrševanja naročil, za katere borznoposredniška družba ocenjuje, da na njih lahko dosledno dosega najboljši možni izid za stranke,
3. jasno in vidno opozorilo, da lahko katerokoli specifično navodilo stranke iz drugega in tretjega odstavka 226. člena ZTFI borznoposredniški družbi prepreči izvajanje posameznih ukrepov, ki jih je pripravila in vključila v svojo politiko izvrševanja naročil strank, za doseganje najboljšega možnega izida za stranke.
(2) Borznoposredniška družba mora stranki informacije iz prvega odstavka tega člena zagotoviti na način iz prvega oziroma šestega odstavka 17. člena tega sklepa.
36. člen
(uporaba določb)
Določbe 33. do 35. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi v primerih, kadar borznoposredniška družba v okviru opravljanja storitev iz 1. in 4. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI naročila posreduje v izvrševanje drugim osebam.
6. PRAVILA V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM NAROČIL STRANK
37. člen
(pogoji izvrševanja naročil)
(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da se naročila strank takoj in natančno evidentirajo ter razporedijo.
(2) Borznoposredniška družba mora izvršiti primerljiva naročila strank v zaporednem vrstnem redu in takoj, razen če je to zaradi narave naročila ali prevladujočih tržnih pogojev praktično neizvedljivo ali če interesi stranke zahtevajo drugače.
(3) Borznoposredniška družba mora neprofesionalno stranko takoj obvestiti o morebitnih bistvenih ovirah za izvršitev naročil. V primeru, da naročilo stranke ni izvršeno takoj, mora borznoposredniška družba stranki na zahtevo posredovati informacije o statusu naročila.
38. člen
(naročila za skupni račun)
(1) Borznoposredniška družba mora v politiki izvrševanja naročil strank določiti pravila, s katerimi zagotovi, da izvrševanje naročil strank za skupni račun verjetno ne bo imelo negativnih posledic na doseganje najboljšega možnega izida za stranko, o morebitnih negativnih posledicah pa mora stranko vnaprej obvestiti. Borznoposredniška družba naročil za svoj račun, ki se izvršujejo skupaj z naročili strank znotraj naročila za skupni račun, ne sme naknadno spremeniti tako, da bo razdelitev učinkov naročila za skupni račun v škodo strank.
(2) Borznoposredniška družba mora v politiki izvrševanja naročil strank določiti pravila za delitev učinkov delno izvršenih naročil za skupni račun, ki na pravičen način upošteva obseg in pogoje posameznih naročil strank. Pri delitvi učinkov delno izvršenih naročil za skupni račun morajo imeti naročila strank prednost pred naročili borznoposredniške družbe za svoj račun, razen če borznoposredniška družba lahko dokaže, da naročil za stranke ne bi mogla izvesti pod tako ugodnimi pogoji, ali jih sploh ne bi mogla izvesti, če jih ne bi združila v naročilo za skupni račun z lastnimi naročili. V tem primeru lahko borznoposredniška družba razdeli učinke tako, kot bi razdelila učinke delno izvršenih naročil v celoti med stranke.
7. PRAVILA V ZVEZI S PRIMERNIMI NASPROTNIMI STRANKAMI
39. člen
(primerne nasprotne stranke)
(1) Borznoposredniška družba lahko prizna kot primerno nasprotno stranko osebo, ki izpolnjuje pogoje za profesionalno stranko iz prvega odstavka 207. člena ZTFI in četrtega do šestega odstavka 208. člena ZTFI. Borznoposredniška družba lahko osebo iz četrtega do šestega odstavka 208. člena ZTFI prizna kot primerno nasprotno stranko samo v zvezi z investicijskimi storitvami ali posli, za katere izpolnjuje pogoje za profesionalno stranko.
(2) Za postopke v zvezi s priznavanjem za primerno nasprotno stranko in obravnavanjem primernih nasprotnih strank pri opravljanju investicijskih storitev in poslov se smiselno uporabljajo določbe ZTFI, ki urejajo postopke v zvezi s profesionalnimi strankami.
40. člen
(uporaba določb ZTFI za primerne nasprotne stranke)
(1) Če primerna nasprotna stranka zahteva obravnavo kot stranka, za katero se uporabljajo določbe iz prvega odstavka 235. člena ZTFI, ne zahteva pa izrecno obravnave kot neprofesionalna stranka, jo borznoposredniška družba obravnava kot profesionalno stranko.
(2) Če primerna nasprotna stranka zahteva obravnavo kot neprofesionalna stranka, mora borznoposredniška družba ravnati v skladu s četrtim odstavkom 207. člena ZTFI.
8. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
41. člen
(obravnava obstoječih strank)
(1) Borznoposredniška družba mora obstoječe stranke najkasneje ob prvem poslu, ki ga izvede za stranko po uveljavitvi tega sklepa, obvestiti o:
1. razvrstitvi med neprofesionalne ali profesionalne stranke oziroma primerne nasprotne stranke v skladu z 12. členom, pododdelkom 7.2.1. in 235. členom ZTFI,
2. pravicah, ki jih imajo na podlagi razvrstitve v kategorije iz 1. točke prvega odstavka tega člena, vključno s pravico zahtevati drugačno obravnavo v skladu s pododdelkom 7.2.1. in 235. členom ZTFI, ter omejitvah glede ravni varstva, ki s tem nastanejo,
3. informacijah iz 17. do 21. člena tega sklepa.
(2) Borznoposredniška družba mora informacijo iz 2. točke prvega odstavka tega člena stranki posredovati na način iz 30. člena tega sklepa.
42. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata uporabljati Sklep o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami ter premoženjem strank borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 6/00 in 8/03), Sklep o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 6/00 in 8/03).
43. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-1/10-18/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0153
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost