Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2007 z dne 21. 11. 2007

Kazalo

5255. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države, stran 14337.

Na podlagi 1. točke 163. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora investicijsko podjetje tretje države priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI), kot na primer:
1. tretja država v drugem odstavku 5. člena,
2. investicijske storitve in posli v 8. členu,
3. investicijsko podjetje v 11. členu,
4. MTF in upravljavec MTF v 13. členu,
5. nadzorni organ v 24. členu.
(2) Za namen drugega poglavja tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določa Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o upravljanju s tveganji).
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA USTANOVITEV PODRUŽNICE INVESTICIJSKEGA PODJETJA TRETJE DRŽAVE
3. člen
(splošno o dokumentaciji)
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (v nadaljevanju: podružnica) je treba poleg prilog iz 1. do 11. točke drugega odstavka 183. člena ZTFI priložiti naslednjo dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati investicijske storitve ter posle (v nadaljevanju: investicijske storitve), na katere se nanaša zahteva:
1. dokumentacijo o sistemu upravljanja,
2. potrdilo o depozitu v skladu s tretjim odstavkom 183. člena ZTFI,
3. dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti kopijo potrdila o plačilu takse.
2.1. Dokumentacija o sistemu upravljanja
4. člen
(dokumentacija o sistemu upravljanja)
Dokumentacija za ugotavljanje ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja iz prvega odstavka 193. člena ZTFI v zvezi s 124. členom ZBan-1 za upravljanje s tveganji, ki jim bo podružnica izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov, mora vsebovati opis sistema upravljanja, ki vključuje dokumentacijo iz 5. do 7. člena tega sklepa o:
1. organizacijskem ustroju,
2. postopkih upravljanja s tveganji,
3. sistemu notranjih kontrol.
5. člen
(dokumentacija o organizacijskem ustroju)
Dokumentacija za presojo organizacijskega ustroja podružnice mora vsebovati:
1. organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja, vključno z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter komunikacijskih tokov med različnimi organizacijskimi ravnmi,
2. pravilnike, navodila in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
3. dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih, v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
4. dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za preprečevanje nastanka nasprotja interesov,
5. dokumentacijo, iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali investicijske storitve oziroma storitve upravljanja MTF, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost ter dokumentacija, ki dokazuje strokovno usposobljenost višjega vodstva,
6. dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za doseganje visokih strokovnih standardov in etičnih vrednot pri poslovanju.
6. člen
(dokumentacija o postopkih ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj)
Dokumentacija za presojo postopkov ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj podružnice mora vsebovati:
1. strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji iz 3. člena sklepa o upravljanju s tveganji ter opis postopkov iz 16. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
2. pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov iz 17. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
3. pravila uporabe zunanjih izvajalcev iz 18. člena sklepa o upravljanju s tveganji,
4. opis notranjega poročanja o tveganjih iz 19. člena sklepa o upravljanju s tveganji.
7. člen
(dokumentacija o sistemu notranjih kontrol)
Dokumentacija za presojo sistema notranjih kontrol podružnice mora vsebovati:
1. dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost sistema notranjih kontrol z opisom:
(a) strukture notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti na področju poročanja, delovnih postopkov, limitov za omejevanje izpostavljenosti tveganjem ter fizičnih kontrol,
(b) notranjih kontrolnih dejavnostih na področju informacijskih sistemov in spremljanja delovanja zaposlenih,
2. dokumentacijo, iz katere je razvidna raven delovanja službe notranje revizije pri vseh delovnih procesih v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF, vključno:
(a) s strategijo službe notranje revizije,
(b) z opisom notranjega revidiranja in obsega aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF.
2.2. Dokumentacija o izpolnjevanju organizacijskih in drugih pogojev
8. člen
(dokumentacija o izpolnjevanju organizacijskih in drugih pogojev)
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja organizacijskih in drugih pogojev za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice mora vsebovati:
1. dokumentacijo o izpolnjevanju posameznih določb Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o storitvah), v zvezi z investicijskimi storitvami oziroma storitvami upravljanja MTF, ki jih bo podružnica dejansko opravljala,
2. dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki bo omogočala varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanje MTF ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave,
3. dokumentacijo o uporabljenih informacijskih sistemih ter strategijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki bo zagotavljala varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanje MTF,
4. dokumentacijo glede sposobnosti pravočasnega, točnega in standardiziranega poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agenciji) in drugim nadzornim organom.
9. člen
(opis jamstva za terjatve vlagateljev)
Investicijsko podjetje tretje države mora zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja v državi sedeža investicijskega podjetja. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic ter obveznosti vlagateljev oziroma investicijskih podjetij ter opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe (Uradni list RS, št. 6/00 in 8/03).
11. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 249-1/9-17/2007
Ljubljana, dne 24. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0152
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost