Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5171. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Slovenske Konjice, stran 14045.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – odločba US in 60/07), 244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06, ZVCP-1-UPB4), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06, ZP-1, UPB3) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo postopek, pogoji in način odstranjevanja z javnih prometnih površin ali drugih površin in uničenja ter prodaje zapuščenih vozil na območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj. Kot zapuščeno vozilo se po tem odloku označujejo tudi vozila, za katere ni mogoče ugotoviti lastnika ali je lastnik nedosegljiv, ali lastnik lastninsko pravico opusti,
– izvajalec in upravljavec skladišča oziroma hrambe zapuščenih vozil je fizična ali pravna oseba, pooblaščena s strani župana, ali izbrana na podlagi koncesije,
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik avtomobila,
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem, ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi o varnosti cestnega prometa in predpisi o javnih cestah.
II. POSTOPEK ODSTRANJEVANJA
3. člen
Pooblaščena uradna oseba v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izvede naslednje ukrepe:
– na zapuščeno vozilo obesi obvestilo, v katerem neznanega lastnika vozila pozove, naj v roku treh dni odstrani zapuščeno vozilo. Z obvestilom ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uveden postopek odstranitve zapuščenega vozila na njegove stroške,
– če lastnik vozila ne odstrani v treh dneh, pooblaščena uradna oseba v postopku odstranitve zapuščenega vozila najprej stori vse potrebno, da ugotovi lastnika zapuščenega vozila, kateremu izda odločbo, s katero mu naloži, da v roku treh dni po prejemu odločbe, odstrani zapuščeno vozilo, istočasno pa se v primeru onesnaženja zemljine pod zapuščenim vozilom poda prijavo na ustrezno inšpekcijsko službo,
– po preteku roka, ki je določen lastniku zapuščenega vozila za odstranitev vozila, pooblaščena oseba izda sklep o dovolitvi izvršbe, v katerem določi način izvršbe z odstranitvijo zapuščenega vozila preko izvajalca,
– ugotavlja identifikacijo lastnika vozila, kadar je vozilo brez registrskih tablic oziroma druge vidne oznake, ki omogoča identifikacijo (pridobi podatke o številki motorja, šasije oziroma druge podatke, ki omogočajo identifikacijo).
4. člen
Če pooblaščena uradna oseba na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja tržne vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek, izvajalcu z odločbo odredi takojšno odstranitev in uničenje vozila.
Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je močno poškodovano, brez posameznih vitalnih delov in je njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih z odvozom, hrambo in javno dražbo. Vrednost zapuščenega avtomobila se ugotavlja z dokaznimi sredstvi predvidenimi z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma občina, kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.
5. člen
Pooblaščena uradna oseba o postopku odstranjevanja zapuščenega vozila izdela zapisnik o stanju vozila in fotografijo vozila.
Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum obvestila lastniku vozila, datum odstranitve, tip vozila, stanje vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, lokacijo najdbe zapuščenega vozila, opis načina odvoza in podatke o pooblaščeni osebi.
6. člen
Izvajalec na podlagi sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe pooblaščene osebe odstrani zapuščeno vozilo.
Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz in način odvoza, mora biti takšno, da se pri odvozu zapuščeno vozilo ne poškoduje.
7. člen
Izvajalec preda zapuščeno vozilo upravljavcu skladišča zapuščenih vozil in o tem izdela zapisnik.
O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec odvoza obvestiti pooblaščeno osebo v roku 3 dni od dneva odvoza vozila.
III. NAČIN VAROVANJA ZAPUŠČENIH VOZIL
8. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je pravna ali fizična oseba, pooblaščena s strani župana ali izbrana na podlagi koncesije.
9. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil zagotavlja za varovanje zapuščenih vozil:
– ograjen prostor,
– 24-urno fizično zavarovanje prostora,
– poslovni prostor za opravljanje administrativnih opravil.
10. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil mora voditi evidenčno knjigo, ki vsebuje naslednje podatke: zapisnik o stanju vozila, ki ga je izdelala pooblaščena uradna oseba, fotografijo vozila in tip vozila, datum in uro prevzema vozila, podatke o lastniku vozila, če je ta znan, stroške, povezane z odvozom in hrambo zapuščenega vozila, podatke o prodaji vozila, dohodek od prodanega vozila.
11. člen
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil lastnika zapuščenega vozila ponovno obvesti in ga pozove, da odpelje vozilo v treh dneh od vročitve obvestila. Obvestilo mora vsebovati podatke, da izvajalec hrani njegovo vozilo, o pogojih za prevzem ter o posledicah opustitve prevzema. Po preteku tega roka ima upravljavec skladišča pravico, da zaračuna dodatno dnevno ležarino lastniku vozila.
Šteje se, da je lastnik opustil lastninsko pravico na vozilo, če ga ne prevzame v roku 3 dni od vročitve obvestila glede na prvi odstavek tega člena. Z vozilom, na katerem je bila lastninska pravica opuščena, se ravna v skladu z določbami tega odloka. Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in ostale stroške, se izterja od lastnika, ki je opustil lastninsko pravico, po predpisih o davkih občanov.
Lastniki vozil lahko z vlogo zaprosijo upravljavca skladišča zapuščenih vozil za začasno varovanje vozila, če ima upravljavec na razpolago prazen prostor. Upravljavec skladišča ima pravico, da zaračuna dodatno dnevno ležarino lastniku vozila.
Upravljavec skladišča zapuščenih vozil izroči vozilo lastniku na podlagi listine, ki dokazuje lastništvo in po plačilu stroškov odvoza in hrambe vozila.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika vozila, upravljavec skladišča zapuščenih vozil prek sredstev javnega obveščanja, oglasne deske Občine Slovenske Konjice, internetne strani ali na drug krajevno običajen način objavi razglas o najdenem vozilu, v katerem se pozove neznanega lastnika, da prevzame zapuščeno vozilo v roku iz prvega odstavka tega člena, proti plačilu vseh stroškov ter se ga opozori, da bo v nasprotnem primeru vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Kadar se razglas o najdenem vozilu objavi na oglasni deski Občine Slovenske Konjice, internetni strani ali drug krajevno običajen način, mora biti razglas objavljen vsaj 15 dni.
O predaji vozila in o podatkih o lastniku vozila mora upravljavec skladišča obvestiti pooblaščeno uradno osebo v roku 3 dni od dneva prevzema vozila s strani lastnika.
12. člen
Ceno za prevoz in hrambo zapuščenih vozil določi upravljavec skladišča zapuščenih vozil po predhodnem soglasju župana Občine Slovenske Konjice.
IV. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
13. člen
Po roku iz prvega odstavka enajstega člena tega odloka se zapuščeno vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo občasno organizira upravljavec skladišča zapuščenih vozil, in o tem obvesti pooblaščene uradne osebe, ki izvajajo občinsko redarstvo na območju občine.
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
14. člen
Iz izkupička od prodanih vozil upravljavec pokrije stroške prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila.
Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov nakaže na transakcijski račun občine.
15. člen
Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se lahko vozilo po preteku treh mesecev od obvestila (odredbe) pooblaščene uradne osebi uniči.
Po preteku trimesečnega roka mora izvajalec pred uničenjem vozila zapisniško ugotoviti identifikacijske oznake vozila (številko šasije) in o njih obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek zaradi nadaljnjega vodenja postopka pred prekrškovnim organom.
Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija, ki jo sestavljajo: izvajalec, pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek, ter predstavnik občine, najkasneje v treh dneh po preteku trimesečnega roka iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
Stroške, povezane z odvozom, hrambo, prodajo, uničenjem in ostale stroške se izterja od lastnika zapuščenega vozila po predpisih o davkih občanov.
Kadar ni mogoče ugotoviti lastnika, krije stroške uničenja zapuščenega vozila občina.
V. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z globo 800 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku treh dni po prejemu sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe o odstranitvi ali uničenju vozila.
Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca odvoza oziroma upravljavca skladišča zapuščenih vozil, če ne odstrani vozila v roku treh dni po prejemu sklepa o dovolitvi izvršbe oziroma odločbe o odstranitvi ali uničenju vozila.
Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec odvoza oziroma upravljavec skladišča zapuščenih vozil, če ne sporoči pooblaščeni osebi v roku treh dni odvoz oziroma predajo vozila lastniku, ko sta bila le-ta izvršena.
Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca odvoza oziroma upravljavca skladišča zapuščenih vozil, če ne sporoči pooblaščeni osebi v roku treh dni odvoz oziroma predajo vozila lastniku, ko sta bila le-ta izvršena.
VII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2007
Slovenske Konjice, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost