Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5170. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, stran 14042.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 10. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V 5. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 50/99, 27/01 in 124/03) se v prvem odstavku za besedo »izrednih« doda besedilo «, korespondenčnih (dopisnih) in slavnostnih sejah.«
Dodajo se tretji, četrti in peti odstavek:
»Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Korespondenčne (dopisne) seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.«
2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku besedilo »poteče njegov mandat«, zamenja z besedilom »10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.«
Drugi stavek se črta.
3. člen
Doda se nov 8.a člen: »Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije.
4. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah morebitnih članov sveta ter potrditev mandatov svetnikov.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana in ugotovitev o izvolitvi župana.
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.«
4. člen
Spremeni se besedilo 9. člena, ki glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče in vodi dotedanji župan, in sicer do sprejema ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana ali za vodenje pooblasti najstarejšega člana (novoizvoljenega) sveta.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta ali sklicatelj. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. o preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov sveta.
Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo v vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.«
5. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za besedo »predlog« doda beseda »mandatne«, črta pa se besedilo »za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve«.
V četrtem odstavku se besedilo »Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve«, zamenja z besedilom »mandatne komisije«.
Doda se nov peti odstavek:
»Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.«
6. člen
V 11. členu se spremeni besedilo prvega odstavka:
»Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.«
Doda se nov drugi odstavek:
»Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz četrtega odstavka 10. člena, prične novoizvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
Doda se nov 11.a člen:
»Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji seji.«
8. člen
Doda se nov 12.a člen:
»Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.«
9. člen
Doda se nov 12.b člen:
»Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.«
10. člen
V 16. členu se doda nov četrti odstavek:
»Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje sveta, ne pripada del plače za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.«
11. člen
Spremeni se 18. člen tako, da se besedilu tretjega odstavka doda stavek, ki glasi:
»Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.«
Četrti, peti in šesti odstavek 18. člena se črtajo.
12. člen
V 19. členu se v prvem odstavku doda zadnji stavek, ki glasi:
»Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.«
V drugem odstavku za besedo »občine« doda besedilo »predsednikom svetov krajevnih skupnosti, predstavnikom medijev.«
Doda se nov, tretji odstavek:
»Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa lahko tudi po elektronski pošti.«
13. člen
V 20. členu se v drugem odstavku črta beseda »lahko«.
14. člen
Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
»Župan lahko v primeru, ko to zahteva nujnost in ekonomičnost postopka skliče korespondenčno sejo, na kateri lahko predlaga v sprejem samo tiste akte sveta, o katerih občinski svet odloča po določbah tega poslovnika na eni obravnavi.
Korespondenčna seja se opravi tako, da se gradivo, predlogi sklepov in izjava o glasovanju posredujejo članom po pošti. Izjava o glasovanju mora biti žigosana. Člani takoj po prejemu gradiva, najkasneje pa do določenega roka, dostavijo izpolnjeno izjavo o glasovanju pošiljatelju. Izjavo lahko dostavijo osebno, za kar se jim izda ustrezno potrdilo ali pa s priporočeno poštno pošiljko.
Celoten postopek poteka korespondenčne seje se lahko opravi tudi z uporabo varnega elektronskega poslovanja.
O tako opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na naslednji seji.
Sklepi, sprejeti na korespondenčni seji, so veljavni, če je za sprejem glasovala večina vseh članov občinskega sveta.
Potek korespondenčne seje se lahko prekine, če v roku 48 ur pred iztekom roka za glasovanje najmanj ¼ članov sveta vloži pobudo za sklic izredne seje sveta. Pobuda je vložena pravočasno, če jo občinski upravni organ prejme, preden izteče rok. Če se pobuda pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je občinski upravni organ prejel pobudo, šteje dan oddaje na pošto. Za sklic izredne seje se smiselno uporabijo določila 20. člena tega poslovnika, pri čemer se šteje, da je gradivo o zadevah korespondenčne seje hkrati tudi gradivo o zadevah izredne seje.«
15. člen
V 23. členu se doda nov tretji odstavek:
»Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.«
16. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku spremeni besedilo, ki se po novem glasi:
»Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine. Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po elektronski pošti.«
17. člen
V 28. členu se spremeni besedilo drugega odstavka:
»Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno obrazložiti.«
18. člen
V 40. členu se v tretjem odstavku se za besedo »(dvorani)« doda stavek »Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta ali predsedujoči kadarkoli«.
Doda se nov, tretji odstavek:
»Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini vseh članov sveta.«
19. člen
V 43. členu se v prvem odstavku doda zadnji stavek: »Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.«
20. člen
Spremeni se besedilo 44. člena:
»K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.«
21. člen
V 45. členu se doda besedilo, ki se glasi:
»O poimenskem glasovanju se piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.«
22. člen
V 48. členu se v drugem odstavku doda zadnji stavek:
»O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.«
23. člen
V 49. členu se spremenita četrti in peti odstavek, ki se po novem glasita:
»Za zapisnik seje sveta skrbi tajnik občine (direktor občinske uprave). Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje sveta pooblasti drugega javnega uslužbenca.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil in tajnik občine oziroma pooblaščeni javni uslužbenec, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine ter na krajevno običajen način.
Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje sveta se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.«
24. člen
Spremeni se četrti odstavek 50. člena:
»Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.«
25. člen
V 51. členu se črta zadnji odstavek.
26. člen
V 53. členu se črta drugi odstavek.
27. člen
Spremeni se besedilo 57. člena:
»Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.«
28. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 74. člena, ki se glasi:
»Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.«
29. člen
Spremeni se besedilo 80. člena:
»Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.«
30. člen
V 81. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo, ki po novem glasi:
»Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve.«
V drugem odstavku se doda zadnji stavek:
»O predlogu uskladitve ni razprave.«
V tretjem odstavku se doda za besedo »celoti« besedilo: »in o odloku o proračunu občine.«
Doda se nov zadnji odstavek:
»Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.«
31. člen
Spremeni se besedilo 87. člena, ki se glasi:
»Po sprejetju sprememb in dopolnitev občinskih splošnih aktov, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi statutarno pravna komisija sveta uradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta.
Uradno prečiščeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika.
Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev občinskih splošnih aktov tako določi občinski svet.
O sprejemu uradnega prečiščenega besedila odloča občinski svet brez razprave.
32. člen
V 89. členu se doda zadnji odstavek:
»Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem glasovanje se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.«
33. člen
Črta se 93. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
34. člen
Spremeni se besedilo 94. člena:
»Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešite.
Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.«
35. člen
V 95. členu se v tretjem odstavku prvega stavka za besedo »zadeve« doda besedilo »s sklepom«.
Za prvim stavkom se dodata stavka:
»Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji.«
»Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire novega kandidata.«
36. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2007
Slovenske Konjice, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost