Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5169. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu, stran 14040.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu.
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave OPPN individualne zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem OPPN
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998, ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998, za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00) je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče – območje Sn.
Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02, 91/02 – prečiščeno besedilo in 68/05) in leži v enoti Sn7 »Pod gradom«, za katero se predvideva izdelava občinskega prostorskega akta. Investitor OPPN Edvard Anderlič je lastnik parcel s parcelnima št. 87/1 in 88/1, obe k.o. Stari trg. Parceli predstavljata le del zemljišča, ki ga zajema Sn7 »Pod gradom«. Ker ostali lastniki parcel trenutno še ne izkazujejo interesa, da bi pristopili k izdelavi OPPN, se je lastnik teh dveh parcel odločil za samostojno financiranje izdelave OPPN. S sprejetjem OPPN bodo ustvarjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovanjsko hišo, ki bi jo rad investitor zgradil v naslednjem letu.
III.
Območje ter predmet OPPN
Predvideno območje OPPN obsega površino cca 11.994 m2 in okvirno obsega naslednji parceli 87/1 in 88/1, obe k.o. Stari trg.
Ureditveno območje, za katerega se izdeluje OPPN, zajema le del območja Sn7 »Pod gradom«, za katerega je predvidena izdelava OPPN. Rešitve komunalne in prometne infrastrukture morajo biti takšne, da zagotavljajo kasnejšo neovirano ureditev preostalega območja, vključno z njegovo izvedbo. Rešitve prikazane v OPPN naj predstavljajo prvo fazo ureditve celotnega območja Sn7 »Pod gradom«.
Točno območje OPPN bo definirano v dopolnjenem osnutku OPPN.
IV.
Strokovne rešitve in način njihove pridobitve
Pri izdelavi OPPN se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998, ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998, za območje Mestne občine Slovenj Gradec in veljavnimi predpisi za posamezna področja.
Obvezno je potrebno upoštevati Občinski lokacijski načrt poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06).
Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za OPPN v okviru njegove izdelave zagotovijo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja na obravnavanem območju glede relevantnih naravnih in ustvarjenih danosti v prostoru o vplivih načrtovane prostorske ureditve;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, vključno z opredelitvijo odnosa do obstoječe oziroma predvidene prostorske ureditve;
– idejna zasnova nove komunalne in energetske infrastrukture, vključno z idejno zasnovo morebitne potrebne zaščite, prestavitve oziroma ukinitve infrastrukturnih vodov;
– podatki iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra ali iz drugega relevantnega vira o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih, ki so vključena v ureditveno območje OPPN.
Za izdelavo OPPN bo investitor zagotovil topografski načrt v digitalni obliki, z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:1000. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne podlage, za katere se na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da so pomembne in potrebne za kvalitetno pripravo akta.
Glede na majhen obseg območja variantna izdelava strokovnih podlag ni nujna.
V.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s strokovnimi podlagami, smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN in mnenja k dopolnjenemu predlogu v roku 30 dni od prejema vloge.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja smernic se šteje, da nosilec urejanja prostora nima smernic za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN. V takem primeru se smiselno upoštevajo in uporabijo določila predpisov in upoštevajo morebitne izdelane strokovne podlage za področje iz pristojnosti nosilca urejanja prostora.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj se šteje, da nosilec urejanja prostora na podlagi predloga OPPN nima pripomb oziroma da se s predlogom OPPN strinja.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Krekova 17 /II, Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
VI.
Roki za pripravo OPPN
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih rokih.
+------------------------------------+-------------------------+
|Aktivnost              |Rok oziroma trajanje   |
|                  |aktivnosti        |
+------------------------------------+-------------------------+
|Sprejem in objava sklepa OPPN    |Oktober 2007       |
+------------------------------------+-------------------------+
|Osnutek akta (odlok, kartografski  |Oktober 2007       |
|del, kartografska dokumentacija k  |             |
|načrtu, ustrezna obrazložitev)   |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev     |November 2007      |
|urejanja prostora in sklepa MOP o  |             |
|potrebnosti celovite presoje    |             |
|vplivov na okolje          |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka akta |December 2007      |
+------------------------------------+-------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava    |30 dni          |
|dopolnjenega osnutka OPPN z     |             |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Javna obravnava OPPN        |Izvede se v času javne  |
|                  |razgrnitve        |
+------------------------------------+-------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz  |Po zaključeni javni   |
|javne razgrnitve in obravnave    |razgrnitvi        |
+------------------------------------+-------------------------+
|Priprava strokovnih stališč do   |10 dni po ureditvi    |
|pripomb in predlogov iz javne    |pripomb         |
|razgrnitve in obravnave       |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in  |Po pripravi strokovnih  |
|predlogov iz javne razgrnitve in  |stališč         |
|obravnave              |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava predloga OPPN na osnovi  |15 dni po opredelitvi  |
|potrjenih stališč do pripomb    |župana do pripomb iz   |
|                  |javne razgrnitve in   |
|                  |obravnav         |
+------------------------------------+-------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |Takoj po pripravi    |
|prostora in potrdila MOP o     |gradiva; nosilci izdajo |
|sprejemljivosti vplivov na okolje  |mnenja v 30 dneh po   |
|                  |prejemu vloge      |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN |15 dni po prejemu mnenj |
|v skladu z mnenji nosilcev urejanja |nosilcev urejanja    |
|prostora              |prostora         |
+------------------------------------+-------------------------+
|Sprejem OPPN na mestnem svetu    |Po uskladitvi predloga  |
|Mestne občine Slovenj Gradec    |OPPN           |
+------------------------------------+-------------------------+
|Objava OPPN v Uradnem listu RS   |Po sprejemu OPPN na   |
|                  |mestnem svetu Mestne   |
|                  |občine Slovenj Gradec  |
+------------------------------------+-------------------------+
VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo in izdelavo OPPN individualna stanovanjska zazidava »Pod gradom« v celoti financira investitor Edvard Anderlič.
VII.
Druga določila
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2007
Slovenj Gradec, dne 30. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti