Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2007, stran 14039.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), in 16., 96., 97. in 102. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 6. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2007
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2007 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov        Znesek v EUR
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      6.350.547
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           5.236.368
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        4.740.000
    700 Davki na dohodek in dobiček       4.362.459
    703 Davki na premoženje            336.558
    704 Domači davki na blago in storitve     40.983
71   NEDAVČNI PRIHODKI               496.368
    (710+711+712+713+714)
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     159.084
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            14.630
    712 Denarne kazni                4.546
    713 Prihodki od prodaje blaga in        50.900
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          267.208
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)         278.341
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       110.723
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       167.618
74   TRANSFERNI PRIHODKI (740)           835.838
    740 Transferni prihodki iz drugih       835.838
    javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        7.119.253
40   TEKOČI ODHODKI               1.825.295
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     492.439
    401 Prispevki delodajalca za socialno     75.632
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.185.889
    403 Plačilo domačih obresti          35.865
    409 Rezerve                  35.470
41   TEKOČI TRANSFERI              2.159.193
    410 Subvencije                 74.916
    411 Transferi posameznikom in         812.921
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           29.789
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.241.567
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.995.953
    420 Nakup in gradnja osnovnih        2.995.953
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            138.812
    430 Investicijski transferi          138.812
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)         –768.706
    PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (75)       13.780
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         13.780
V.   DANA POSOJILA (44)               5.725
44   DANA POSOJILA                  5.725
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)       8.055
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (50)               542.480
50   ZADOLŽEVANJE                 542.480
VIII. ODPLAČILO DOLGA                127.309
55   ODPLAČILO DOLGA                127.309
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA         –345.480
    RAČUNU (I + IV +VII -II – V – VIII)
X.   NETO FINANCIRANJE (VI + VII – VIII –     768.706
    IX)
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2007.
Št. 410-20/2007-6 640
Ribnica, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti